Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater

 • 31.08.2023

  Referat skolebestyrelsesmøde 31. august 2023

  Kenneth Børgesen, formand Katrine Krone, næstformand
  Gitte Rees-Andersen, forældrerepræsentant
  Jonas Arp Fallov, forældrerepræsentant
  Martin E. Hansen, forældrerepræsentant
  Martin Villumsen, forældrerepræsentant
  Pernille Aagaard Sparre, forældrerepræsentant, afbud
  Elevrepræsentanter: Julie 8W, Camille 7B, Lara 7B
  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Elevrådet. Orientering.

   

  Ønsker om nye mål på boldbanerne og i skolegården. De er allerede bestilt til boldbanen.

  Der mangler spejle på toiletterne – de er på vej

  Ønske fra 8. klasserne om at møde 8.45 nogle dage, hvor man så får fri senere på dagen. Elevrådsrepræsentanterne undersøger nærmere i eelvrådet.

  Der er få tilbagemeldinger fra 7. klasseselever, som er kede af, at de ikke må have deres mobiltelefoner. De fleste eelver er positive.

   

  2. Fokus på fællesskaber og på at minimere undervisningsforstyrrende uro. Forsøg med mobiltelefoner og proces på skolen.

   

  Det giver ro, at møde ind 10 minutter før, hvor alle får gjort sig klar og mulighed for at tale med hinanden og læreren. Mobiltelefon afleveres, så snart man er i lokalet.

  Hvordan kan vi arbejde med styrkelse af klassefællesskaber.

  Meldingen fra kontaktforældrene er, at der er opbakning omkring de nye tiltag ift. mobilregler.

  Lærerne melder tilbage, at det giver god mening, at lærerne møder 7.50 og giver børnene en roligere opstart på dagen.

  Elevrådet melder tilbage, at pigerne i 7. og 8. klasserne sidder mere sammen, spiller brætspil og taler sammen. Drengene bruger mere tid på at mosle med hinanden inde og ude samt lave mere sport ude.

  Klubben laver i den kommende periode en indsats for at få de unge til at bruge aftenklubben mere med fokus på fællesskaberne.

  Torsdage – klubben er åben i spisepausen for udskolingen

  Der er mobilfri indskoling, hvilket også gælder ure.

   

  3. Fokus på skolehjemsamarbejdsprincippet.

   

  Drøftelse af hvordan vi får gjort det til vores fundament.

  Vi tager det med på dagsordenen til vores strategidag den 26. okt.

   

  4. Orientering om kursus for lærere og pædagoger ” Styrket forældresamarbejde”

   

  Vi er startet op på en kursusrække med Hans Christian Willemose. Vi undervises i en Hollandsk metode, som handler om hvordan har fokus på processen i samtalen.

  Alle samtaler er i et mæglingsperspektiv.

   

  5. Orientering om økonomisk handleplan

   

  Der er udarbejdet en økonomisk handleplan og skolens ledelse arbejder tæt sammen med forvaltningen herom.

  Der er varslet yderligere besparelser.

   

  6. Indhold på bestyrelseseftermiddagen til 26. oktober.

   

  Princippet for skolehjemsamarbejdet, drøftelse af hvordan vi får gjort det til vores fundament.

  Arbejdet med ”lektier”

  Orden og samværsregler. Justering så der kommer fokus på fællesskaber, fx ift mobiltelefoner

  Tidligere input fra kontaktforældrene

  På næste møde planlægges bestyrelsesen strategidag. Katrine kommer med et oplæg.

   

  7. Planlægning af efterårets kontaktforældremøder.

   

  Katrine sender invitationen ud. Det bliver den 2. november kl. 19 – 20 for mellemtrinnet og 20.15 – 21.15 for indskolingen

  Udskolingsmøder er først i januar, grundet klassedelingen.

  Indholdet er blandt andet orientering om arbejdet med fællesskaber samt input fra kontaktforældrene

   

  8. Skolerådet. Der er givet 5 minutter foran kommunalbestyrelsen, hvor en repræsentant fra skolerådet vil fremlægge udfordringerne. Der laves en fælles del til hørringssvaret og der arbejdes på at medierne informeres

   

  9. Evt

  - Henvendelse fra flere forældre omkring kantinen. Gitte og Pernille er i opstartsdialog med ejeren. Aftalen er, at det er bestyrelsen, der sætter rammen for, hvad der må sælges. Udvalget fortsætter dialogen med ejeren. På næste møde gives en tilbagemelding på mødet med ejeren.

   

 • Skolebestyrelsens årsberetning – skoleåret 2022/2023

  Skolebestyrelsens årsberetning – skoleåret 2022/2023
   

  Skolebestyrelsen skal årligt – jf. folkeskolelovens § 44 – aflægge beretning om sit arbejde for det forgangne skoleår. Skolebestyrelsen vil med denne beretning opsummere hvad bestyrelsen har arbejdet med i skoleåret 22/23. Referater fra de enkelte møder ligger på skolens hjemmeside.
   

  Interesserede er meget velkomne til at stille spørgsmål, komme med synspunkter eller stille forslag til det fremtidige arbejde i skolebestyrelsen.
   

  Skolebestyrelsens arbejde

  Skolebestyrelsens motto er: Høj kvalitet i læringen og trivsel på tværs af fag og i hele skoleforløbet.
   

  Den nyvalgte skolebestyrelse afholdt ultimo september en arbejdsdag for at fastlægge fokusområder for de kommende fire år.
   

  - Et fortsat stort fokusområde er implementeringen af mellemformeri, som bestyrelsen har fulgt tæt i en årrække, og som fortsat – og i stigende omfang – udfordrer økonomien, hvilket langsomt kan udhule kvaliteten i den almene undervisning.
   

  - Et andet fokusområde de kommende år er lektier, hvor der vil blive dykket ned i forskning og undersøgelser på området.
   

  - Levereglerne på skolen skal opdateres, så de også i fremtiden skaber en hensigtsmæssig ramme for forældre, elever og ansatte.
   

  - Trafiksikkerheden kommer fortsat til at været et fokusområde.
   

  Gennem aktiv deltagelse i Skolerådsarbejdet er der i det forgangne skoleår især brugt kræfter på at sikre de bedst mulige økonomiske rammer for skolen.
   

  Skolen er især lykkedes med at sikre høj kvalitet i læsefagligheden og har bl.a. sikret tidlig screening for ordblindhed og systematiske indsatser for de elever, der er ordblinde.
   

  Igen i år har der været afholdt kontaktforældremøder via Teams i efteråret og i foråret, og ud over relevant orientering til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling spurgte vi kontaktforældrene, hvilke emner de gerne ville have bestyrelsen til at arbejde. Dette for bl.a. at sikre at de fokusområder, der blev aftalt på arbejdsdagen ultimo september, ramte et aktuelt behov i forældregruppen. Drøftelserne pegede ikke på nye fokusområder men kvalificerede bestyrelsens videre arbejde med de valgte fokusområder.
   

  Mødeaktivitet og øvrigt engagement

  Den nyvalgte skolebestyrelse har gennem skoleåret afholdt én arbejdsdag samt ni ordinære møder.
   

  Derudover har der været afholdt en række virtuelle dialogmøder med kontaktforældrene i hhv. indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen for bl.a. at sikre, at de emner, skolebestyrelsen gerne vil arbejde mere med i de kommende år, også rammer de udfordringer, som kontaktforældrene ser, jf. ovenfor.
   

  Af andre aktiviteter kan nævnes, at repræsentanter for bestyrelsen sammen med skolens ledelse uddelte croissanter/andet sødt på medarbejdernes dag og er kommet med indlæg om bestyrelsens arbejde på klasse-forældremøder. Derudover har bestyrelsen deltaget i skoleråd og skoledialog, som er fora, hvor skolebestyrelsens repræsentanter mødes med andre skolebestyrelser i kommunen og med kommunale politikere i Børne- og Ungdomsudvalget.
   

  Høringssvar

  I skoleåret 22/23 har bestyrelsen afgivet følgende høringssvar til kommunen:

  • Høringssvar vedrørende: Ændringer af klassekvotient; distriktsændringer og holdundervisning i stedet for velkomstklasser (juni 2023 – endnu ikke afgivet, afventer høringsbrev fra LTK)

  • Høringssvar vedrørende Budget 2023 (11/4-2023)

  • Høringssvar vedrørende Bemærkninger til udkast til budgetforlig (26/9 - 2022)

  • Høringssvar vedrørende ukrainske børn i LTK skoler (19/6 - 2022)

  • Høringssvar vedrørende Trafiksikkerhedsplan omkring Kongevejens Skole (3/5-22)

   

  Høringssvar og udtalelser er - ligesom bestyrelsens nyhedsbreve, skolens principper og værdier mv. - tilgængelige på skolens hjemmeside.
   

  Skolebestyrelsens kompetence

  Skolebestyrelsens opgave er at føre tilsyn med skolen i alle forhold af skolens virksomhed. Skolebestyrelsen kan i den anledning stille spørgsmål til skolens ledelse omkring alle dele af skolens virke.
   

  Tilsynet tager afsæt i en række principper jævnfør Folkeskoleloven. Nogle er lovpligtige, andre bliver lavet hvor bestyrelse og skoleledelse finder det hensigtsmæssigt. Skolen agerer inden for rammerne af disse principper og genbesøger løbende eksisterende principper og overvejer nye.
   

  Alle skolens principper ligger på skolens hjemmeside: https://kongevejensskole.ltk.dk. Her kan man også læse om skolens værdier og politikker, samt skolens arbejde med at skabe fællesskab og trivsel. Principperne ligger under fanen ’Bestyrelse’.
   

  Et eksempel på et princip vi har i spil hver dag, er ’Princip om skole/hjem-samarbejde’. Formålet, som nævnes øverst i princippet, er, at et godt skole/hjem-samarbejde skal bidrage til at opnå forståelse, anerkendelse og respekt mellem hjem og skole, så man sikrer et optimalt samarbejde omkring læring og trivsel igennem hele skoleforløbet. Herefter opremses 10 konkrete aktiviteter som skal understøtte formålet. Til sidst specificeres skolens, forældrenes og elevernes (aldersrelaterede) ansvar.
   

  Skolebestyrelsens sammensætning

  Bestyrelsen består af seks forældrevalgte medlemmer, en forældrevalgt suppleant, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Herudover deltager skoleleder Susanne Carlsen, viceskoleleder Michael Hassing og SFO- og klubleder Gitte Grabas i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret.
   

  Bestyrelse består pr. 1. august 2022 af følgende medlemmer:

  Forældrerepræsentanter:

  • Kenneth Quistgaard Børgesen (bestyrelsesformand, forælder til børn i 6.C, 3.C og 3.C)

  • Katrine Krone (forælder til barn i 6.A)

  • Martin Willumsen (forælder til barn i 9.Y og 1.A)

  • Martin Engelhardt Hansen (forælder til børn i 6.A og 3.C)

  • Gitte Rees-Andersen, forældrerepræsentant (forælder barn i 1.A)

  • Jonas Arp Fallov, forældrerepræsentant (forælder til…)

  • Pernille Aagaard Sparre, forældrerepræsentant (forælder til barn i 8.X og 6.A)

   

  Suppleanter:

  • Jane Skaftved Mathiesen (forælder til børn i 7.A og 4.C)

  • Sara Bohnstedt Mørup (forælder til barn i 0.A)

  • Lars Malik Lehn Dylander Rønstrup (forælder til 0.B)

   

  Medarbejderrepræsentanter:

  • Tobias Jakobsen

  • Ditte Rosenkrans

   

  Medarbejderrepræsentanter er valgt for en 1-årig periode.

   

  Henvendelser til Skolebestyrelsen

  Henvendelse til de forældrevalgte i Skolebestyrelsen kan ske gennem mail eller telefon (se info under bestyrelsens menu på skolens hjemmeside). Herudover kan der rettes henvendelse til skolens administration og ledelse på telefon 45 28 41 30.

  I skoleårets løb har der været enkelte forældrehenvendelser. Disse har primært været relateret til klassetrivsel.

  Vores skoleleder Susanne tager i samarbejde med sit lærerteam løbende drøftelser med forældre, hvis der er behov for det.
   

  Elevtal

  Skolens elevtal har igennem en årrække været rimeligt stabilt. Aktuelt er elevtallet 714 elever.

  Skolen har et elevtal pr. klasse der spænder fra 17 til 27 elever.
   

 • 25-5-2023

  Referat skolebestyrelsesmøde torsdag den 25. maj 2023

  Kenneth Børgesen, formand, afbud Katrine Krone, næstformand.

  Gitte Rees-Andersen, forældrerepræsentant

  Jonas Arp Fallov, forældrerepræsentant

  Martin E. Hansen, forældrerepræsentant.

  Martin Villumsen, forældrerepræsentant

  Pernille Aagaard Sparre, forældrerepræsentant

  Lars Malik Lehn Dylander Rønstrup, suppleant

  Elevrepræsentant: Kristoffer 9.Y, afbud

  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. Afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)
   

  1. Nyt fra elevrådet.

  Orientering. Intet nyt
   

  2. Drøftelse af mobiltelefoner i skolen udfra medsendte artikel samt seneste forskning. Dette med henblik på ordens -og samværsregler.

  Bestyrelse drøftede følgende:

  Hvorfor fravalg af mobiltelefoner i skoletiden?

  Hvad dækker begrebet mobilfri skole over?

  Adgang til sociale medier forstyrrer den unges opmærksomhed

  Frikvarterene, hvor fællesskabet skal dyrkes,

  Aktiviteter skal tilføres, hvis mobilerne fjernes, hvad laver de unge i pauserne?

  Aftaler i indskolingsklasserne

  Undgå flertalsmisforståelser

  Forældrene skal med på banen og tage ansvar for hvilke apps og i hvilket tidsrum barnet skal have adgang. Forskellige tiltag har været afprøvet både med forbud og mobil lounges i klubben.

  Udfordring at klubpædagogerne skal håndhæve regler hele tiden

  Hvilke tekniske løsninger kan IT afdelingen hjælpe med?

  Hypotese om at der kan skabes afhængighed.

  Forældreinddragelse/opdragelse via eksterne oplæg mm.

  Selvdisciplin midt i alle fristelserne.

  Lejrskoler er nu uden mobiler og det har været en succes

  SFO – kontrolleret pasning, kommunikation via personalet. Udfordret på smartwatch, hvor forældrene ringer børnene op

  Adgang til computere og mobiltelefoner, kræver digitale principper

  Skolen skal også være med til at forberede børnene på det digitale samfund.

  Læsning i en fysisk bog og at have en håndskrift er en vigtig del af udviklingen

  Hvilke problemstillinger vil dukke op, hvis de unge ikke har deres telefon på sig?

  Skoleledelsen udarbejder oversigt over de regler, der p.t er i skolen og udarbejder et forslag til nye tiltag, som har til formål at begrænse elevernes brug af skærme i skolen. En forsøgsperiode fra august 2023. Kommunikation til forældrene inden sommerferien.

  Der laves en oversigt over hvad gælder allerede og hvad er nyt i afsnittene.
   

  3. Forslag til mødekalender for skolebestyrelsen i 2023-2024.

  Susanne retter bilag til og sender ud.
   

  4. Datoer forældremøder i efteråret 2023.

  Tages på næste møde samt datoer for kontaktforældremøder.
   

   

  5. Skolebestyrelsens årsrapport

  Årsrapporten skal sendes ud til alle skolens forældre ved skoleårets udgang. Godkendelse af fremsendte forslag. Se bilag
  Godkendt og udsendes.
   

  6. Translokation for 9. årgang d. 21.6 kl. 17.00.

  Deltagelse af repræsentant fra bestyrelsen
  Katrine og Kenneth evt. online
   

  7. Nyt fra skoleråd

  intet nyt
   

  8. Evt.

  Proces omkring begrebet lektier genoptages efter sommerferien

  Sidste skoledag for 9. klasserne gik godt. Eleverne accepterede rammen og specielt 9. klasserne overholdte aftalerne.

 • 15-05-2023

  Referat skolebestyrelsesmøde 15. juni 2023

  Kenneth Børgesen, formand
  Katrine Krone, næstformand.
  Gitte Rees-Andersen, forældrerepræsentant,
  afbud Jonas Arp Fallov, forældrerepræsentant,
  afbud Martin E. Hansen, forældrerepræsentant.
  Martin Villumsen, forældrerepræsentant.
  Pernille Aagaard Sparre, forældrerepræsentant
  Lars Malik Lehn Dylander Rønstrup, suppleant
  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)
   

  1. Drøftelse af mobiltelefoner i skolen med udgangspunkt i de regler skolen allerede har med henblik på en prøveperiode, hvor også frikvarterer i udskolingen bliver mobilfri. Der er indsamlet viden omkring erfaringer fra andre skoler. Beslutning om procesplan for en prøveperiode.
   

  Beslutning:

  • Bestyrelsen vil lave et princip i løbet af kommende skoleår 2023/24

  • Formål at skabe rum for sociale fællesskaber og mobilen kommer til at have en anden rolle

  • Skolen går i gang med at lave nogle prøvehandlinger i efteråret 2023

  • I uge 32 beslutter personalet hvordan det skal udmøntes i praksis

  • 7. årgang skal blive på skolen i spisepausen, så der er fokus på deres fællesskaber i frikvartererne. Det er vigtigt at have for øje i processen frem mod klassedelingen og i perioden efter.

  • 7. årgang skal være uden deres mobiltelefoner i frikvarterene.

  • 8. og 9. årgang skal være uden deres mobiltelefoner i 10 pausen

  • Mellemtrinnet er uden deres mobiltelefoner i alle frikvarter.

  • På forældremøderne i efteråret bliver dette udfoldet

  • Der skal være en evaluering, hvor forældre, elever og personale inddrages

   

  Det er vigtigt at elevrådet bliver inddraget i processen. Personalet skal diskutere hvordan vi får det til at lykkes.

  Bestyrelsen sender brev ud til alle forældre inden sommerferien.

   

  2. Datoer forældremøder i efteråret 2023. Se bilag.

   

  Herunder hvad vil bestyrelsen orientere om til alle forældre.

  15/8 kl. 17 (7. årgang) Kenneth, Pernille og Martin H

  17/8 kl. 17.15 (0. årgang) Lars

  29/8 kl. 16.30 (4. årgang) Katrine

  31/8 kl. 17 (1. årgang) Lars

  5/9 kl. 17 (2. årgang) Martin V og Gitte

  5/9 kl. 17 (9. årgang) Pernille

  6/9 kl. 16 (5. årgang) Katrine

  7/9 kl. 17 (8. årgang) Martin H

  12/9 kl. 17 (3. årgang) Katrine

  19/9 kl. 17 (6. årgang) Katrine

   

  3. Regnskabsopfølgning pr. 31.5.2023 og økonomisk handleplan.

   

  Skolebestyrelsen går med åbne øjne ind i et underskud. Bestyrelsen har opmærksomhed på, at opgaver og økonomi ikke hænger sammen. Skolen er på økonomisk handleplan, og der gøres allerede en række tiltag. Men det tager tid før det ses i regnskabet.

   

  4. Høringssvar. Høringsfrist 30.6.2023.

   

  Ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2024/2025, som er en beslutningssag. Her forslår forvaltningen at forslaget om distriktsændringer sendes i høring i Skolebestyrelserne fra 7. juni til 30. juni 2023. Disse ændringer vil have betydning for mange af jeres skoler, I kan orientere jer i sagen om disse ændringer. Ud over distrikts ændringer i sagen forslår forvaltningen også at indføre et overordnet princip for det fremadrettede arbejde med skoledistrikter i forbindelse med klassedannelsen. Så området opnår en så optimal udnyttelse af skolekapaciteten som muligt. Dette sendes også i høring i Skolebestyrelserne fra 7. juni til 30. juni 2023.

  Ændring af klassekvotient ved klassedannelsen, som er en beslutningssag. Her foreslår forvaltningen at hæve klassekvotienten fra 24 til 25 ved klassedannelsen, denne sendes også i høring i Skolebestyrelserne fra 7. juni til 30. juni.

  Omlægning fra modtagerklasser til basishold for elever med dansk som andetsprog, en beslutningssag. Sagen vil denne også komme i høring fra d. 7. juni til den 30. juni 2023.

  Der bliver lavet et fælles høringssvar fra skolerådet som bestyrelsen giver input til.

   

  5. Nyt fra skoleråd

   

  Der arbejdes på et fælles høringssvar.

   

  6. Evt.

   

  Susanne takker bestyrelsen for det store stykke arbejde.

  Bestyrelsesformanden takker skolens ledelse for deres indsats for at få skolen og fritidsdelen til at hænge sammen samt anerkendelse til personalet.

 • 27-04-2023

  Referat skolebestyrelsesmøde 27. april 2023
   

  Kenneth Børgesen, formand Katrine Krone, næstformand.

  Gitte Rees-Andersen, forældrerepræsentant

  Jonas Arp Fallov, forældrerepræsentant

  Martin E. Hansen, forældrerepræsentant.

  Martin Villumsen, forældrerepræsentant, afbud

  Pernille Aagaard Sparre, forældrerepræsentant

  Lars Malik Lehn Dylander Rønstrup, suppleant

  Elevrepræsentanter: Kristoffer 9.Y

  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Nyt fra elevrådet. Orientering.

   

  Ønsker om at få et sundere udvalg, så der er mulighed for at kunne købe det som man også bestiller om morgenen og ikke kun snacks.

  9. klassernes sidste skoledag 17. maj: Dialog om at dagen skal handle om at fejre 9. klasserne og ikke kun karamelkast.

  Der skal findes en ny formand og næstformand. Elevrådet ønsker, at der skal være en aldersgrænse, så det skal være 7. eller 8. klasses elever

   

  2. Trafik 2023. Formålet er at få en status på skolens opfyldelse af kravene om: a. En gåprøve i 0.-1. klasse.

  b. En cyklistprøve i 5.-6. klasse.

  c. Undervisning i risikofaktorer (Sikker Trafik LIVE/360 grader) i 8.-9. klasse.

   

   

  I indskolingen er det en del af de timeløse fag. Der øves gåture i klasseregi i bevægelse og afvikles gåprøver.

  Afvikles i april

  Planlægningen er i gang

   

  3. Resultatet af skolens årlige trivselsmåling er kommet.

   

  Orientering om hvad den viser, og hvordan skolen arbejder med resultatet. Ungeundersøgelsen er også foretaget. Resultat fremlægges på juni mødet.

  Trivselsmåling viser nogenlunde det samme som sidste år.

  Omregnet fra procenter så er der ca. 1 elev pr. klasse, der ikke er glad for at gå i skole/ i sin klasse. Langt de fleste er glade for at gå i skole og for deres klasse.

  Der bliver sendt info ud til alle klasser om processen og om resultaterne. Trivselsmålingen er et afsæt til at få talt om trivsel. Lærerteamene vælger 1 – 2 punkter ud, som de vil være nysgerrige på.

  Næste skoleår skal vi have skoleudviklingsprojekt med fokus på fællesskabende aktiviteter.

   

  4. Meddelelsesbog. 1. drøftelse af udkast til princip. Se bilag

   

  Der er behov for at afprøve meddelelsesbogen i næste skoleår, inden der laves princip.

   

  5. Regnskabsopfølgning pr. 1.4.2023

   

  Økonomien er stram og vi ved, at der er besparelser på vej. Vi ved, at der er øget udgifter i forhold til børn med visiteret timer. Vi har haft en del sygdom blandt personalet, hvilket koster på vikarbudgettet.

   

  6. Skolebestyrelsens årsrapport skal sendes ud til alle skolens forældre ved skoleårets udgang. Aftale om, hvem der er tovholder.

   

   

  7. Nyt fra skoleråd

   

  Indledende drøftelser om de kommende års økonomi

   

  8. Evt.

   

  Der starter 73 børn den 1. maj. Huset og personalet er klar.

  Lærerne oplever, at kantinen stadig sælger mange usunde ting og at det er eskaleret. Bestyrelsen nedsætter et udvalg (Gitte og Pernille) som tager en snak med kantineejeren.

 • 30.03.2023

   

  Referat Skolebestyrelsesmøde 30. marts 2023 Kenneth Børgesen, formand Katrine Krone, næstformand. Afbud

  Gitte Rees-Andersen, forældrerepræsentant Jonas Arp Fallov, forældrerepræsentant Martin E. Hansen, forældrerepræsentant.

  Martin Villumsen, forældrerepræsentant. Pernille Aagaard Sparre, forældrerepræsentant, Afbud

  Lars Malik Lehn Dylander Rønstrup, suppleant

  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder, Afbud

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Nyt fra elevrådet. Orientering. Udskydes, da repræsentant ikke deltog.

   

   

  2. Revideret forretningsorden er besluttet og den færdige version til orientering.

   

  Lægges på skolens hjemmeside

   

  3. Proces omkring lektier. Orientering omkring hvad forskning siger om udbytte af lektier. Lærerne har hørt oplæg herom af Annette Søndergaard Gregersen

   

  Drop begrebet lektier, da der historisk er mange fortolkninger. I stedet arbejde med, hvordan eleverne kan få læring. Fokus på motivation i form af læsetræning, fordybelse, forberedelse af en opgave, undersøgelser mm. Fokus på, at der er forskellige behov ift. årgang. Udviklingszoner - det er svært at ramme alle, men en bevidsthed om, hvordan man differentiere, så alle får læring. Forskning viser, at have mindre skriveopgaver på skolen giver mere læring. De didaktiske overvejelser er vigtige samt koordinering af mængder i forhold til andre fag. Tempoet skal sættes ned. Det skal ikke være en straf fordi man ikke nåede det i timen.

  Næste del af processen. Der afprøves forskellige tiltag i den kommende periode. Susanne deltager på forældremøderne i efteråret og der arrangeres et kontaktforældremøde i efteråret evt. med forskeren. Bestyrelsen skal udarbejde et princip til skoleåret 2024/25, når vi har samlet mere viden. Martin V, Jonas og Tobias vil gerne være med i en arbejdsgruppe med Susanne, som laver en procesplan som fremlægges på bestyrelsesmødet i maj.

   

  4. Orientering om proces i Lyngby Tårbæk Kommune omkring besparelser i såvel 2023 som 2024. Herunder høringssvar

   

  Bestyrelsen afgiver hørringssvar

   

  5. Meddelelesesbog. Formål og baggrund i lovgrundlag. På den korte og den lidt længere bane.

   

  Udkast til skabelon - se bilag. Martin V sender et forslag til et princip til Michael og Susanne

   

  6. Orientering om, hvordan skolen håndterer mobning.

   

  Skolen følger materialet fra Dansk center for undervisning DCUM

  Stikord fra materialet:

  Børn i tvugne fællesskaber. Børn udvikler sig i fællesskaber. Konflikter opstår og børn udvikler sig også gennem konflikter. Konflikter <-> Mobning. De voksne er rollemodeller. Alle børn det så godt, som de kan.

  Mobbesyn: En forståelse af mobning som usunde kulturer. Det handler ikke om egenskaber hos de enkelte børn.

  DCUM handleplan: Afdækning, akutte tiltag, samtaler, relationscirkler

  Der er 8 tegn/Kriterier der skal opfyldes i forhold til begrebet mobning.

  Selvom der ikke er mobning, så skal der være fokus på børn i mistrivsel.

  Hvis der er tegn på mobning så laves indsatser som følges op efter 2,4,8,12 og 16 uger

  Alle forældre i klassen skal orienteres om, at der en proces i gang.

  Indbyrdes kommunikation mellem forældre: skole/hjemsamarbejdsprincippet, guiden til forældre i ”alle børn skal trives” og huskeregler fra ”fri for mobberi”

  Vigtigt, at forældrene er med til at skabe sunde kulture allerede fra skolestartsperioden. Fælles viden om, at sunde kulturere er forebyggende i forhold til mobning.

   

  7. Nyt fra skoleråd

   

  Vil formulere en fælles del til hørringssvaret omkring økonomi

   

  8. Evt.

   

  Mulig forstærkning af nyopstartet E-sport projekt. Lars taler sammen med Anders og Mads fra klubben

  Resultaterne for trivselsundersøgelsen skal på bestyrelsesmøde, når de udkommer

 • 26-01-2023

  Referat skolebestyrelsesmøde den 26. januar 2023
   

  Kenneth Børgesen, formand

  Katrine Krone, næstformand. Afbud

  Gitte Rees-Andersen, forældrerepræsentant

  Jonas Arp Fallov, forældrerepræsentant, Afbud

  Martin E. Hansen, forældrerepræsentant.

  Martin Villumsen, forældrerepræsentant.

  Pernille Aagaard Sparre, forældrerepræsentant

  Jane Mathiesen, suppleant.

  Sara Bohnstedt Mørup, suppleant,

  Lars Malik Lehn Dylander Rønstrup, suppleant,

  Elevrepræsentanter:

  Kristoffer 9.Y, Afbud

  Alvaro 6.C, Afbud

  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. Afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Nyt fra elevrådet. Orientering. Intet nyt, grundet sygdom
   

  2. Regnskab 2022. Orientering.
   

  Skole, SFO og klub er endt med et samlet underskud på 1,4 million, hvilket var forventet. Der er indefrosset midler ca. 700.00 fra sidste år, som forventes gives tilbage i 2023.

  Der har været en del sygefravær i efteråret, hvilket har betydet øget vikarforbrug.

  Der arbejdes med at personalet tager ejerskab, fx ved planlægning med en plan A og plan B, så dagligdagen kan gennemføres selvom der er sygdom. Det er vigtigt, at de opgaver og aktiviteter der gives arbejdsglæde, også kan lade sig gøre.

  Opfordring fra bestyrelsen: Positive tilbagemeldinger fra forældre bliver meget værdsat og er med til at give arbejdsglæde.

   

  3. Budget 2023 og 2024 i Lyngby Tårbæk Kommune og påtænkte besparelser indenfor skoleområdet.
   

  Det forventes, at der skal spares 1% kommunalt, hvilket er ca. 7 millioner på skoleområdet i kommunen i 2023 og 2,6 % i 2024. Der er en opmærksomhed på, at det vil være meget svært at finde så store besparelser på skoleområdet. Processen med hørringssvar starter i løbet i foråret.

   

  4. Revideret forretningsorden. Beslutning.
   

  Godkendt med følgende:

  Sletning af punkt 11 og dot 3 under punkt 16.

   

  5. Bestyrelsen ønsker en status på ventetid til PPR og logopæd. (tale-hørelærer)

   

  Skolerne i LTK bliver understøttet at PPR som består af psykologer, logopæd. motorikhuset mm. Skolerne inddrager PPR, når der er børn som har behov for yderligere hjælp.

  Skolelederen har ikke ledelsesret over de ansatte i PPR. Der er pt. tilknyttet en PPR-psykolog 2 dage om ugen til skolen, men reelt er det mindre på grund af kurser mm. Der er pt. Lang ventetid år på at får en pædagogisk psykologisk vurdering.

  Der er i det sidste år ansat flere psykologer i PPR, men effekten af dette kan ikke mærkes på skolerne endnu.

  Der er også lang ventetid til at få hjælp af logopæd.

  Det er et stort pres både for børn, forældre, personale og ledelse. . Det er en svær opgave at prioritere, hvem der skal have hjælp først, da der er mange der har brug for hjælp.

  Bestyrelsen finder dette kritisabelt og formanden tager punktet med til skolerådet.

   

  6. Princip arbejde. Tilbagemelding fra skolens lærerpersonale. Status på a) værdier og ordens-og samværsregler og øvrige regler på skolen f.eks. omkring mobiltelefoner b.) lektier

  Det skal være konkret med hvordan vi gør det i praksis. Eleverne skal inddrages i processen, så de kan sætte egne ord på.

  Snus er et problem som vi skal tage alvorligt, da det breder sig. Udskolingslærerne vil meget gerne i dialog med bestyrelsen om de udfordringer som de møder i dagligdagen, når elever ikke overholder reglerne.

  Det lille og det store elevråd er også i gang med at tale om emnet.

  Næste skridt er, at Susanne samler informationer fra de forskellige grupper. Emnet tages på bestyrelsesmøderne i løbet af foråret.
   

  7. Bestyrelsen ønsker en status på vandskade i forbindelse med af skolen afventer nyt tag.
   

  Der er planlagt at taget på hovedhuset skal skiftes i 2023

  Der er lavet en fugt, råd og skimmelsvampsrapport som bestyrelsen, som tilsynsførende, ønsker tilsendt.
   

  8. Nyt fra skoleråd
   

  Næste møde er onsdag den 1. februar. Skolerådet deltager i en følgegruppe ift. omstillingsprocessen. Skolerådet udarbejder hørringssvar ift. økonomi.

   

  9. Evt.

   

  Lærerne ønsker, at bestyrelsen får fokus på kantinens udvalg. Tages som punkt på næste møde.

  Ønsker til kommende møder: Proces omkring meddelelsesbogen og om charbot.

  Ønske om optegning af cykelparkering og specielt, hvor der ikke skal parkeres. Er planlagt til foråret når vejret tillader det.

   

  10. Lukket punkt

 • 24-11-2022

  Referat Skolebestyrelsesmøde den 24.11.2022
   

  Deltagere:

  Kenneth Børgesen, formand Katrine Krone, næstformand

  Gitte Rees-Andersen, forældrerepræsentant

  Jonas Arp Fallov, forældrerepræsentant

  Martin E. Hansen, forældrerepræsentant

  Afbud Martin Villumsen, forældrerepræsentant

  Pernille Aagaard Sparre, forældrerepræsentant, afbud

  Lars Malik Lehn Dylander Rønstrup, suppleant

  Christoffer 9Y, elevrådsrepræsentant

  Alvaro 6C, elevrådsrepræsentant, afbud

  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. Afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Nyt fra elevrådet. Orientering.

   

  Elevrådet skal i gang med at lave videoer om strømbesparelse.

  Løbehjul der forsvinder og cykler der ødelægges. Elevrådet arbejder med information ud i klasserne og kommer med input til løsninger.

  Bestyrelsen opfordrer til, at elevrådet taler om, hvordan vi får mellemtrinseleverne til at cykelparkere de rigtige steder samt hvordan vi får specielt 8. og 9. klasserne tilbage i ungdomsklubben, hvor der pt. mest kommer 7. klasser.

   

  2. Budget 2023. Information om efteruddannelse, bygningsdrift, rengøring mm.

   

  Budgettet er gennemgået og vedtaget

   

  3. Revideret forretningsorden.

   

  Katrine og Susanne klargører det revideret forslag, så det kan komme til endelig godkendelse i januar 2023.

   

  4. Revideret årshjul.

   

  Årshjulet er godkendt, bruges som tjekliste.

   

  5. Status omstillingsarbejdet (ressourcer og økonomi). Orientering.

   

  Bestyrelsen får løbende opdatering fra skoleledelsen

  På mæste næste kontaktforældremøde vil omstillingen være temaet.

  Der skal starte et basishold op 1. maj med 7 ukrainske børn, som skal gå på kommende 0. klasse 2023-2024.

   

  6. Opfølgning på kontaktforældremøderne. Hvad tager vi som bestyrelse med fra møderne?

   

  Møderne giver god værdi. Der var desværre ikke så stort fremmøde.

  Katrine laver en opsamling som sendes ud til kontaktforældrene.

  Der arrangeres et møde igen til foråret, hvor der laves tilmelding, så vi får gjort mere opmærksom på mødet.

  Forslag om at det første udskolingsmødet først afvikles i januar.

   

  7. Princip arbejde. Oplæg fra skoleledelse. Status på a) værdier og ordens-og samværsregler og øvrige regler på skolen f.eks. omkring mobiltelefoner b.) lektier

   

  Personalet arbejder videre med processen i januar på en udviklingsdag, hvor der også gøres status omkring syn på lekltier.

   

  8. Nyt fra skoleråd, Der er intet nyt

   

   

  9. Evt. Nyt legepladsområde med legehuse på indskolingslegepladsen leveres i start januar

   

  Skolevejen gennem frilandsmuseet lukker nu for vinteren

  Der er blevet ansat en lærer til 7. årgang

 • 27-10-2022

   

  Kenneth Børgesen, formand Katrine Krone, næstformand

  Gitte Rees-Andersen, forældrerepræsentant

  Jonas Arp Fallov, forældrerepræsentant, afbud

  Martin E. Hansen, forældrerepræsentant

  Martin Villumsen,forældrerepræsentant

  Pernille Aagaard Sparre, forældrerepræsentant, afbud

  Lars Malik Lehn Dylander Rønstrup, suppleant

  Alvaro 6.C, Elevrådsrepræsentant, Afbud

  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Ferieplan for 2023-2024.

   

  Bestyrelsen godkendte ferieplanen for eleverne.

  Ferieplanen lægges på skolens hjemmeside.

   

  2. Bestyrelsens deltagelse i forældremøderne.

   

  Ledelsen er glade for, at bestyrelsen prioriterer at være med til alle forældremøderne og opfordrer til, at det fortsætter. Bestyrelsen ønsker fortsat at deltage på forældremøderne i efteråret med et kort oplæg om bestyrelsesarbejdet.

  Datoer for kommende forældremøder skal planlægges inden sommerferien.

  Fokuspunkterne skal justeres på mødet i maj.

   

  3. Regnskabsopfølgning pr. 30.9.2022

   

  Bestyrelsen er blevet orienteret om regnskabsopfølgning pr. 30.9.2022.

  Det forventes af Kongevejens Skole kommer ud af 2022 med et merforbrug på ca. 700.000, hvilket er ca. ½ procent af skolens budget. Der sker månedlig afrapportering til Økonomiafdeling(CØP) i LTK

   

  4. Fælles kontaktforældremøder.

   

  På mellemtrinnets møde skal der fortælles om den nye proces når vi laver 7. klasses deling.

  Orientering om nationale test – på alle 3 møder

  Dialogmøde i Indskolingen: Torsdag den 17. november kl. 20.15 – 21.15

  Dialogmøde på Mellemtrin: Tirsdag den 15. november kl. 19 – 20.30

  Dialogmøde i Udskolingen: Torsdag den 17. november kl. 19 - 20

   

  5. Nyt fra elevrådet, intet nyt

   

   

  6. Nyt fra skoleråd, der har ikke været afholdt møde

   

   

  7. Princip-arbejde.

   

  Bestyrelsen har besluttet, at det nuværende værdisæt (Træet) samt reglerne for orden og samværsregler, skal kigges efter med henblik på justering ift. den digitale verden som fylder meget for eleverne.

  Der er allerede regler i de enkelte afdelinger for brug af digitale medier på skolen.

  Processen starter hos medarbejderne og eleverne. Der arbejdes på, at arbejdet skal være færdigt til august 2023, så det kan fremlægges på dialogmøderne med forældrene i efteråret.

  Medarbejderne har gennem mange år ønsket, at der blev udarbejdet et princip for lektier.

  Processen skal starter på skolen. Hvad siger forskningen? Bestyrelsen vil gerne være med på sidelinjen.

  Forældrene skal inviteres ind til dialog, hvordan afklares undervejs.

   

  8. Evt.

   

  Orientering om overgangen i forhold til ”nye” nationale test.

  Indkaldelse til SB samt bilag ligger i teams. Akutte sager sendes på mails.

   

  Skolebestyrelsens mødedatoer:25.8, 29.9(strategidag fra 16-20), 27.10, 24.11, 26.1, 23.2, 30.3, 27.4, 25.5, 15.6

 • 25.08.2022

  Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 25. august 2022
   

  • Kenneth Børgesen, formand
  • Katrine Krone, næstformand
  • Gitte Rees-Andersen, forældrerepræsentant
  • Jonas Arp Fallov, forældrerepræsentant
  • Martin E. Hansen, forældrerepræsentant
  • Martin Villumsen, forældrerepræsentant. Afbud
  • Pernille Aagaard Sparre, forældrerepræsentant
  • Sara Bohnstedt Mørup, suppleant
  • Jane Mathiesen, suppleant
  • Lars Malik Lehn Dylander Rønstrup, suppleant
  • Alvardo Morales, Elevrepræsentant
  • Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  • Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  • Susanne Carlsen, skoleleder
  • Michael Hassing, viceskoleleder
  • Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  1. Velkommen til ny bestyrelse. Skal vi spise sammen før hvert bestyrelsesmøde? Hvis ”ja” skal vi have aftalt, hvem fra bestyrelsen, der står for bestilling og indkøb af forplejning.

   

  Det går på tur med at hente, skoleledelsen bestiller maden. Gitte henter d. 29.9.

   

  2. Refleksioner på baggrund af introduktionsmødet for nye bestyrelser

   

  Meget informativt oplæg fra ”skole og samfund”

  Man kan ikke det hele, så bestyrelsen må vælge noget ud. Det er realistisk at nå et princip ca. hvert halve/hele år.

  Det kan være svært at tolke og forstå §44.

  Vigtigt med et årshjul. Hvordan sikrer vi, at bestyrelsen bliver præsenteret for de emner, der er på høringsportalen.

  Huske at der er 4 år i bestyrelsens periode og at alting ikke skal starte forfra.

  Bestyrelsen skal kigge tjeklisten igennem og udvælge hvilke områder de skal kigge på samt i hvilket omfang.

  Hvordan kan vi arbejde med det data som er til rådighed. Fx national trivselsmåling

   

  3. Orientering om det videre arbejde med ”forældresamarbejde” efter opstart på pædagogisk lørdag i marts 2022

   

  En rød tråd igennem hele skolen på vores forældremøder

  Alle årgange har arbejdet med indholdet til årgangens forældremøder, så der er et fundament at stå på forud for planlægning af forældremøde.

  Årets 2. møde som planlægges i samarbejdet med kontaktforældrene, vil hele lærergruppen arbejde med i løbet af efteråret 2022, så skolen får prioriteret det mest relevante på hver årgang.

   

  4. Nyt fra Elevrådet

   

  Første møde er blevet afholdt og de har konstitueret sig. De holder mødet en gang om måneden.

  Elevrådet har aftalt, at de vil vælge repræsentanter hvert år, så mange får mulighed for at prøve det.

  Frustration over, at nogle elever ikke er med til at holde toiletterne ordentlige. Det er specielt et problem på drengetoiletterne på mellemtrinnet. Der arbejdes på forskellige løsningsforslag i elevrådet.

   

  5. Orientering om økonomisk handleplan for regnskabsåret 2022

   

  Handleplanen skal forklare hvorfor der er underskud/overskud og hvilke tiltag der er sat i værk.

  Skolen havde et samlet overskud på 1,4 million. Af dem er der kun blevet overført 700.000 til 2022.

  Overskuddet fra 2021 er blevet indefrosset med 50 %. De resterende forventes at komme igen i 2023

  Når fx personale tager på orlov er det ikke realistisk at ansætte kvalificeret lærere og pædagoger for fx kun 6. måneder, derfor spares der op til disse perioder.

  Elevtallet er faldet gennem de sidste 3 år

  Ledelsen er ikke bekymret, da det er et lille udsving, som kan indhentes

  Ressourcepædagoger – ikke hele udgiften er dækket af de tildelte ressourcer

   

  6. Indhold på bestyrelseseftermiddagen d. 29.9. Drøftelse og beslutning. Emner: forretningsorden for bestyrelsen Hvilke principper er der besluttet for Kongevejens Skole. Ny bestyrelse. Hvad SKAL vi? Hvad KAN vi? Hvad VIL vi? Hvordan kan jeg bidrage? Hvilke forventninger har jeg? Roller i bestyrelsen?

   

  Dagsordenen udarbejdes af Susanne og Katrine

  Årshjulet præsenteres

  Gennemgang af de eksisterende principper

  Bestyrelsens opgaver/ansvarsområder – udvælge hvilke områder vi vil/skal arbejde med.

  Aftaler om kommunikation og hvor man finder indhold mm.

  Forretningsorden revideres

  Tilsynspligten, fagligt indblik?

  Behov for udvalg

   

  7. Nyt fra skoleråd

   

  Skolerådet er ikke konstitueret endnu.

  Der er underskud på ældreområdet, hvilket giver en bekymring for om ressourcerne på skoleområdet skal reduceres.

   

  8. Evt

   

  Der er forhandling med frilandsmuseet om belysning, så skolestien kan holdes åben hele året. Der er pt. også bedsteforældre med til at holde stien åben.

  SFO har fået repareret rutsjebaneområdet og der er etableret forhindringsbane. Mini OL – der deltager ca. 140 børn fra mellemtrinnet og det er en stor succes.

 • 16-06-2022

  Referat skolebestyrelsesmøde torsdag den 16.06. 2022
   

  Suzanne N. Bojang, formand

  Kenneth Børgesen, næstformand

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, forældrerep.

  Katrine Krone, forældrerep

  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Gæster nyvalgte bestyrelsesmedlemmer
   

  1. Velkommen til ny bestyrelse og konstituering.

  Fra 1. august er Kenneth Børgesen formand og Katrine Krone Næstformand.

  Skolebestyrelsesmedlemmer: Gitte Rees-Andersen, Jonas Arp Fallov, Martin Engelhardt Hansen, Martin Villumsen, Pernille Aagaard Sparre

  Suppleanter: Sara Bohnstedt Mørup, Jane Mathiesen, Lars Malik Lehn Dyrlander Rønstrup
   

  2. Mødekalender for 2022-2023 sendt ud som bilag

  Den sidste torsdag i måneden fra kl. 17 – 20..

  Stategidag den 29. september kl. 16 – 20

  CUP afholder en introduktionsdag for de nyevalgte skolebestyrelser
   

  3. Datoer for efterårets forældremøder og fordeling af møder.
   

  Susanne deltager i fællesdelen på alle forældremøder. Der deltager en repræsentant fra skolebestyrelsen på møderne.

  0.kl. 11.8.2022– Katrine

  1. kl. : 23.8.2022 – Marin V og Gitte

  2. kl.: 30.8.2022 – Sara og Martin EH

  3. kl: .6-9-2022 – Kenneth

  4. kl: .7-9-2022 – Jane

  5. kl: 20-9-2022. – Katrine

  6. kl.: 22-9-2022 – Pernille og Kenneth

  7. kl.16-8-2022 – Jonas og Jane

  8. kl.31-8-2022 –

  9. kl.18-8-2022 – Martin V
   

  4. Orientering om høringssvar:

  Drøftelse af de 2 hørringssvar der pt. er under udarbejdelse.

  - Klassedannelse på de enkelte skoler

  - Placering af ukrainske børn på skolerne
   

  5. Årshjul for bestyrelsen og overlevering fra ”gammel bestyrelse til ny”
   

  6. Orientering fra skolerådet.
   

 • 19-05-2022

  Bestyrelsesmøde, Kongevejens Skole
   

  Torsdag d. 19.5. 2022 kl. 17.30 – 20.00 på lærerværelset
   

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  Kenneth Børgesen, næstformand

  Martin E. Hansen, forældrerep afbud.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, forældrerep.

  Katrine Krone, forældrerep afbud

  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Nikolaj Bjerregaard Tolstrup, bestyrelsesmedlem elevrådsrep. afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent) afbud
   

  Forberedelse

  Læs dagsorden og bilag. Meddelelser fra udvalg samt andre skal komme skriftligt i Skolebestyrelsens mappe i TEAMS senest den 17.5
   

   

  1. Status på planlægning af skoleåret 2022-2023 herunder princip for skolerejse på 9. årgang

  Bestyrelsen har besluttet, efter indstilling fra skoleledelsen, at princippet for skolerejser fraviges i skoleåret 2022-2023.

  Baggrunden for beslutningen er, at det ikke er muligt indenfor skolens samlede timeramme, at prioritere lærertimeressourcen til den ekstraordinære aktivitet, som en skolerejse er. Bestyrelsen noterer sig, at det heller ikke fremover er muligt, at prioritere ressourcer til en skolerejse, hvorfor bestyrelsen beslutter, at princippet for skolerejser bortfalder.

  Skoleledelsen beklager, at processen omkring skolerejse på kommende 9. årgang allerede er i gang.

  Skoleledelsen har kommunikationsopgaven i forhold til personale, elever og forældre.

  Bestyrelsen ønsker at skoleledelsen drøfter med udskolingens lærere, om den nuværende placering af lejrskolen skal fastholdes.
   

  2. Planlægning af konstitueringsmøde d. 16.6. Forslag til mødekalender for skoleåret 2022-2023 præsenteres og
   

  3. Evt.
   

  4. Spisning og afslutning og afrunding på de 4 år
   

  Hvis du har spørgsmål/kommentarer til mødets mål eller dagsorden, kontakt Susanne Carlsen eller Suzanne Bojang inden mødet.
  Skolebestyrelsens mødedatoer:26.8, 23.9(strategidag fra 16-20), 28.10, 25.11, 27.1, 24.2, 31.3, 28.4, 19.5, 16.6

 • 31-3-2022

   

  Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 31. marts 2022 Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  Kenneth Børgesen, næstformand

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep. Afbud

  Jane Mathiesen, forældrerep.

  Katrine Krone, forældrerep

  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Nikolaj Bjerregaard Tolstrup, bestyrelsesmedlem elevrådsrep. afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Med udgangspunkt i udmeldte tidsplan til alle forældre konkret planlægning af opstillingsmødet d. 20. april. Der er gået generel information ud til alle hjem.

   

  Valgbestyrelse: Formand, næstformand og skoleleder.

  På mødet den 20. april orienterer medlemmer af bestyrelsen om opgaverne i skolebestyrelsen og interesserede kan her fortælle, at de ønsker at stille op til bestyrelsesvalget. Suzanne skriver et info brev til alle forældre som sendes til Susanne.

   

  2. Opsamling på kontaktforældremøder i indskoling og på mellemtrin og udskoling

   

  Indskolingen: Meget positiv respons og ingen input

  Mellemtrinnet: Spørgsmål omkring hvorfor klassedeling i 7. klasse. Lærerne og ledelsen arbejder med at gøre hele processen transparant, og både elever og forældre bliver informeret allerede i 2. halvår af 6. klasse. Der planlægges med, at nogle af de kommende 7. klasses lærer skal ned i 6. klasserne og lære eleverne at kende i perioden op til sommerferien..

  På næste kontaktforældremøde på mellemtrinnet og i udskolingen skal klassedeling på som tema.

  Udskolingen: Ønske om at information om pornografi bliver en del af undervisningen i.sexual undervisning i uge 6,

  Der blev kommentereret på vikarsituationen i udskolingen i janaur og februar.

  Møderne fungerer godt viatuelt. Der var stort fremmøde.

   

  3. Trafik

   

  Skolevejen via Frilandsmuseet. Da der ikke er lys på stien, forbliver skolevejen kun åben i forår, sommer og efterårsperioden.

  Det er stadig et problem, at nogen forældre parkerer/holder ulovligt på Kongsvænget foran SFO og klubben og venter på deres børn om eftermiddagen. Det skaber farlige situationer.

   

  4. Orientering fra skolerådet

   

  Der er kommet nye politikkere på de forskellige formandsposter i udvalgene. Første møde afholdt som var en introduktion.

   

  5. Bestyrelsen ønsker orientering om omstillingen på det specialiserede område på KO.

   

  Skoleledelsen orienterede om, hvordan skolen arbejder systematisk med etableret et ressourceteam, som arbejder med eleverne i klasserne og vejleder personalet alt sammen med henblik på at skabe deltagelsesmuligheder for alle skolens elever.

 • 27.01.2022

  Skolebestyrelsesmøde 27. januar

  Deltagere:

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  Kenneth Børgesen, næstformand

  Martin E. Hansen, forældrerep. Afbud

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, forældrerep. Afbud

  Katrine Krone, forældrerep Afbud

  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Nikolaj Bjerregaard Tolstrup, bestyrelsesmedlem elevrådsrep. Afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent) Afbud

  1. Valg til skolebestyrelse

   

  Der skal sættes en kampagne i gang for at hverve de rigtige medlemmer til kommende skolebestyrelse. Martin V, Katrine og Kenneth genopstiller.

  Der skal tales at stille op for skolebestyrelsen til kontaktforældremøderne her i efteråret.

  Der skal sendes skriv til alle forældre om skolebestyrelsesvalg. Punktet sættes på næste skolebestyrelsesmøde.

  2. Årsregnskab 2021

   

  Bestyrelsen blev orienteret om årsregnskabet.

  3. Drøftelse af indholdet på kontaktforældremøder

  • Resultater af trivselsmåling og læseprøver m.m.

  • Valg til skolebestyrelse

  • Trafikregler og orientering om dette

   

  Senere punkt kunne være:

  • Det specialiserede område

   

  Bestyrelsesmedlemmerne mødes tirsdag d. 1. februar kl. 8. Man kan melde sig til at deltage i kontaktforældremøderne hos Susanne Carlsen.

  4. Der skal fortsat testes to gange om ugen og vores skolehverdag fortsætter uændret frem til efter uge 7.

  5. Evt. Den nye pædagogiske afdelingsleder Anne Norsgaard bliver præsenteret.