Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater

 • 28.10.2021

  Referat af skolebestyrelsesmøde d. 28.10.2021.

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:
  Suzanne N. Bojang, formand og referent.
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep
  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. Afbud
  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. Afbud
  Nikolaj Bjerregaard Tolstrup, bestyrelsesmedlem elevrådsrep. Afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder Afbud

   

  Ad.1. Orientering om Styrelsesvedtægten:

  Vi gennemgik afsnittet om Lejrskoler og skolerejser, da det har været på tale om forældrerepræsentanter kunne være økonomisk ansvarlig. I bestyrelsen var der bred enighed om, at fortolke styrelsesvedtægten således, at forældrerepræsentanter kan være ansvarlig for både indtjening blandt eleverne samt opkrævning af evt. kostbetaling.
   

  Omkring suppleanters tilstedeværelse til bestyrelsesmøder, i styrelsesvedtægten præciseres det, at suppleanter kun må deltage i bestyrelsesmøder, I det omfang at bestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage.
   

  Ad.2. Ferieplan for skoleåret 2022-2023:

  Ferieplanen blev korrigeret til følgende:

  Skolestart er mandag den 8.8.2022

  Juleferien slutter tirsdag den 4.1.2023 (hvor lærerne møder ind) og eleverne starter onsdag den 5.1.2023. SFO og klub er åbent den 3-4.2023.
   

  Ad.3. Frihedsgrader til skolerne. På baggrund af drøftelse i personalegruppen gives til tilbagemelding til bestyrelsen:

  Der laves et forsøg i de næste 7 uger (frem til jul) med ændringer i hhv. mellemtrinet og 7.årgang. Læringsbåndstimen samt afkortning af skoledagen (1 lektion) transformeres til to-lærer timer i begge enheder. Bestyrelsen bakker op om dette.

  Ad.4. Forældresamarbejdet er TEMA på pædagogisk weekend. Oplæg fra Susanne. Hvordan inddrages bestyrelsen i processes?:

  På bestyrelsesmødet i januar kommer Michael og Susanne med en opfølgning på medarbejdernes tema – dag.
   

  Ad.5. Orientering fra skolerådet:

  Følgegruppen til Omstillingsprogrammet er ved at blive kickstartet og er blevet inviteret til møde i forvaltningen med Rasmus og Anne.

  Skolerådet har desuden holdt vælgermøde på Virum skole, med fremmøde fra omkring 80 borgere samt politikere fra alle partier.
   

  Ad.6. Data ift. Elevtrivsel, læsetest og afgangsprøveresultater. Oplæg fra Michael Hassing:

  Punktet udsættes til et senere møde.
   

  Ad.7. Forældre henvendelser

  A. Der er en forældre der har henvendt sig til bestyrelsen med forslag om skifte af skolefotograf. Martin vil tage bolden og undersøge andre muligheder, og bringer emnet til bestyrelsen når han set på sagen.

  B. Der er en forældre der har henvendt sig til bestyrelsen og foreslået at bestyrelsen initierer en kampagne omkring brug af cykelhjelm. Skolen sikrer at eleverne har cykelhjelm på, når eleverne cykler i skoleregi jvf. relevante principper. Susanne taler med elevrådet om en evt. kampagne.

  C. En anden forældre har henvendt sig med forslag til forskellige initiativer omkring sikker skolevej. Skoleleder Susanne har videresendt henvendelsen til Park og Vej i forvaltningen.

  D. En forældre har henvendt sig til Susanne samt skolebestyrelsen omkring skolens ventilations system, her har Susanne igen henvendt sig til forvaltningen, da ansvaret for dette ligger Areal og ejendommen.
   

  Ad.8. Evt. Intet.

 • 26.08.2021

  Referat skolebestyrelsesmøde torsdag den 26. august 2021

   Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse: 
   

  Suzanne N. Bojang, formand 
  Kenneth Børgesen, næstformand 
  Martin E. Hansen, forældrerep. 
  Martin Villumsen, forældrerep. 
  Jane Mathiesen, forældrerep. 
  Katrine Krone, forældrerep 
  Simon Stig-Gylling, forældrerep, afbud 
  Tobias Jakobsen, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. 
  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. 
  Susanne Carlsen, skoleleder 
  Michael Hassing, viceskoleleder 
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent) 

   

  1. Orientering om skolestart.
   

  Vi er kommet godt fra start. Den almene skoledag er genetableret og børnene nyder at alle fagene er tilbage på skemaet. Det kan mærkes på både børn og voksne 
   

  2. Skolebestyrelsens årshjul evt. justeringer. 
   

  Valg til skolebestyrelsen 2022 sættes på årshjulet. 
   

  3. Forældremøderne og emner fra bestyrelsen. Hvilke budskaber har vi som bestyrelse ift. skolegangen ”med corona”, kontaktforældrerollen, og valget til bestyrelsen. 
   

  Princippet for kontaktforældrerollen samt forslag til årshjulet sendes ud til nye 0. klasses forældre inden forældremødet i august. 
   

  4. Orientering om NEST klasse i skoleåret 2022-2023 og udarbejdelse af høringssvar 
   

  Bestyrelsen har fået oplyst økonomien omkring etablering af NEST klasse. Bestyrelsen har nedsat et udvalg frem mod udarbejdelse af høringssvar. 

   

  5. Frihedsgrader til skolerne. Drøftelse af bekendtgørelse. 

   

  Der er givet frihed til skolerne for skoleåret 2021-2022, således at UUV kan omlægges til 2 voksen timer. Personalet skal i den kommende periode drøfte hvilke muligheder bekendtgørelsen giver os som skole. 

   

  6. Forældresamarbejde- pædagogisk weekend for personalet i januar 
   

  Der bliver samlet empiri for efterårets forældremøde. Der skal arbejdes med den røde tråd i forældresamarbejdet gennem hele skoleforløbet. 
   

  7. Orientering fra skolerådet.
   

  Der planlægges et møde i oktober/november inden kommunalvalget, hvor politikkerne inviteres til paneldebat i Virum hallen. Der er nedsat 2 udvalg. Det ene skal arbejde dialog med politikkerne op til kommunalvalget og det andet med omstillingsprocessen på det specialiserede område.
   

  8. Drøftelse af mål og indhold for strategieftermiddagen dagen 
   

  Indhold: 
  Besøg af Aksel Dukert, som kan fortælle om hvordan man arbejder med børn med autisme 
  Bekendtgørelsen omkring frihedsgrader 
  Opsamling på de arbejdende udvalg. 
  Hvilken data har vi mulighed for at hente? 

 • 17-06-2021

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse: 

  • Suzanne N. Bojang, formand 
  • Kenneth Børgesen, næstformand 
  • Martin E. Hansen, forældrerep, afbud 
  • Martin Villumsen, forældrerep. 
  • Jane Mathiesen, forældrerep. 
  • Katrine Krone, forældrerep 
  • Simon Stig-Gylling, forældrerep, afbud 
  • Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. afbud 
  • Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. 
  • Martin Knudsen, elevrådsrep. afbud 
  • Susanne Carlsen, skoleleder 
  • Michael Hassing, viceskoleleder 
  • Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent) 

  1. Bestyrelsens årsberetning: godkendt.
   

  2. Forslag til møderække for bestyrelsen i skoleåret 2021-2022: Vedtaget
   

  3. Oversigt over forældremødedatoer i efteråret 2021 og fordeling:
   

  Se datoerne i bilag. 
  0. årgang – Martin V 
  1. årgang - Jane 
  2. årgang - Martin EH 
  3. årgang – Jane 
  4. årgang - Suzanne 
  5. årgang – Kenneth, 
  6. årgang - Katrine 
  7. årgang - Kenneth 
  8. årgang - Suzanne 
  9. årgang - Suzanne
   

  4. Godkendelse af høringssvar vedr. klassedannelse
   

  Hørringssvar er drøftet og besluttet.
   

  5. Det videre arbejde med indsatsområder.
   

  Datoer for hvornår SB skal arbejde med gruppens oplæg 
  - Kontaktforældrerollen. Er næsten skrevet færdigt, nu skal det ud om implementeres. (26/8) 
  - Den gode overgang fra indskoling til mellemtrin, (23/9) 
  - Kvalitet i undervisningen, (23/9)
   

  6. Evt.
   

  7. Lukket punkt 
   

 • 27-05-2021

  Referat skolebestyrelsesmøde den 27. maj 2021
   

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:
   

  • Suzanne N. Bojang, formand 
  • Kenneth Børgesen, næstformand 
  • Martin E. Hansen, forældrerep. 
  • Martin Villumsen, forældrerep. 
  • Jane Mathiesen, forældrerep. 
  • Katrine Krone, forældrerep 
  • Simon Stig-Gylling, forældrerep, afbud 
  • Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep, afbud 
  • Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. afbud 
  • Martin Knudsen, elevrådsrep. afbud 
  • Susanne Carlsen, skoleleder 
  • Michael Hassing, viceskoleleder 
  • Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)
    

  1. Input til bestyrelsens årsberetning

  Sendes til Katrine senest torsdag den 3. juni. Katrine laver et udkast
   

  2. Opsamling på Kontaktforældremøder også i udskolingen. 

  Der var ingen der meldte sig til referencegruppen, så udvalget i bestyrelsen arbejder selv videre med opgaven. Princippet får et servicetjek. Det har været en god proces og fint, at der har været mulighed for at forældrene har kunne stille spørgsmål.
   

  3. 9. klassernes sidste skoledag og translokation

  Retningslinjerne er kommet. Det bliver klassevis. Invitationer sendes ud i næste uge. 9. klassernes sidste skoledag gennemføres også klassevis, med morgenmad, flagallé og karamelkast samt revyen online
   

  4. Det videre arbejde med indsatsområder. Kontaktforældre rollen. Den gode overgang fra indskoling til mellemtrin. Kvalitet i undervisningen

  Punktet udskydes til næste møde. 
   

  5. EVT: 

  - Alle forældremøder i august og september er planlagt. 

  - Coronaskole: Vi udnytter vores fysiske rammer ved at børnene møder ind i rul. Vores testcenter fungerer og vi oplever at forældrene bakker op om de tiltag skolen laver. 

  - Klubben er udfordret ift. plads, støj og muligheden for at lave et interessant klubtilbud når der er mange restriktioner 

  - Ungdomsklubben er meget populær. Det fungerer godt at de forskellige årgange må være indendørs og udendørs på skift. De unge mennesker respekterer dette.
   

 • 29-04-2021

  Bestyrelsesmøde, Kongevejens Skole 29. april 2021
   

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  • Suzanne N. Bojang, formand
  • Kenneth Børgesen, næstformand
  • Martin E. Hansen, forældrerep.Afbud
  • Martin Villumsen, forældrerep.
  • Jane Mathiesen, forældrerep.
  • Katrine Krone, forældrerep Afbud
  • Simon Stig-Gylling, forældrerep Afbud
  • Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  • Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  • Martin Knudsen, elevrådsrep. Afbud
  • Susanne Carlsen, skoleleder(referent)
  • Michael Hassing, viceskoleleder
  • Gitte Grabas, SFO- og klubleder
    

  1. Budgetopfølgning pr. 1.4.2021 orientering.

  Skolebestyrelsen tog budgetopfølgning til efterretning. Økonomien er kommet i balance.
   

  2. Økonomiske rammer til modtageklassen. Orientering.

  På skoledelen bruges ca. 900000 til opgaven og i tildelingsmodel er afsat 760000. SFO får tildelt 247000 og klub intet.
   

  3. Opsamling på Kontaktforældremøder i indskoling og på mellemtrin d. 27.4.2021.

  Et stort ønske fra bestyrelsen om at tilknytte en referencegruppe. Dog afventer bestyrelsen drøftelser med udskolingens kontaktforældre.
   

  4. Orientering om skolens arbejdspladsvurdering pr. 1.1.2021.

  En meget fin arbejdspladsvurdering og en høj grad af social kapital. Der er opmærksomhed på ventilationssystem i indskolingshuset samt indetemperaturer i Hovedhuset, som er for høj om sommeren og for lav om vinteren, hvilket betyder træk og kolde rum om vinteren og alt for varme arbejdsrum om sommeren.
   

  5. Orientering om ny 0.klasse pr. 1.maj 2021.

  Skolen glæder sig til at modtage ny 0. klasse pr. 3. maj. Der er kommet positiv feedback på video samt online forældremøde.
   

  6. Orientering fra skolerådet v/Kenneth

  Skolerådet er ved at forberede sig på kommunalvalget, hvor skolerådet selvfølgelig har fokus på skoleområdet.
   

  7. Evt.

  Skolen har ansat 4 lærere pr. 1.8.2021.
   

 • 25-03-2021

  Referat skolebestyrelsesmøde torsdag den 25. marts 2021
   

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  • Suzanne N. Bojang, formand
  • Kenneth Børgesen, næstformand, afbud
  • Martin E. Hansen, forældrerep.
  • Martin Villumsen, forældrerep.
  • Jane Mathiesen, forældrerep.
  • Katrine Krone, forældrerep
  • Simon Stig-Gylling, forældrerep
  • Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. afbud
  • Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  • Martin Knudsen, elevrådsrep. afbud
  • Susanne Carlsen, skoleleder
  • Michael Hassing, viceskoleleder
  • Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)
    

  1. Oplæg om modtageklassen for tosprogede v/ Ida og Heidi og efterfølgende drøftelse om ressourcer, brobygning mm.

  Vigtigt at området får bevågenhed så vi kan lykkes med opgaven. Det kræver personale som har specifikke kompetencer og at skolen har de tilhørende ressourcer. V klassen er en mellemform som er en opgave, hvor der kommer børn fra hele LTK.

  Suzanne tager det med til skolerådet, da alle skoler modtager børn fra v-klasserne. På næste SB fremlægger MH og SU hvordan økonomien om V2 er i forhold til tildelte ressourcer og faktisk forbrug og MV tager info med om hvordan gør man i Gentofte.
   

  2. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen om kontaktforældre rollen, forældresamarbejdet, og forventningsafstemning v/ Katrine.

  Vi følgende den skitserede plan.
   

  3. Kontaktforældremøder i foråret 2021 for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling

  Tirsdag den 27/4 kl. 18.30 -19.30 for indskolingen og kl. 19.45 – 20.45 for mellemtrinnet
  Tirsdag den 4/5 kl. 19 – 20 for udskolingen
  Planlægningsudvalg: Katrine, Kenneth og Susanne
  Indhold: Kontaktforældrerollen/princippet, oplæg om skolerådsarbejdet, coronaskolen
  Obs på at der har været en skriftlig tilbagemelding fra sidste møde, som kan vedhæftes invitationen igen.
   

  4. Orientering om 9. klassernes sidste skoledag, prøverne og translokation

  Sidste skoledag mandag den 21. juni
  Translokation den 22. juni.
  9. klasserne orienteres d. 26.3 om udtræksfagene og rammerne for prøverne.
   

  5. Orientering fra skolerådet v/Kenneth

  Udskudt
   

  6. Evt.
   

  De store elever kommer retur med forskudt mødetid, så vi udnytter udearealerne. Med fysisk fremmøde fra kl. 8.45. Der vil være enkelte undtagelser ift. tysk/fransk undervisningen mm.

  Testcenter på skolen. Eleverne fra 5. – 9. tilbydes at blive testet på skolen. Det kræver samtykke fra forældre for dem som er under 15 år.

 • 25-02-2021

  Referat Skolebestyrelsesmøde den 25. februar 2021
   

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep.
  Simon Stig-Gylling, forældrerep, afbud
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. Afbud
  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Martin Knudsen, elevrådsrep. Afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)
   

  1. Oplæg om kapacitetsopbygning indenfor det specialiserede område på Kongevejens Skole v/ Marianne Manicus
   

  2. Tilbagemelding fra skolerådsmøde omkring optakt til kommunalvalg nov 2021

  - Der arbejdes på flere strategier med blandt andet Kampagne med artikler

  - Beskrivelse af SFO og klubs vilkår pt, da økonomien bliver presset allerede nu og i fremtiden hvis forældrene melder deres børn ud.

  - Reparation af bygninger, afsætte midler
   

  3. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen om Kontaktforælderrollen, forældresamarbejdet, og forventningsafstemning v/ Katrine

  Udskydes til næste møde
   

  4. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen tilbagemelding fra arbejdsgruppen om piger og drenges forskellige resultater. Hvad er faglighed og kvalitet v/ Martin V

  - Forældres forskellige forventninger til skolen

  - Forventninger til fremtidens kompetencer

  - Forskellen mellem piger og drenge

  - Undervisningens organisering og didaktik

  - En interativ proces

  - Nysgerrighed på data

  - Skolens arbejde med dannelse
   

  5. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen overgangen til mellemtrinnet, en anden kultur/struktur, puberteten

  - Den bedste overgang fra indskoling til mellemtrin

  - Hvad skal vi opnå med overgangen, hvad er vigtigst, hvad savner vi i dag, hvad vil vi beholde, hvad gør andre?

  - Et princip for overgang til mellemtrin, hvorfor et princip, formål og målsætning.

  - Referencegruppe bestående af forældre, lærere, pædagoger og ledelsen samt evt. elever
   

  6. status på 0-4 klasserne-tilbage-i-skole og på 5-9 klasserne

  - Der er tilbud til 5. og 6. klasserne via klubben.

 • 14-01-2021

  Referat skolebestyrelsesmøde torsdag den 14. januar 2021
   

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:
   

  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep. Afbud
  Katrine Krone, forældrerep
  Simon Stig-Gylling, forældrerep.
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Martin Knudsen, elevrådsrep. Afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  Bestyrelsens arbejde efter de 2 første år, herunder genbesøg af arbejdsfordeling og de selvvalgte kodeord for bestyrelsesarbejdet: åbenhed, ærlighed og dialog. Skolebestyrelsen drøfter hvilke emner, bestyrelsen ønsker at arbejde med de kommende år, herunder hvordan og hvem. Emnerne udvælges under hensyntagen til kontaktforældrenes input.

  • Status på bestyrelsens arbejde efter 2,5 år
  • Gennemgang af kontaktforældrenes input i indskoling og på mellemtrin
  • Aftaler

  Drøftelse af mulige emner udfra bestyrelsens egne drøftelser og input fra kontaktforældrene.

  Katrine og Suzanne laver et udkast som skal besluttes den 28.

  Herunder også gennemgang af arbejdsgrupper

  Der skal skrives et svar til kontaktforældrene
   

  Hjemmeskole status

  LTK kommune har besluttet af 0 – 4. klasse skal have min 20 lektioner og 5. – 9. klasse skal have min 25 lektioner om ugen. Et ønske om, at skolen laver en evaluering af fjernundervisning både ved at samle data hos eelver, personale og forældre.

  Der er sket en stor udvikling i programmet TEAMS, og alle på skolen har været i en god læringsproces omkring fjernundervisning. 4. og 5. årgang har også nået at få deres egene PCér.

  Nu kan man også møde eleverne i små grupper i TEAMS.

  Vi har erfaringsudveksling i online læring og trivsel blandt alle lærere og pædagoger.

  De børn der er i nødpasning følger deres klasser med pædagogerne som støtter. Klubpædagogerne er både med i nødpasningen samt laver opsøgende gadearbejde.

  SFO og klubpædagogerne er med i trivselstimerne og laver opkald til enkelte børn. Der planlægges med, at alle børn bliver ringet op i løbet af den kommende tid. Der laves SFO fælleshygge/aktiviteter på teams i 2. og 3. kl forsøgesvis i grupper i SFO tiden.

  Der kommer bogposer fra biblioteket til udlevering udendørs.
   

  Skolebestyrelsens mødedatoer:

  To. 27/8, to. 24/9 kl. 15-? strategidag, to.29/10, to 26/11, to.28/1, to 25/2, to.25/3, to 29/4, to. 27/5, to.17/6.

 • 26-11-2020

  Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 26. november 2020
   

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:
   

  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand, afbud
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep. afbud
  Katrine Krone, forældrerep
  Simon Stig-Gylling, forældrerep, afbud
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. Afbud
  Martin Knudsen, elevrådsrep. afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Forslag til budget for 2021.
  Bestyrelsen har godkendt det foreløbige budget for 2021
   

  2. Ferieplan 2021/2022.
  Ferieplanen er godkendt. De 5 lukkedage for SFO/klub placeres med 4 dage ifb med juleferien, 4 dage mellem jul og nytår 2021 og den 27/5 som er dagen efter kr. himmelfart 2022
   

  3. Opsamling på pointerne fra kontaktforældremøderne i indskoling og mellemtrin. Hvad så herfra, ift kontaktforældre og kontaktforældremøder. Vil skolen I praksis kunne høste fordele af et tættere samarbejde ml bestyrelse og kontaktforældre.
   

  - Læsevejleder for mellemtrinnet holder oplæg om læseindsatser for mellemtrinnets kontaktforældre

  - 2 Matematiklærere vil holder oplæg for kontaktforældrene i udskolingen om matematikindsatsen

  - Oplæggene er på teams og optages så det kan komme på AULA, så alle forældre får mulighed for at se oplæggene
   

  4. Hjemmeside opfølgning

  Hjemmesiden er blevet kigget igennem i forhold til strukturen. De principper, der er blevet besluttet skal fremadrettet placeres under ”om skolen”. Ligeledes mangler der under de forskellige afsnit lidt justeringer, så hjemmeside bedre afspejler skolens DNA. Ledelsen vil i den kommende periode give hjemmesiden mere opmærksomhed.
   

  5. Evt.

  - Der er ved at blive instaleret 31 ekstra nye vandhaner samt udskiftning til berøringsfri vandhaner på toiletterne

  - Etablering af nyt brandalarmeringssystem

  - Der er etableret nye lamper med et særligt lys der er med til at give et bedre læringsmiljøet

  - Elevrådsvalg. Ny næsteformand Nicolaj 8Z som vil deltage i bestyrelsesmøderne fremover

  - Affaldssortering er startet.

  - Skolepatrulerne er blevet rost af politiet, som har været forbi i morgentrafikken

  - Luciaoptog bliver anderledes i år – viatuelt, ligeledes bliver sidste skoledag anderledes, når vi skal ønske hinanden god jul

  - Der kommer desværre ikke så mange i juniorklubben. Klubben vil invitere de unge til gratis fællesspisning en gang om ugen for JK, så de bliver interesseret i at være med i JK om eftermiddagen

  - Forsvinder der mad fra madudleveringen? Ledelsen spørger kantinen

  - Der er lidt usikkerhed omkring hvordan beredskabsplanen for hjemsendelse. Der er lavet en plan for hver enkelte årgang. Nogle årgange har fået en mappe med hjem, andre får udspeciferet ugeplanen. Der kommer besked til forældrene på AULA, hvis årgangen bliver ramt.

  - Der er nedsat en arbejdsgruppe i skolerådet som skal arbejde med omstillingsprojekterne. Der er en ledig plads i arbejdsgruppen.

 • Årshjul 2020-21

  Fokusområder 2020/2021:

  • Kommunens plan for det specialiserede område
  • Dialogmøde med kontaktforældre

  Sommer Efterår Uge 33-41

  • Forretningsorden (primært I valgår)
  • Strategidag
  • Bestyrelsens deltagelse i forældremøder
  • Fokusområder for skoleåret (planlægning/Evaluering)
  • Budgetopfølgning
  • Opfølgning på forældre evaluering og kvalitets rapport (2020/2021 læsning, ordblindhed og forskel resultater for piger vs. drenge)
  • Andre opgaver ifm. bestyrelsens tilsyn
  • Karakteropfølgning
  • Fælles kontaktforældremøde (forslag 2020: uge 43 – dialog møde hvor vi drøfter skolen med kontaktforældres øjne)
  • Planlæg Trafik kampagne (lygtetid) (gennemføres i uge 41 eller 43)
  • Skolerådsmøde
    

  Efterår Vinter Uge 43-52

  • Budgetvedtagelse og sammenhæng imellem skolens budget og bestyrelsens prioriteringer
  • Principper og tilsyn
  • Nationale test resultater
  • Indskrivning af Majbørn
  • Ferieplan
  • APV opfølgning (undersøgelse gennemføres hvert 3.år)
  • Skolerådsmøde
  • Skoledialog møde
    

  Forår Sommer Uge 15-26

  • Planlægning af markedsdag
  • Mødeplanlægning for næste skoleår
  • Planlægning af deltagelse på forældremøder samt fælles kontaktforældremøde (kommende skoleår)
  • Evaluering af indeværende skoleår
  • Principper og tilsyn
  • Bestyrelsens årsberetning
  • 9. Klasses translokation
  • Nationale test resultat
  • Trafik kampagne (målrettet Majbørn/forældre)
  • Skolerådsmøde
  • Skoledialog møde
    

  Vinter Forår Uge 1-14

  • Kvalitetsrapport
  • Skolens regnskab
  • Fælles kontaktforældremøde (Tema møde)
  • Principper og tilsyn
  • Skoleårets planlægning
  • Årligt møde til forældre for kommende skolebørn
  • Timefordelingsplan
  • Opfølgning på Trivselmåling
  • Brugerundersøgelse for forældre (hvert 3.år)
  • Skolerådsmøde
    

  Møde datoer: To. 27/8, to. 24/9 kl. 15-? strategidag, to.29/10, to 26/11, to.28/1, to 25/2, to.25/3, to 29/4, to. 27/5, to.17/6.
   

  PDF-version

 • 29-10-2020

  Referat skolebestyrelsesmøde torsdag den 29. oktober 2020

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.Afbud
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep
  Simon Stig-Gylling, forældrerep
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. Afbud
  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Martin Knudsen, elevrådsrep.Afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Budgetopfølgning pr. 30.9.2020 og tiltag for at mindske underskud

  Der er stadig et merforbrug på 2, 7 procent på den samlede lønbudget. Der er lavet en handleplan og forventes et samlet underskud på ca. 575.000.
   

  2. Økonomi

  Skolebestyrelsen har fortsat bevågendhed omkring processen med at skaffe flere penge til skoleområdet fortsætter.
   

  3. Opsamling på bestyrelsesdag del 1.
   

  4. Hvad gav oplæggene anledning til at drøfte?
   

  5. Bevægelse i hele skoledagen

  Alle børn skal trives
  Fra kvalitetsrapporten, om drengene der hænger
  Lektier, drøftelse om hvorfor skal børnene have lektier
  Skolen på bagkant af corona
  Bredden i skolen vs det specialiseret område, Mellemformer, hvordan arbejder vi videre med det Pilotprojekter
  Profiler for afdelingerne,
  Er det overgangen svær fra indskoling til mellemtrinnet?
   

  5. Dato for fortsættelse af bestyrelsens dagen med følgende punkter:

  Bestyrelsens arbejde efter de 2 første år, herunder genbesøg af arbejdsfordeling og de selvvalgte kodeord for bestyrelsesarbejdet: åbenhed, ærlighed og dialog. Skolebestyrelsen drøfter hvilke emner, bestyrelsen ønsker at arbejde med de kommende år, herunder hvordan og hvem. Emnerne præsenteres på kontaktforældremødet med henblik på at involvere kontaktforældrene i prioriteringen af 2-3 emner. Herunder kommunikation om skolen.

  Dato: Torsdag den 14. januar 17.30 - 19
   

  6. Fælleskontaktforældremøde indhold og organisering. 5.11.

  Der skal være tilmelding til mødet som oprettes i et liveevent
  Mellemtrinsmødet: 5/11 kl. 19 – 20.30, mødestyrer Suzanne og Katrine
  Indskolingsmødet: 12/11 kl. 19 – 20.30 mødestyrer Suzanne og Katrine
  Mellemtrinnet får et kort oplæg fra læsevejlederen og i indskolingen oplæg om inklusion og trivsel – hvordan vi bruger konflikter til.....
  Herefter skal kontaktforældrene komme med input til de emner som skolebestyrelsen skal arbejde med i de næste 2 år.

   

  7. Eftersyn af principper herunder hjemmesiden Michael, Susanne og Suzanne.
   

  8. Elevrådet. Orientering om affaldssortering.

  Den sættes i værk fra uge 45.
   

 • 27-08-2020

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep. Afbud
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep.
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Ditte Rosenkrands, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. Afbud
  Martin Knudsen, elevrådsrep. Afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Orientering om skolestart og organisering af skoledagen.

  Selvom skolen er tilbage, er der fortsat retningslinjer for at sikre afstand og hygiejne. Elever kommer ind forskudt og ad forskellige indgange. 6. klasserne møder kl. 8.10. Udskolingseleverne er mere ude og der er indkøbt borde og bænkesæt til udskolingens område. Afhentning i SFO bliver løbende justeret. Familierne bliver udfordret, da børnene jf. retningslinjer ikke må være i skolen selv ved milde symptomer. Der arbejdes på, at lærerne lægger ekstra materiale til de elever, der er i karantæne, som eleverne kan tilgådigitalt. Eleverne har taget godt imod de tiltag klubben har været nødt til at iværksætte.
  Der ønskes kommunikation til forældrene om, hvad nu hvis der er et tilfælde af Covid19 påskolen/i klassen.
   

  2. Status påbestyrelsens deltagelse ved forældremøder

  Der har været fokus på trafik og på Corona retningslinjer påmøderne.
  Spørgsmål fra et forældremøde: om der kommer principper omkring digital dannelse. Der er pt. retningslinjer. Bestyrelsen har ikke taget stilling til om de ønsker at udarbejde et princip for digital dannelse.
   

  3. Orientering fra dialogmøde omkring det specialiserede område herunder høringssvar v/ Kenneth.

  Se Høringssvar om det specialiseret område. (aug. 2020)
   

  4. Budgetopfølgning pr. 1.8.2020 og tiltag for at mindske underskud

  Samlet set gik skolen ind i skoleåret med 1 million i underskud. Skoledelens økonomi går i den rigtige retning. SFO har stadig underskud, men der er lavet en handleplan for økonomisk genopretning, som indeholder forskellige tiltag. Klubben ligger stabilt. Skolen afventer at fåCorona udgifter refunderet. Vi forventer at skolen får dækket 80 %.
   

  5. ”Strategidag”. Tema for dagen og forventningsafstemning

  Torsdag den 24. september Kl. 15.00 – 20.00, lokale på skolen. Ønske om at der inviteres fagpersoner ind, så bestyrelsen får et indblik i temaet inden vi drøftet emnet. Susanne udarbejder udkast til dagen og drøfter det med Suzanne og Katrine. Et ønske om et andet navn for strategidag. Læsning og ordblindhed, talentfulde elever, piger/drenge og prøveresultater.
   

  6. Trafikkampagner

  Der har stået i lokalavisen at LTK vil overtage skolevejen gennem frilandsmuseet. Dette er ikke korrekt. Der arbejdes på at forlænge perioden indtil det bliver mørkt. Der arbejdes på at lave hjælpe optegning på asfalten på parkeringspladsen.
   

  7. Elevrådet

  Punktet udskudt
   

  8. Evt.

  Fælles kontaktforældremøde forslag torsdag d. 5.11 kl. 19-20.30. Der nedsættes en arbejdsgruppe: Susanne, Suzanne og Martin V. Skolen skal i gang med at affaldssortere. Elevrådet skal være med til introducere systemet. Baldakinprojektet er blevet forsinket, da der er opstået udfordringer ift. bygningen. De tidligere tandlægelokaler er nu indrettet til talehører-læreren og til lille mødelokale. Der er ansat 5 nye lærere samt en ressourcepædagog. Klubben har ansat en erfaren pædagog som skal lave kreative pc og grov- værkstedsaktiviteter.
   

 • Skolebestyrelsens årsberetning 2019/2020

  Skolebestyrelsen skal årligt – jf. folkeskolelovens § 44 – aflægge beretning om sit arbejde for det forgangne skoleår.

  Interesserede er meget velkomne til at stille spørgsmål, komme med synspunkter eller stille forslag til det fremtidige arbejde i Skolebestyrelsen.
   

  Skolebestyrelsens arbejde

  Høj kvalitet i læringen og trivsel på tværs af fag og i hele skoleforløbet er Skolebestyrelsens motto og fungerer som arbejdsramme for bestyrelsen såvel som for skolens ledelse i forhold til valg af fokusområder.

  Skolebestyrelsens arbejde har i indeværende skoleår især drejet sig om skolens økonomi og de principper, der ligger til grund for driften og udviklingen af skolen. På grund af situationen omkring covid-19 har perioden fra medio marts været helt usædvanlig for Kongevejens Skole – både for elever, medarbejdere og lærere. Fokus på trafiksikkerheden omkring skolen har dog været konstant gennem hele skoleåret:

  • Skolens økonomi: Skolebestyrelsen har igen i år været optaget af skolens økonomi, herunder råderummet ift. at kunne sikre et godt læringsmiljø for alle elever på skolen. Skolebestyrelsen arbejder sammen med andre skolers bestyrelser i det såkaldte Skoleråd for at få den politiske opmærksomhed i kommunen rettet mod de økonomiske rammer for skoledriften og i efteråret lykkedes det faktisk at få reduceret nogle af de planlagte besparelser på skoleområdet.
    
  • Arbejdet med principper: En af skolebestyrelsens opgaver er løbende at udarbejde og revidere skolens principper. I år har vi arbejdet med følgende principper:
  1. Princip for skolerejser (9. klasse)
  2. Princip for klassedannelse på 0. årgang
  3. Princip for klassedannelse på 7. årgang
  4. Trafik princip
  5. Skolehjemsamarbejde princip
  6. Kontaktforældre princip
  • Aula: I år fik alle institutioner en ny kommunikationsplatform for bl.a. skole/hjem samarbejde – Aula. Platformen er en erstatning for det tidligere Skoleintra. På Kongevejens skole valgte vi at starte Aula op i november, og selv om al begyndelse er svær, så ser det ud til den nye platform bliver brugt flittigt af både lærere, elever og forældre.
    
  • Covid-19: Pandemien har haft enorm betydning for skolens hverdag, da alle børn og lærere en periode var hjemsendte, og senere kom tilbage på skolen under fuldstændig forandrede vilkår. Alle elever, lærere og forældre er nu familiære med fjernundervisning, digitale platforme og online tjenester, og lærere og elever har desuden fået et nyt klasserum i form a Teams. Det er en kæmpe opgave der er blevet løftet fra skolens side, idet hele den fysiske ramme er blevet omstruktureret – borde og stole er flyttet rundt for at efterleve myndighedernes krav, og ligeledes er gangarealer markeret med korrekt færdselsretning. Mange forældre har i lang tid ikke været inde på skolen overhovedet, og aflevering og afhentning foregår under helt andre vilkår end tidligere. På sidste skolebestyrelsesmøde har vi drøftet – især de gode ting ved denne underlige virkelighed, og noget af det skolen vil forsøge at arbejde videre med, er den fleksible afleveringssituation, som virkelig har givet meget rolige morgener på de yngste årgange.
    
  • Trafiksikkerhed: Kongevejens Skole har en målsætning om at styrke børnenes trafikvaner og -kundskaber ved at øge selvtransporten til skole og reducere antallet af biler, der skal igennem skoleområdet om morgenen og om eftermiddagen. Skolevejen gennem Frilandsmuseet er gjort permanent i visse perioder af året, der er kommet klar skiltning ved kys-og-kør-afsætningszonen, og indkørslen er til skolen er fortsat reguleret i morgenmyldretiden. Desværre er der stadig enkelte forældre, der har alt for travlt om morgenen til at ville tage de nødvendige trafikale hensyn, og derfor arbejder skolebestyrelsen fortsat på at få kommunen til at gennemføre yderligere tiltag – og skal igen opfordre til hensynsfuld og langsom kørsel omkring skolen.

  Mødeaktivitet og øvrigt engagement

  Skolebestyrelsen har gennem skoleåret afholdt 1 strategidag samt 9 ordinære møder, hvoraf de 2 er har været online møder via Teams.

  Bestyrelsen har desuden været repræsenteret på Medarbejdernes dag og er kommet med indlæg om bestyrelsens arbejde på klasse-forældremøder. Derudover har bestyrelsen deltaget i skoleråd og skoledialog, som er fora, hvor skolebestyrelsens repræsentanter mødes med andre skolebestyrelser i kommunen og med kommunale politikere i Børne- og Ungdomsudvalget. I dette skoleår har Kongevejens Skoles været repræsenteret i Skoleråd og Skoledialog ved Kenneth Børgesen, Martin Engelhardt Hansen og Suzanne Bojang.

  Høringssvar

  I skoleåret 2019/2020 har bestyrelsen afgivet følgende høringssvar til kommunen:

  • Høringssvar vedr. Skoleudviklingsstrategien 2019
  • Høringssvar vedr. Ungdomsklub og ungdomsskole 2020
  • Høringssvar vedr. Klassedannelse for 21/22
  • Høringssvar vedr. Omstillingsforslag (på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet) 2020

  Høringssvar og udtalelser er - ligesom bestyrelsens nyhedsbreve, skolens principper mv. - tilgængelige på skolens hjemmeside.
   

  Skolebestyrelsens kompetence

  Skolebestyrelsens opgave er at føre tilsyn med skolen i alle forhold af skolens virksomhed. Skolebestyrelsen kan i den anledning stille spørgsmål til skolens ledelse omkring alle dele af skolens virke.
  I bestyrelsesregi er der gennem tiden udarbejdet en række principper iht. Folkeskoleloven og herudover formuleret principper, hvor bestyrelse og skoleledelse finder det hensigtsmæssigt. Skolen agerer inden for rammerne af disse principper.
   

  Skolebestyrelsens sammensætning

  Bestyrelsen består af syv forældrevalgte medlemmer, tre forældrevalgte suppleanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Herudover deltager skoleleder Susanne Carlsen, viceskoleleder Michael Hassing og SFO- og klubleder Gitte Grabas i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret.

  På Kongevejens skole har bestyrelsen valgt at følge gængs praksis om, at suppleanter har mulighed for at deltage i og bidrage til bestyrelsesarbejdet på lige fod med ordinære medlemmer.
   

  Bestyrelse består af følgende medlemmer:

  Forældrerepræsentanter:

  • Suzanne Bojang (bestyrelsesformand, forælder til barn i 7.b)
  • Kenneth Quistgaard Børgesen (næstformand, forælder til børn i 3.c og 1.c)
  • Martin Villumsen (forælder til barn i 6.a)
  • Martin Engelhardt Hansen (forælder til børn i 3.a og 0.b)
  • Katrine Krone (forælder til børn i 6.c og 3.a)
  • Jane Skaftved Mathiesen (forælder til børn 3.a og 0.c)
  • Jonas Orebo Pyndt (forældre til børn i 6.c, 2.b og 0.c)

  Suppleant:

  • Simon Stig-Gylling (forælder til barn i 3.b)

  Medarbejderrepræsentanter:

  • Casper Dalsgaard, lærer på mellemtrinnet
  • Cecilie Willemoës, lærer i udskolingen

  Medarbejderrepræsentanter er valgt for en 1-årig periode.

  Elevrådsrepræsentanter:

  • Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, 9. årgang
  • Martin Knudsen, 8. årgang

  Elevrepræsentanter vælges blandt elevrådets repræsentanter og er valgt for en 1-årig periode.
   

  Henvendelser til Skolebestyrelsen

  Henvendelse til de forældrevalgte i Skolebestyrelsen kan ske gennem mail/telefon (se info under bestyrelsens menu på skolens hjemmeside og på Aula). Herudover kan der rettes henvendelse til skolens administration og ledelse på telefon 45 28 41 30.

  I årets løb har der været meget få forældrehenvendelser. De henvendelser, der har været, har primært handlet om de trafikale forhold omkring skolen samt brug af skolegården. Se mere om trafikforsøget under afsnittet ”Skolebestyrelsens arbejde”.

  Vores skoleleder Susanne tager i samarbejde med sit lærerteam løbende drøftelser med forældre, hvis der er behov for det.
   

  Elevtal

  Aktuelt er elevtallet 730 elever. Til sammenligning var tallet 731 i 2019, 749 i 2018, 745 i 2017, 725 elever i 2016, og i 2015 var det 719.

  Skolen har et elevtal pr. klasse der spænder fra 21 til 28 elever.
   

 • 18-06-2020

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse: Suzanne N. Bojang, formand

  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep.
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep. Afbud
  Katrine Krone, forældrerep, afbud
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Simon Stig -Gylling, suppleant, Afbud
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.
  Afbud Martin Knudsen, elevrådsrep. Afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder, Afbud
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Høringssvar skal afgives se bilag.

  Høringsbrev og uddybende materiale vedr. forslag til omstillinger pådet specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet.
   

  • Materialet er meget omfattende og meget svært at gennemskue.
  • Når vi har fået forklaret materialet, er vi i stand til at give et høringssvar
  • Materialet er lavet af et konsulentfirma
  • Skolerådet drøfter om de skal lave et fælles høringssvar
  • Bestyrelsen er skeptiske over, at der skal spares i forhold til specialområdet, da vi er bekymret for, at det vil gå ud over almen-området

  2. Bestyrelsen årsberetning til godkendelse. Se bilag

  Forventer at godkende beretningen pr. mail inden for de næste 14 dage. Beretningen skal sendes ud til forældrene og lægges på hjemmesiden inden 31.07.
   

  3. Bestyrelsens refleksioner på baggrund af Coronaperioden.

  • Forskudte mødetider har givet ro til mange familier ift. at komme afsted om morgenen. Ligeledes har trafikken været mindre presset.
  • Der har været flere og flere børn i morgen SFO som venter på at skoledagen starter
  • Tilstedeværelse af lærerne, der står klar i gården om morgenen har også gjort starten på dagen rolig og næsten ingen børn kommer for sent, specielt de store møder ind på klokkeslættet
  • Konfliktniveau meget lille gennem hele dagen
  • 2 voksne omkring klassen, mange muligheder for små samtaler, små hold og tid til observationer
  • Da klassen var delt i 2 var der ro og ingen konflikter, meget større trivsel
  • En årgang har været delt i pige og drenge grupper, hvilket har været meget positivt.
  • Gården ikke overfyldt i frikvartererne, børnene meget opfindsomme på deres udpeget steder i gården
  • De store elever savner deres fællesskaber på tværs af klasserne
  • Afhentning i SFO meget svært, da det kræver mange ressourcer at administrere og manglende tid til at fordybe sig i aktiviteter og værksteder
  • Ro i huset, at der ikke er forældre inde i huset både morgen og SFOtid
  • 6. klasses børnene var ikke klar til selv at skulle styre deres skoledag hjemmefra, en 4 timers dag er for kort, mangler nogle aktiviteter mellem 12 og 16
  • Hygiejne fokus er godt og skal tages med videre
  • Meget lavt sygefravær blandt børn og personale
  • Børnene møder ikke op forkølet
  • Lærerne er blevet bedre til at undervise på teams. Teams var lige blevet en af vores nye platforme, så medarbejderne blev tvunget til at undervise på en ny måde og med et nyt redskab.
  • Gode tværfaglige oplevelser, når man pludselig bliver undervist af andre
  • Skolen er en dynamisk maskine
  • Fællesskabet blandt personalet er vokset, at ville opgaven sammen
  • Ledelsen har arbejdet meget hurtigt efter vejledninger der hele tiden er blevet ændret.
  • Opmærksomhed på at få samlet op på det sociale i klasserne når de har været væk fra hinanden
  • Mange ekstra opgaver med afvaskning mm, stor belastning for personalet
  • Stort ønske om at der er fleksibel mødetid også efter sommerferien
  • Vigtigt at der på forældremøderne bliver fortalt hvor meget børnene selv kan, uden at forældrene behøver gå med ind i indskolingshuset
  • Teamsamarbejdet – at man kan mødes over teams, også vigtigt med fysiske møder
  • Møder på teams med forældrene ad hoc
    

  4. Forslag til kalender for bestyrelsesmøder i skoleåret 2020/2021. Se bilag.

  Forslag om at nogle af møderne bliver online møder.

  • Mødetid er kl. 17.30 – 20.00, fysiske møder, med spisning kl. 17.00 – 17.30
  • Mulighed for at deltage på teams, hvis man ikke kan deltage.
  • 29/4 skal flyttes til 22/4 - 2021
  • Strategidag flyttes til 24.september 2020 kl. 15 – 20
  • Bestyrelsesmøde den 29. oktober

  5. Forældremøder 0.-9årgang. Se bilag

  Suzanne sender oplægget ud som skal med på forældremøderne. Oversigten over forældremøderne ligges op på teams. Suzanne koordinerer hvem der deltager på hvilke årgange
   

  6. Orientering om translokation for 9. årgang og afslutning 0.-8 årgang.

  • Onsdag holdes der translokation for hver klasse
  • Hver elev må have 2 gæster med
  • 8. klasserne pynter salen op, 1. klasserne indspiller deres sang som skal vises
  • Sidste skoledag den 26. juni bliver i flere hold, der skal synges feriesangen i gården

  7. Evt.

  Jonas Pyndt ønsker at træde ud af bestyrelsen. Ditte fra klubben bliver ny medarbejderrepræsentant i stedet for Cecilie næste skoleår. Casper fortsætter.
   

  8. Lukket punkt

 • 30-04-2020

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep. afbud
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep. afbud
  Martin Knudsen, elevrådsrep. afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  1. Kvalitetsrapport

  Hermed kvalitetsrapporten for skolerne.Rapporten blev drøftet i BUU den 16. april og behandles i KMB 30. april med henblik på endelig godkendelse. Drøftelse, kommentarer eller spørgsmål til kvalitetsrapport. Se bilag.

  Drøftelse af den samlede kvalitetsrapport for Lyngby Tårbæk Kommune. Som opfølgning på kvalitetsrapporten. Ledelsen og CUP laver en årsaftale hvor der beskrives hvilke indsatsområder der er fokus på. Kongevejens Skole har forsat fokus på trivsel. Der er bevilliget uddannelsesmidler til at kompetenceløfte lærere og pædagoger indenfor arbejdet omkring børn i vanskeligheder. Det er her Kongevejens Skole har fokus på at kapacitetsopbygge. Der er stor fokus på indsatsen omkring læsning og ordblinde, hvor der nu er ansat en læsevejleder til mellemtrinnet. Årsaftalen drøftes på bestyrelsesmøde inden sommerferien.

  Bestyrelsen vil gerne have en status fra den nye læsevejleder til efteråret.
  Kvalitetsrapporten viser også, at der er en markant forskel på drenge og pigers karakter. Det er generelt på landsplan og i LTK og lidt mere specifikt på Kongevejens Skole, at der er forskel i drengene og pigernes præstation
  Dette vil ledelsen drøfte med udskolingen, så vi kan blive klogere på hvorfor. En tilbagemelding på dette tages også op til efteråret.
   

  2. Skolerådet.

  Orientering v/ Kenneth og Suzanne. Der har været møde med borgmesteren, hvor der har været drøftet de udfordringer der er i denne specielle periode. Det problematiske omkring opstart af maj-børnene, når der hverken er lokaler eller personalekapacitet. Anlægsinitiativer vil blive drøftet på et økonomimøde. Bestyrelsen har opfordret til, at skolerne får et beløb ud som de selv kan prioritere. Der er stor bekymring for de ældste elevers trivsel og sociale relationer. Klubberne fremtid, når der pt. ikke er et tilbud, hvilket betyder at 3. klasserne ikke bliver meldt ind i FK og 6. klasserne ikke bliver meldt ind i UK, samt at flere forældre vælger at melde deres børn ud. Der er planlagt et nyt møde i uge 19.
   

  3. Der er et princip til behandling.

  a. Forslag til princip om kommunikation mellem skole og hjem i AULA. Princippet vedr. skolehjemsamarbejde er blevet revideret og AULA delen er inkorporeret. Status på principper. Hvilke skal der arbejdes med? Se Bilag. Martin og Susanne kigger det igennem og kommer med et forslag til teksten. b. Hvordan skal principper håndteres på hjemmesiden. Suzanne, Katrine og Michael kommer med et forslag.
   

  4. Status på genåbning og fjernundervisning.

  Skolens erfaring med de fem ugers hjemmeskole + genåbning for 0-5 klasserne samt fortsat hjemmeskole for 6-9 klasserne. Og så noget om de spor skolen allerede er i gang med at lægge ind i fremtiden.
  - Der er kommet god struktur på fjernundervisningen for 6. – 9. klasse. Ledelsen er i tæt dialog med lærerne. Lærerne oplever at eleverne ikke har samme motivation. Forældrene opfordres til at støtte op om børnene så de får mest mulig ud af deres undervisning. Det er en udfordring for eleverne at få hurtig hjælp, hvis de går i stå, da lærerne også er i gang med at holde møder/undervisning med de andre elever i mindre grupper. For de mindre elever fungerer hverdagen på en anderledes måde med hyppig håndvask og afstand til hinanden. Der er ro omkring mange ting. Børnene nyder de små grupper og der er færre voksenskift og vi får et nyt blik ind i hvordan vi laver skole. Personalet er under pres, da deres arbejdsliv også er meget forandret. Det gælder både de lærere og pædagoger, der varetager undervisningen på skolen, og de lærere der her fjernundervisning. Strukturen omkring skemaerne holder også når der skal vikardækkes i teamene. Der er et stort pres i hverdagen, da der er mange små ting der fylder og tingene ændres hele tiden.
   

  5. Afslutning for 9. årgang.

  Vi afventer hvilke muligheder en evt. yderligere genåbning vil give mulighed for samt at der bliver en ramme som er fælles for alle 9. klasses elever i kommunen.
   

  6. Evt.

  Høring omkring klubber samt skoledistrikter til næste bestyrelsesmøde. Der er fokus på at opgøre de Corona relaterede udgifter. Bestyrelsen er i gang med at udarbejde et oplæg til brug på forældremøder efter sommerferien. Der er udfordringer med trafikken, når der nu hentes børn mellem kl. 13.30 og 14. Katrine skriver forslag til bestyrelsens årsberetning. Princip vedr. trafik kommer på næste bestyrelsesmøde. Hvis du har spørgsmål/kommentarer til mødets mål eller dagsorden, kontakt Susanne Carlsen eller Suzanne Bojang inden mødet.
   

  Skolebestyrelsens mødedatoer:

  To. 29/8, to. 26/9, to.24/10 Strategidag, to 28/11, to.30/1, to 27/2, to.26/3, to 30/4, to. 28/5, to.18/6. Punkter til kommende møder:
   

 • 16-04-2020

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep.
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep referent
  Simon Stig-Gylling, suppleant. - fraværende
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. afbud
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep. afbud
  Martin Knudsen, elevrådsrep. afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder -

   

  Punkt 1

  Intet at bemærke.
   

  Punkt 2 – åbning af skolen

  Susanne orienterede om arbejdet op til og efter påske med bl.a. at få alle elever og lærer på teams og få al logistik og praktik på plads i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer til åbningen fredag den 17. 0.-8. klassetrin kører stadig efter nødundervisningsbekendtgørelsen. 6.-8. har pt kun få lærerressourcer, fordi de fleste lærere er allokeret til 0.-5. klassetrin, der starter op. Indskolingslærere kan ikke dække udskolingstrinnene rent fagligt, men fx tager en af klubpædagogerne trivselssamtaler med 8. årgang. Cecilie orienterede om, at 9. klassetrin er ok dækket ind på alle fag, kun tysk er pt. udfordret. Anbefaling fra bestyrelsen om at lærere – pga. den særlige situation, vi er i pt. - fra og med 6. klasse sætter forældrene c.c. på beskeder til eleverne.
   

  Punkt 3 – principper

  Trafikprincip – udskudt til 28. maj. Forslag om at revidere princippet om skole-hjemsamarbejdet suppleret med en ”brugervejledning” til Aula.Fremgangsmåde tiltrådt. Forslag om at målrette princippet til indskoling, mellemtrin og udskoling. Eventuelle yderligere konkrete kommentarer til princippet sendes til Susanne senest den 3. maj. Bilag over principper er opdateret.
   

  Punkt 4 – timefordelingsplan

  Susanne og Michael orienterede om timefordeling efter justering af folkeskolereform, der bl.a. har som konsekvens, at læringsbåndet i indskolingen ikke kan fortsætte, fordi indskolingen i LTK kun må have 27,75 klokketimer pr uge (politisk besluttet i LTK) og fordi de nye timefordelingsregler spiser alle 27,75 klokketimer. Bestyrelsen bemærker, at det er ærgerligt, at læringsbåndet i indskolingen forsvinder. Skolen arbejder på en model for fortsat at kunne afholde læringssamtaler i indskolingen, hvilket bestyrelsen noterede som en væsentlig prioritering. 3 fag har minimumstimetal; dansk, historie og matematik. Engelsk styrkes i indskolingen med en lektion om ugen. Håndværk og design skal starte allerede på 3. årgang. Timefordelingsplanen blev godkendt.
   

  Punkt 5 – budgetopfølgning

  Michael orienterede om budgetopfølgning for Q1 20, som ser fornuftig ud. ”Corona-udgifter” skal ikke afholdes af skolens budget. Håndtering af ”corona-afledte” udgifter blev drøftet, men den del er der ikke taget stilling til endnu. Skolens ledelse noterede sig ønsket om rettidig omhu ind mod forvaltningen ift. muligheden for at få dækket kommende afledte udgifter. Det ser ud til, at de nye 0. klasser ikke starter 1. maj, men det er endnu ikke afklaret hvornår (eller hvordan). Bekymring fra klubben ift. klubbens økonomi fordi 6. årgang som vanligt er udmeldt automatisk, men de kommende 4. klasser skulle aktivt have meldt sig ind, hvilket kun er sket i begrænset omfang pga. corona, og det har store konsekvenser for klubbens økonomi.
   

  Punkt 6 – Årshjulet

  Årshjulet blev besøgt. Ønske om i juni at kende så mange datoer for forældremøderne efter sommerferien som muligt, så bestyrelsens – og Susannes - deltagelse kan planlægges i god tid. Møderne ligger slut august/midt september. På sidste møde inden sommerferien gøres status på kendte datoer OG vi bliver enige om de væsentligste budskaber, der skal informeres om til alle, og hvad der er årgangsspecifikke budskaber. Suzanne indkalder til forældrerepræsentantmøde, hvor vi laver et oplæg til budskaber til drøftelse på kommende skolebestyrelsesmøde.
   

  Punkt 7 – rammebesparelse på SFO

  Politisk er besparelsen på SFO i uge 42 blevet lavet om til en rammebesparelse, hvilket er godt, fordi detgiver mere fleksibilitet for SFO’en til at håndtere besparelsen.
   

  Punkt 8 – Evt.

  Susanne orienterede om, at sprogrejserne ikke kan gennemføres pga. corona og om det økonomiske mellemværende i den forbindelse. Læsevejleder ansat pr. 1. maj til mellemtrin og udskoling. Barselsvikar til V-klassen ansat. Drøftelse af ledige stillinger og besættelse heraf. Enighed om at gå videre med en symbolsk anerkendelse af hele personalegruppen for den kæmpe indsats, der er leveret for at få den nye skoledag til at fungere. Meget positive oplevelser med den konstituerede forvaltningschef. Suzanne orienterede om brev fra skolerådet om prioritering af økonomiske ressourcer. Kenneth orienterede om drøftelser med skolerådets formand og borgmesteren om økonomi.
   

 • 27-02-2020

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep., afbud
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep., afbud
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.
  Martin Knudsen, elevrådsrep. afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder, afbud
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Elevrådet

  Der har været afholdt elevrådsmøde. Emner var udluftning, toiletterne og demonstration den 24. april

  • Klasserne har fulgt et skema hvor de skulle lufte ud i en periode. Der har været CO2 målinger i klasserne. Når der sidder mange elever i klassen, går der ca. 20 – 30 minutter, så er der for meget CO2 i lokalet. Elevrådet har meget fokus på problemet og alle bakker op om forandringerne. På 4. og 5. årgang er der et forsøg med en sky der anviser hvornår man skal lufte ud.
    
  • Toiletterne bliver hurtigt ulækre, da eleverne tisser ved siden af og ikke rydder op efter sig. Problemet er størst på drengetoiletterne. Elevrådet er i gang med at lave plakater.
    
  • Demonstration den 24. april foran Lyngby Rådhus kl. 12.00 – 14.00 om at få flere penge til skolerne. Det fælles elevråd i kommunen har arrangeret. Der sendes information ud på AULA om demonstrationen.

  2. Der er to principper til behandling

  • Anden drøftelse frem mod et princip om trafikafvikling og transport til og fra idræt i Virum Hallen. Martin og Katrine skriver på baggrund af drøftelsen nyt udkast til princip. Herefter kan skolen lave handlingsplan.
    
  • Forslag til princip om kommunikation mellem skole og hjem i AULA blev drøftet. Der er udarbejdet et dokument om anvendelsesstrategi for Aula og Meebook for forældre på KO. Bestyrelsen ønsker at ledelsen skal udarbejde et diskussionsoplæg til et princip, som indeholder en tydelig retning for kommunikation mellem skole og hjem.
    
  • Status på principper. Hvilke skal der arbejdes med?
   Ledelsen laver et oplæg om timefordelingsplanen, som kan danne grundlag for en drøftelse og på den baggrund skal der udarbejdes et princip for fordeling af ekstra ressourcer.

  3. Orientering om handleplan for elever med ordblindhed

  Ordblinde testen kan kun gennemføres fra 1. marts og frem til sommerferien. Inden eleven testes skal eleverne igennem et før test forløb Handleplanen har også fokus på hvordan forældre, eleven og skolen kobles sammen. Skolen skal tilbyde hjælp til ordblinde børn. Erfaringen viser at mange børn, hvor man er bekymret for ordblindhed ofte mangler træning.
   

  4. Orientering om testplan for kommunale læsetests og obligatoriske nationale læsetests

  Centralt har politikerne besluttet at de obligatoriske test er sat på pause. De kommunale obligatoriske test skal gennemføres. Det er blandt andet ordlæseprøven i 1. klasse, sætningslæseprøve 2 i 3. klasse, staveprøve 3 i 5. klasse og tekstforståelse i 7. klasse.
   

  5. Skateboards i skolegården

  Skateboards i skolegården eller andet på hjul er af sikkerhedsmæssige grunde p.t ikke en mulighed. Det bakker bestyrelsen op om.
   

  6. Lukket punkt

 • 30-01-2020

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand, afbud
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep. afbud
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrådsrep.
  Martin Knudsen, elevrådsrep.
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Lukning af SFO og klub i uge 42 og fælles pasning fra 2020. Politisk beslutning.

  Det betyder en besparelse på en stilling i hverdagen. Skolebestyrelsen er undrende over, at bestyrelserne ikke er blevet hørt i processen.
   

  2. Årsregnskab 2019

  Skolen kom ud af 2019 med et samlet underskud på 967.000, hvilket er et flot resultat, da året startede med
  minus på 600.000 og i sommers så ud til at det ville eskalere. Målet er at underskuddet skal mindskes i 2020.
  Der er lavet en plan vedrørende genbesættelse af ledige stillinger, medarbejdere på vej på pension og medarbejdere som
  ønsker nedsat tid. Der har været meget fokus på at mindske brug af vikarer, så det i stedet har været teamet der har
  påtaget sig opgaven.
   

  3. Der er tre principper til behandling. Princip for kontaktforældre, princip for klassedannelse på 0. årgang samt
  trafikafvikling og transport

  a. Forslag til princip for kontaktforældre.
  Godkendt med små justeringer.
  Derudover er der lavet en guide til kontaktforældre samt et årshjul for skolens arrangementer

  b. Forslag til princip for klassedannelse på 0. årgang.
  Godkendt med små justeringer.

  c. Første drøftelse frem mod et princip om trafikafvikling og transport til og fra idræt i Virum Hallen.
  Martin E og Katrine laver et oplæg til princip som skal diskuteres på mødet slut februar.
  d. Status på principper drøftet
   

  4. Tilbagemelding fra møde med kantinen

  Kantinen vil meget gerne afprøve nye tiltag og er meget lydhør for nye forslag. Der er aftalt følgende justeringer
  Der må ikke være drikkevarer tilsats sukker. Der er kommet nye typer af juice. Dog må det eksisterende lager sælges ud.
   

  5. Elevrådet

  • Sidste skoledag for 9. klasserne. Der er opbakning om princippet som blev besluttet sidste år. Alle er enige om, at det
  skal være en god dag for alle på skolen.
  • Fælleselevråd i LTK har planer om en demonstration i april for at gøre opmærksom på, at skolerne har brug for flere
  penge, da skolerne har underskud.
   

  6. Kvalitetsrapport 2019. Drøftelse og udtalelse fra skolebestyrelsen.

  Følgende er fundet interessant i rapporten:
  Signifikant forskel i resultaterne mellem piger og drenge – det må vi undersøge nærmere
  Gode læseresultater i 1. klasse, hvorfor daler det i 3.,5 og 7. klasse? Dette vil vi gerne undersøge nærmere og arbejde
  videre med. Der er allerede sat forskellige tiltag i gang.
  Gode resultater i trivselsmålingen - vi vil stadig have fokus på det systematiske arbejde med trivsel. Der kommer snart en
  ny trivselsmåling, hvor vi kan dykke længere ned i resultaterne
  Skolens løfteevne er 0,3, hvilken er en stigning med 0,1. Det er et flot resultat
  Skolebestyrelsen noterer, at det er nogle flotte resultater og vi bakker op om de indsatser som skolen allerede har sat i
  gang. Der ønskes, at der kigges nærmere på hvorfor der er så stor forskel på pigernes og drengenes resultater.
   

 • 28-11-2019

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep.
  Martin E. Hansen, forældrerep. Afbud
  Martin Villumsen, forældrerep. Afbud
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep. Afbud
  Simon Stig-Gylling, suppleant. Afbud
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep. Afbud
  Martin Knudsen, elevrådsrep. Afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Opsamling på strategidag v/ Suzanne Bojang

  Der har været afholdt forældrebestyrelsesmøde, hvor kommunikation har været drøftet. Der skal fremadrettet forud for en strategidag være en tydelig forventningsafstemning. Der er tre principper til behandling. Princip for kontaktforældre, princip for klassedannelse på 0. årgang og princip for klassedannelse på 7. årgang.

  • Forslag til princip for kontaktforældre. Drøftet og givet input. Skal besluttes på næste møde
  • Forslag til princip for klassedannelse på 7. årgang. Besluttet med få rettelser i forhold til kommentar.
  • Forslag til princip for klassedannelse på 0. årgang. Drøftet og givet input. Det diskuteres videre med 0. klasses teamet og kommer på bestyrelsesmøde igen til beslutning.

  2. Budgetopfølgning pr. 1.11.2019.

  Det forventes at skolen samlet kommer ud med 1,5 mill i underskud. Forslag til budget 2020 er fremlagt. Budget for 2020 er besluttet.
   

  3. Elevrådet v. Susanne.

  Det store elevråd er fuldtalligt og meget engageret. Elevrådet arbejder med temaet ”Respekt”. Hvordan man arbejder med respekt overfor hinanden. Der er kommet nye basket kurve i skolegården Vi er udfordret på udearealerne. Der er byggeplads i en del af skolegården og græsset er lukket.
   

  4. Tilbagemelding fra møde med kantinen

  Udskydes, da der ikke har været afholdt møde. Forventes at være afholdt inden næste møde. Invitation til forældrearrangement om digitaldannelse d. 16. januar 2020. Susanne N. udarbejder invitation.
   

 • 26-09-2019

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep. - afbud
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep. - afbud
  Katrine Krone, forældrerep - afbud
  Simon Stig-Gylling, suppleant. - fraværende
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.
  Martin Knudsen, elevrådsrep.
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder (referent)
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder - afbud

   

  Forberedelse:

  Læs dagsorden og bilag. Meddelelser fra udvalg samt andre skal komme skriftligt i Skolebestyrelsens mappe på Intra senest den 21.9
   

  1. Ansøgning om forkortelse af skoledagen ansøgningsfrist 1.11.2019.

  Bestyrelsen giver skoleledelsen mandat til at ansøge kommunalbestyrelsen om en kortere skoledag. 
   

  2. Budgetopfølgning pr. 1.9.2019 og tiltag for at mindske underskud for 2019.

  Budgetopfølgningen pr. 1.9 desværre viser, at skolen har et betydeligt underskud. Ledelsen arbejder, efter tidligere udmeldt plan, på at reducere underskud.30 min.
   

  3. Fotografering

  4. Bestyrelsens arbejde i skoleråd omkring budget til skolerne og et ønske om flere penge til skolerne

  Der er dialogmøde med forvaltningen, skolebestyrelser og skoleledelser 2.10.19. Bestyrelsen planlægger at afgive et fælles høringssvar med øvrige bestyrelser.
   

  5. Forslag til princip for skolerejser i 9. klasse. Se bilag.

  Beslutning. Princip godkendt af skolebestyrelsen.
   

  6. Dagsorden til strategidagen. Bilag.

  Dagsorden til strategidagen blev godkendt. Ledelsen udarbejder et overblik over skolen nuværende principper og evt. manglende principper jf. paragraf. 44 stk.2.
   

  7. Forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021

  Beslutning. Bilag. Godkendt.
   

  8. Elevrådet. 

  • Velkommen i bestyrelsen til Martin, der er ny næstformand i elevrådet. Martin vil fremover deltage i bestyrelsesmøderne.
  • Henvendelse fra politiet med en henstilling til eleverne om at overholde færdselsloven, når de er i trafikken.
  • Evaluering af 9. klassernes sidste skoledag. Alle årgange melder tilbage, at det var en god og tryg oplevelse.
  • Der kigges på cykelparkeringen til udskolingseleverne. Vi har for få parkeringspladser til udskolingselevernes cykler.
  • På torsdag holdes skolens fødselsdag i skolegården. I den forbindelse holder formand og næstformand tale for eleverne. Samtidig overrækkes overskuddet fra markedsdagen til Børnecancerfonden.

  9. Tilbagemelding fra møde med kantinen. 

  Udsat, da mødet endnu ikke har været afholdt.
   

  10. Tilbagemelding fra oplæg om digital dannelse ved Søren Østergaard.

  Stillingtagen til om det skal arrangeres på Kongevejens Skole. Det blev aftalt at SU forsøger at lave en aftale op et oplæg for forældre i løbet foråret 2020.
   

  11. Evt. 

  • Medarbejdernes dag er fredag den 4.10.19. Bestyrelsen deltager i det lille arrangement i skolegården fra 7.30-8.00.
  • Der skal aftales et budgetmøde med økonomiudvalget før næste bestyrelsesmøde. SU og MH indkalder.
  • Aula, skolernes nye kommunikationsplatform, der skal erstatte skoleintra, går i luften fra uge 43. Her på skolen har vi valgt at udskyde opstarten for forældrene til tirsdag den 5.11. Der afholdes et fyraftens-møde 12.11 fra 16.30-17.30. Skolen skriver info til forældrene i uge 41.
  • Henvendelse fra en forælder omkring afviklingen af morgentrafikken.

  Hvis du har spørgsmål/kommentarer til mødets mål eller dagsorden, kontakt Susanne Carlsen eller Suzanne Bojang inden mødet.
   

  Skolebestyrelsens mødedatoer:

  To. 29/8, to. 26/9, to.24/10 Strategidag, to 28/11, to.30/1, to 27/2, to.26/3, to 30/4, to. 28/5, to.18/6.
   

  Punkter til strategidag:

  Revidering af beskrivelse af kontaktforældrenes rolle
   

 • 29-08-2019

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep.
  Martin E. Hansen, forældrerep. afbud
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep
  Simon Stig-Gylling, suppleant. Afbud
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.
  Martin Knudsen, elevrådsrep. Afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

   

  1. Bestyrelsens deltagelse ved følgende forældremøder.

  • 0. kl. Kenneth Børgesen
  • 1. kl. Jane
  • 2. kl. Katrine evt Jonas
  • 3. kl. Katrine – obs 12/9
  • 4. kl. Jane
  • 5. kl. Suzanne
  • 6. kl. Martin, Jonas obs 3/9
  • 7. kl. (har været afviklet)
  • 8. kl. Katrine
  • 9. kl. Suzanne

  Emner er blandt andet trafikafviklingen om morgenen. Klubbens forældremøde den 10/9. Årets første bestyrelsesmøde skal ligge tidligere efter skolestart. På strategidagen arbejdes der videre med indholdet som skolebestyrelsen vil præsentere til forældremøderne. Oplægget som Jane har lavet skal kommenteres og evt. justeres.
   

  2. Bestyrelsens arbejde i skoleråd omkring budget til skolerne og et ønske om flere penge til skolerne.

  Serviceloftet i LTK er overskredet. Bestyrelsesrepræsentanter blev bedt om at komme med spareforslag. Alle skolebestyrelserne i Skolerådet er gået sammen om at lave et fælles høringssvar, hvor man gør opmærksom på, at det ikke kan fortsætte med besparelser, hvis kvaliteten skal bibeholdes. Der er skrevet til ”skole og forældre” som nu igangsætter en underskrifts indsamling på landsplan målrettet politikkerne. LTK er en kommune som er ”rig”, men der skal alligevel spares. Skolerne præsterer gode karakterer og fine resultater i trivsels undersøgelser, mens bygningerne forfalder, og der er meget få midler til at drive skolen for. Både specialundervisningen og alm. undervisning er underfinansieret. Hvis skolestrategien skal lykkes, skal der tilføres midler. Skolerådet arbejder videre på det politiske niveau. På Intra før sommerferien blev der sendt en opsamling ud om skolerådets arbejde.
   

  3. Budgetopfølgning pr. 1.8.2019 og tiltag for at mindske underskud for 2019.

  Skolen er blevet bedt om at overholde budgetterne. Skolen startede 2019 med at have et underskud. I forbindelse med 2 opsigelser er det lykkedes at fordele timerne internt samt at lave en deltidsstilling, så det ikke er 2 fuldtidsstillinger, der er genbesat. Det betyder at økonomien er på rette vej, og vi vil i løbet af 2019 indhente en del, men vi når ikke at rette det helt op i dette kalenderår. Vi forventer at komme i balance igen i foråret 2020.

  Der er stor opmærksomhed på vikarbudgettet.
   

  4. Forslag til princip for skolerejser i 9. klasse. (se bilag)

  • Folkeskoleloven giver mulighed for skolerejser som finansieres af eleverne/forældre selv. 
  • Skolen opfordrer til skolerejsen, som giver stor værdi.
  • Det er en tradition på skolen gennem 15 år, at 9. klasserne tager afsted til Berlin og Paris via deres sproghold. 
  • Franskholdet bor privat, og der er udveksling med den franske klasse, når de besøger Danmark. 
  • Opfordring til, at der nedsættes en styregruppen blandt forældrene til indsamling af penge til turene, så turprisen holdes nede.
  • Dette skrives ind i principperne.
  • Princippet sættes til beslutning i bestyrelsen den 28. september 2019

  5. Beslutning Input til indhold på strategidag

  • Justering af skolebestyrelses oplæg til forældremøderne. 
  • Kommunikation ift AULA Kontaktforældrenes rolle 
  • Skolens nye hjemmeside 
  • Genbesøg og opdatering af skolens principper 
  • Kommunikation fra bestyrelsen til de øvrige forældre

  6. Elevrådet

  Der er startet et nyt skoleår med valg af repræsentanter til elevrådet. Årets møder er planlagt.

  Emner de kommende møder

  • Valg af formand og næstformand 
  • Evaluering af 9. klassernes sidste skoledag 
  • Trafikafvikling omkring skolen også i skoletiden 
  • Elevrådsdag i februar

  Skolebestyrelsen opfordrer til, at der er kontinuitet i elevrådets repræsentant i bestyrelsen. At næstformanden får erfaring i bestyrelsesarbejdet.
   

  7. Sikker skolevej. Trafikforsøget gennem Frilandsmuseet. Ved Katrine.

  Der laves et brev om trafikforsøget som sendes ud til alle kontaktforældrene, så de kan fortælle om det på forældremøderne. Kongevejens skole (Katrine) er inviteret til at deltage på trafik Bazar i Allerød, hvor vi skal dele vores erfaringer om de gode tiltag, der er arbejdet med.

  8. Kantinen. Invitation af kantinebestyrer

  Hvilket udbud kan kantinen lave indenfor de rammer/principper, der er på området?. Jane og Michael inviterer ejeren til et møde.
   

  9. Opfølgning på digital dannelse samt det videre forløb

  Det nuværende 7. klasser har ikke været igennem forløbet. Der er planlagt et møde i efteråret, når de nye klasser er dannet. Nuværende 8. klasser har ikke været igennem forløbet, da ingen forældre meldte sig til mødet i foråret Nuværende 9. klasser – kun 1 klasse har været igennem. Skolebestyrelsesrepræsentanterne må adressere overfor forældrene på kommende forældremøder, hvor vigtigt det er, at de bakker op om møderne med vigtige temaer. Specielt Digital forståelse er et emne, som udskolingseleverne og deres forældre skal have viden om. Alle medarbejdere skal have et oplæg om teknologiforståelse den 7. november. Børnene skal arbejde med emnet 2 halve dage (november og marts).
   

  10. Evt.

  • Hvorfor må udskolingseleverne forlade skolen i spisepausen? – Punktet tages op på et bestyrelsesmøde.
  • Bestyrelsens honorar. Skal vi donere det til skolen, som et statement. Suzanne modtager gerne henvendelser fra SB- medlemmerne, om der er stemning for det.
  • Hvordan kan vi få viden med udgangspunkt i de data, der er til rådighed og arbejde aktivt med resultaterne? Når data er til rådighed, tages det med på bestyrelsesmøderne, når det er aktuelt.
  • Klubben holder forældremøde den 10/9 om børnenes mobiltelefoner og skærmbrug. Der kommer tydeligere regler, som kan håndhæves af pædagogerne, og som forældrene kan bakke op om.
  • Hvis du har spørgsmål/kommentarer til mødets mål eller dagsorden, kontakt Susanne Carlsen eller Suzanne Bojang inden mødet.
    

  Skolebestyrelsens mødedatoer:

  To. 29/8, to. 26/9, to.24/10 Strategidag, to 28/11, to.30/1, to 27/2, to.26/3, to 30/4, to. 28/5, to.18/6.

  Punkter til strategidag:

  Revidering af beskrivelse af kontaktforældrenes rolle
   

 • 06-06-2019

  Referat Skolebestyrelsesmøde den 6. juni 2019

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  Kenneth Børgesen, næstformand, afbud

  Jonas Pyndt, forældrerep. afbud

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, forældrerep.

  Katrine Krone, forældrerep

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.

  Martin Knudsen, elevrådsrep. afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Start tid

  Dagsordenspunkt med hvem, hvordan, hvad

  Drøftelse og godkendelse af skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2018/19 ved Formanden.

  Rettelser sendes til Katrine senest onsdag den 12/6, som laver det færdigt. Årsberetning sendes ud inden sommerferien.

  Orientering om Dialogmøde med politikere samt møde med skolerådet omkring økonomi og den politiske situation. Ved formanden.

  Skoledialogmøde er repræsentanter for BUU som mødes med en repræsentant fra skolelederne, en repræsentant fra medarbejderne samt skolebestyrelsesformændene.

  Der efterlystes en prioriterede liste over, hvornår den enkelte skole kan forvente at de forskellige mindre renoveringer forventes færdige. Der er ikke afsat penge til projekterne, da der generelt skal spares.

  Der blev talt om de manglende ressourcer til børnene med særlige behov og at det går ud over alle børnene i klasserne.

  Der må ikke bruges flere penge, da serviceloftet er nået.

  Formanden og næstformanden deltog. Det er bestyrelsernes oplevelse, at politikkerne ikke lytter og at hørringsvarene virker som spild af tid.

  Referat af skolerådsmødet: Der deltog 4 bestyrelsesmedlemmer fra Kongevejens Skole. Der blev diskuteret skoleudviklingsstrategi. Der er ikke sat penge af til udvikling.

  Orientering om planlægning af skoleåret 2019/20. Ved SU

  Der meldes ud til klasserne den 19. juni om næste års lærere. Der afholdes kontaktforældremøder for enkelte klasser inden.

  Der er pt. 3 ledige stillinger, hvoraf den ene er en barselsstilling.

  Vi skal overgå til AULA. Der kommer til at være en lang periode hvor systemet skal bygges op, da AULA ikke er en kopi af intra. I efteråret er der kun fokus på AULAs implementering.

  Det er endnu ikke afklaret, hvornår computerne til mellemtrinnet og udskolingen er klar.

  Trafikforsøget Frilandsmuseet. Ved Katrine.

  En stor succes. En folkemængde der vandrer i flok. Der har været stor forældreopbakning. Der er enkelte (forældre) der ikke overholder reglerne og cykler på parkeringspladsen. Pilesystemet på asfalten virker. Skolepatruljerne oplever, at der er mindre pres på dem ved de andre skoleveje.

  Der arbejdes på at forlænge ordningen til efterårsferien.

  Skolebestyrelsens mødedatoer næste skoleår:

  To. 29/8, to. 26/9, to.24/10 strategidag, to 28/11, to.30/1, to 27/2, to.26/3, to 30/4, to. 28/5, to.18/6.

  Den 31/10 flyttes til 24/10. Dette er foreløbige datoer da vi ikke kender alle fællesmøder for ledelsen.

  Strategidagen flyttes til 24./10. Der laves et årshjul med datoerne så der planlægges hvilke emner der ligger bedst strategisk. Skolens sekretær indkalder i kalenderen.

  Opsamling digital dannelse. Ved SU.

  Der har været forældremøder på de fleste årgange og med stor succes Der mangler opbakning fra 6, 7. og 8. årgang, hvor der ikke er afholdt forældremøder. Bestyrelsen opfordrer kontaktforældrene til at melde tilbage, hvis de har brug for hjælp til at arrangere møder med indhold. Det er vigtigt at møderne afholdes, da forældrene skal være med til at diskutere børn, sociale medier og digital dannelse.

  Nyt fra medarbejderne

  Udskolingen: Der er mange udskolingselever der holder ferie op til efterårsferien og juleferien. Der er desværre ikke nok opfølgning fra forældrene, så eleverne kommer uforberedt tilbage fra ferierne.

  Nyt fra Elevrådet

  Sidste skoledag gik rigtig fin og alle overholdte reglerne både omkring skum og til revyen. 8. klasserne serverede morgenmad for 9. klasserne – et nyt tiltag som var en succes.

  Der er en 3. klasses elev som pt samler underskrifter ind, da de ønsker at køre på løbehjul i pauserne. Elevrådet tager problematikken op til august.

  Nyhedsbrev fra bestyrelsen nedlægges. Der laves i stedet en kort tekst på intra forsiden. Der udvælges på mødet, hvem der leverer teksten som sendes til Susanne skolens sekretær.

  Evt.

  Kantinen: de store springer over i køen, det påtales af lærerne. Det tages også op i elevrådet. Bestyrelsen beder også kantinen om at hjælpe med at håndhæve køkulturen.

 • 02-05-2019

  Referat af skolebestyrelsesmødet den 2. maj 2019 kl. 17- 19.00

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  William E. H. Jørgensen, næstformand (Ønsker at udtræde af bestyrelsen), afbud

  Jonas Pyndt, forældrerep.

  Kenneth Børgesen, forældrerep.

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep., afbud

  Katrine Krone, forældrerep., afbud

  Jane Mathiesen, forældrerep., afbud

  Simon Stig-Gylling, suppleant,

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep., afbud

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. , afbud

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep., afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder, afbud

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder, afbud

  Spisning kl. 17-17.20. Sandwich. Valg af referent

  Valg af ny næstformand idet William ønsker at udtræde af bestyrelsen. Såvel Jane som Katrine er nu forældrerepræsentanter og ikke længere suppleanter.

  Det blev aftalt at Kenneth Børgesen træder ind som næstformand i bestyrelsen som erstatning for William Jørgensen.

  Input til skolebestyrelsens skriftlige årsberetning for skoleåret 2018/19. Beretning skal være færdig inden sommerferien.

  Suzanne laver en skabelon/udkast til årsberetningen og sender den ud til bestyrelsen til bemærkning, tilføjelser og ændringer.

  Kantinen. Sund mad ved Jane.

  Drøftelse af tilbagemeldingen fra Jane Mathiesen. Det blev aftalt, at Kian (ejer) og June (daglig leder) bliver inviteret til en drøftelse af udbud, økonomi og lignende i det nye skoleår.

  Orientering om Aula

  Orientering om skolens arbejde med forberedelse af AULA, der for alvor går i luften 1.august.. AULA er en ny kommunikationskanal i folkeskoler og daginstitutioner, der skal erstatte blandt andet SkoleIntra.

  Den første kommunikation til forældre om AULA kommer i løbet af de næste uger.

  Markedsdagen. Hvilket godt formål skal der samles ind til? Skolen har forslag.

  Bestyrelsen overlader beslutningen til elevrådet. Bestyrelsen stiller op med en bod ved markedsdagen, hvor der skal sælges vand og sodavand.

  Evt.

  Aftalt at datoen (6.6.19 kl. 17) for næste møde sendes ud sammen med referatet af dette møde.

  Det nye forsøg med skolevej gennem Frilandsmuseet.

  Aftalt at formand og den nye næstformand deltager i skoledialog den 7.5.19

  Bestyrelsen vil at afgive høringssvar om budget 2020. Martin Hansen er tovholder og udarbejder udkast.

 • 25-04-2019

  Referat af skolebestyrelsesmøde den 25. april 2019 kl. 17- 19. Mødet er flyttet fra den 28/3.

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  William E. H. Jørgensen, næstformand Afbud

  Helle Petri, forældrerep. Udtrådt

  Jonas Pyndt, forældrerep. Afbud

  Kenneth Børgesen, forældrerep.

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, suppleant,

  Katrine Krone, suppleant, Afbud

  Simon Stig-Gylling, suppleant, Afbud

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep. Afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Pædagogisk afdelingsleder Marianne Manicus deltager i dette møde.

  Spisning kl. 17-17.20

  Skoleledelsen svarer på brev fra bestyrelsen vedr. udadreagerende elever.

  Skoleledelsen fremlagde hvordan skolen arbejder med børn, der ikke er i trivsel. Herunder børn med udadreagerende adfærd.

  Digital dannelse. Tilbagemelding fra udvalg. Se bilag

  .

  Orientering fra trafikudvalg om projekt. Se bilag.

  Orientering fra møde med elevrådet vedr. ønsker til udvalg i kantinen ud fra kommunens mad og måltidspolitik. Se bilag. Punktet drøftes på bestyrelsesmødet den 2. maj.

  Orientering bestyrelsen. Tilbagemelding fra skolerådsmøde.

 • 31-01-2019

  Referat skolebestyrelsesmøde den 31. januar 2018 kl. 17-20

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  William E. H. Jørgensen, næstformand

  Helle Petri, forældrerep.

  Jonas Pyndt, forældrerep.

  Kenneth Børgesen, forældrerep.

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, suppleant,

  Katrine Krone, suppleant,

  Simon Stig-Gylling, suppleant, afbud

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Hvem afløser Helle, når Helle udtræder af bestyrelsen pr. 1. april? Herunder Helles udvalg.

  Katrine Krone bliver forældrerepræsentant, Jane overtager udvalget omkring kommunikation med kantinen.

  Orientering ved MH og SU: Regnskabsopfølgning pr. 31.12.2018. Årsresultat 2018.

  Vi kommer samlet ud af 2018 med et underskud på ca. 218.000. Undervisningsdelen har et underskud på 500.000 mens SFO og klub samlet har et lille overskud. Forklaringen er dels et højt sygefravær med blandt andet langtidssyge. Der har også været behov for at ansætte lærere til særlige opgaver samt overlap i forbindelser med barsler, så klasserne ikke har skulle have unødige skift af lærere.

  Skolebestyrelsen ønsker at arbejde for at skaffe flere økonomiske ressourcer til skolen. Hvordan gør vi det?

  Ønske om at mobilisere flere forældre, så der laves en strategi for at gøre opmærksom på skolernes behov for flere ressourcer, hvis kvaliteten skal bibeholdes og øges. Skolebestyrelsen nedsætter et udvalg og indbyder andre forældre til at deltage. Udvalget er pt. Suzanne, Martin EH, Jonas og William.

  Digital dannelse. Tilbagemelding fra udvalg.

  Digital dannelse udvalg: Suzanne, Helle, Martin V, William og Michael, Susanne C.  Planlægger den 28.marts 2019

  Klarhed over kontaktforældrenes rolle i forhold til at udbrede materialet.

  En tretrins raket

  kontaktforældrene inviteres til ”uddannelse” sammen med bestyrelsen den 28. marts 2019. Red Barnet kommer og holder oplæg med dilemmakort. Kontaktforældrene får en pakke med, som de skal arbejde med til forældremøderne.

  Kontaktforældrene opstarter debat på forældremøderne i foråret 2019

  Kontaktforældrene skal melde tilbage på hvordan det er gået i klasserne.

  Udvalget holder møde igen snart

  Præsentation af liste over større ønsker til skolen, som der kan arbejdes videre med ift. fundraising.

  Mørklægningsgardiner i pigegymnastiksalen

  Modernisering af skoletorvet

  2 små multibaner bag klubben, pris ca. 350.000

  Jane vil gerne være tovholder på fundraisings projektet. Der må meget gerne være flere forældre der kan byde ind og være med.

  Beslutning: forslag til princip for 9. klassernes sidste skoledag. Bilag.

  Det overordnede tema har været respekt og hvordan respekterer vi hinandens grænser. Det samlede elevråd har ønsket skum i skumzonen. Der har været gode forhandlinger med ledelsen. Herunder, at der ikke skal være dødslister, mudderhul mm, så alle får en god dag. Der er også aftalt, at revyen skal have et løft, så det bliver sjovt for alle på den gode måde. Skolen ønsker, at 9. klasserne skal efterlade et godt indtryk af sig selv, både individuelt og som årgang,

  Forhandlingerne er næsten færdigt og princippet ligger næsten klart. Bestyrelsen bakker op om princippet.

  Tilbagemelding fra trafikudvalg om projekt, hvor der åbnes for cykler og gående gennem frilandsmuseet.

  Der er en del forældre, som gerne vil være med til at stå vagter ved lågerne. Politiet har været ude og kigge og har intet at bemærke ift parkeringspladsen ved IC Modvigsvej.

  Kommentarer fra skolens MED udvalg: Bekymring om at børnene færdes på parkeringspladsen, når personalet skal parkere. De børn der skal parkere ved klubben, hvordan kommer de fra parkeringspladser over til klubbens skure.

  Beslutning, Udvalget får mandat til at gå videre med projektet.

  Tilbagemelding fra skolepatrulje, som oplever at mange forældre taler i telefon i afleveringssituation, og det skaber farlige situationer

  Forslag om gå busser, hvor en større elev står på et opsamlingssted fx 7.45 og følger en gruppe af mindre elever til skolen, for at mindske trafikken af biler ved skolen. Hvordan arbejdes der videre med at undersøge hvad der skal til for at forsøget kan iværksættes pr. 1.8.2019

  Trygfonden har udviklet app mv.

  NNE vores nye nabo generer meget trafik på Bredevej og flere parkerede biler på Kongsvænget. Katrine og Martin EH går i dialog med dem.

  Input til ny kommunal skolestrategi pr. 1.8.2020 Drøftelse.

  Input til skolestrategi med udgangspunkt i slides fra Center for undervisning og pædagogik.

  Der planlægges et ekstraordinært bestyrelsesmøde for de forældrevalgte, hvor emnes tages op.

  Tilbagemelding fra møde med elevrådet vedr. ønsker til udvalg i kantinen ud fra kommunens mad og måltidspolitik. Mødet med elevrådet blev udskudt, ny dato undervejs. Jane deltager som bestyrelsesrepræsentant

  Bestyrelsen ønsker, at elevrådet skal komme med forslag til indhold i kantinen.

  Der er dialog med bestyrelsen, kantinen vil meget gerne justere indholdet efter ønsker

  Personalet i kantinen oplever desværre, at der er nogle forældre, der kommer med nedladende kommentar overfor personalet vedr. udbuddet i kantinen. Bestyrelsen opfordrer alle til at vi behandler hinanden med respekt.

  I forbindelse med, at Jane overtager kommunikationen med kantinen, bliver udfordringen omkring salg til eleverne i timerne, samt prisniveauet nævnt.

  Orientering bestyrelsen. Der har været afholdt et møde for de forældrevalgte. Bestyrelsen har bedt om en redegørelse vedr. hvordan skolen håndterer udadreagerende børn, kommunikation om dette mm. På næste bestyrelsesmøde fremlægger ledelsen, hvordan skolen håndterer det.

  Orientering elevrepræsentanter. Der har været møde om 9. klassernes sidste skoledag.

  Orientering medarbejderrepræsentanter.

  Vil i fremtiden orientere om hvilke aktiviteter, der foregår på skolen.

  Evt. Revidering af folkeskolereform vil få betydning for kommende skoleårs timefordelingsplan.

  Punkt til næste møde: Spisefrikvarterets længde.

 • 29-11-2018

  Referat skolebestyrelsesmøde den 29. november 2018

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  William E. H. Jørgensen, næstformand

  Helle Petri, forældrerep.

  Jonas Pyndt, forældrerep. afbud

  Kenneth Børgesen, forældrerep. afbud

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, suppleant, afbud

  Katrine Krone, suppleant, afbud

  Simon Stig-Gylling, suppleant, afbud

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Digital dannelse. Tilbagemelding fra oplæg med Red barnet. Input til kontaktforældremødet i foråret. Hvordan kan forældrene understøtte elevernes digitale dannelse og brug af teknologi?  Nedsættelse af tovholdergruppe for at arrangere mødet d. 28.3 Evt. oplægsholder fra Red Barnet.  Klarhed over kontaktforældrenes rolle i forhold til at udbrede materialet.

   Digital dannelse udvalg: Planlægger den 28.marts 2019. Suzanne, Helle, Martin V, William og Susanne C

  Orientering Regnskabsopfølgning pr. 30.10.2018.

  Skolen forventer ikke at komme ud af 2018 med overskud.

  Beslutning. Budget 2019. økonomiudvalg har forberedt punkt sammen med ledelsen.

  Budgetforslag 2019 godkendt. Som udgangspunkt skal pengene bruges på de områder, hvor de er tildelt centralt fra.

  Beslutning. Ferieplan for skoleåret 2019/2020. Forslag til ferieplan

   Der er 199 skoledage samt et aftenarrangement med mødepligt. Der er endvidere 5 lukkedage for SFO og klub. Godkendt (det er ikke de korrekte datoer der er sendt ud i bilaget)

  9. klassernes sidste skoledag. Udkast til program/oplæg til princip for 9. klassernes sidste skoledag.

  - Drøftelse om værdier og indhold på dagen

  - Skal nu drøftes i elevrådet og med udskolingslærerne. Herefter laves et oplæg til princip som skal besluttes i skolebestyrelsen.

  Tilbagemelding fra trafikudvalg om projekt hvor der åbnes for cykler gennem frilandsmuseet.

  Projektet skal omkring MED udvalget inden trafikudvalget får mandat til at gå videre. Punktet tages på mødet i januar, hvor delelementer i projektet skal diskuteres. Uddybende spørgsmål sendes til Katrine inden mødet.

  Nyt fra skolebestyrelsen.  Deltagelse i BUU møde d. 6.12 (Suzanne, Martin N og Martin V)

  Skolestrategien skal justeres. Opstart på dette sker på BBU 6.12. Skolerådet ønsker at der skal laves en helt ny skolestrategi.

  Ønske fra skolerådet om at listen over bygge og vedligeholdelsesprojekter over skolerne bliver offentliggjort, så bestyrelserne kan se hvor langt byggesagerne er i proces og prioritering

  Skolerådet vil gerne udfordre politikkerne på størrelsen af det beløb der kan bruges pr elev.

  Tilbagemelding fra dialog med kantinen om at reducere sukkerholdige drikke.

  Kantinen vil meget gerne samarbejde om hvilke drikkevarer der skal være i udvalget. Elevrådet skal være med til at ønske ud fra kommunens mad og måltidspolitik. Der bliver solgt ud af lageret nu og ikke indkøbt nye ting. Dog vil der i overgangsperioden stadig blive solgt capri sonne.

  Orientering elevrepræsentanter

  Gåbusser, hvor en større elev står på et opsamlingssted fx 7.45 og følger en gruppe af mindre elever til skolen, for at mindske trafikken af biler ved skolen

  Cykelskure, der er et stort ønske fra de store elever om at få et knallertskur med lås, så de små elever ikke sidder på og få væltet dem over sig

  Alle mellemtrinsklasser skal flytte deres cykler til de rigtige steder

  Toiletter, der er stadig mange dårlige oplevelser med klammetoiletter. Forslag om en toiletpatrulje eller duksene, som tjekker op på om toiletterne er fine (samle småting op, ikke rengøring)

  Digital opførelse, elevrådsrepræsentanterne har været med til evaluering

  Orientering medarbejderrepræsentanter

  Medarbejderne oplever at forældrene henvender sig til lærerne om kantinen.

  Multibane, det er stadig et stort ønske

  Udskolingen, de to dage med digital dannelse. Eleverne vidste allerede meget. Materialet fra Red Barnet var ikke stort nok. Mange elever vidste mere end lærerne.

  Evt.

  Bestyrelsen ønsker at skolen laver en liste med ønsker om projekter. Bestyrelsen vil gerne i kontakt med forældre, der har erfaring med fundraising og som har lyst til at hjælpe med at søge midler.

  Der skal laves et nyhedsbrev fra bestyrelsen til de andre forældre. Indlæggene laves af de forskellige tovholdere og samles af formanden. Næste deadline for indlæg er 10. december.

  Stadig et ønske om at der laves forældrekaffe en gang om måneden, hvor bestyrelsen og ledelsen er til rådighed for spørgsmål og diskussion

  Artikel fra magasinet skolebørn: ”Det kan skolebestyrelsen gøre”

 • 25-10-2018

  Referat Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 17:00 – 20:00.

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  William E. H. Jørgensen, næstformand (fraværende)

  Helle Petri, forældrerep.

  Jonas Pyndt, forældrerep.

  Kenneth Børgesen, forældrerep.

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, suppleant (afbud)

  Katrine Krone, suppleant

  Simon Stig-Gylling, suppleant (fraværende)

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.

  Ida Marie Dibbern Aage, bestyrelsesmedlem, elevrep. (fraværende)

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Digital dannelse. Orientering fra skoleledelsen om kick off for personalet d. 30.10.kl. 17-19.00. Der er mulighed for at skolebestyrelsens medlemmer deltager.

  Eleverne skal arbejde i temadage den 20. og 21. nov. Målet for dagene er, at eleverne får indblik i og forståelse for forskellige kommunikationsformer på nettet, hvilke konsekvenser de kan have og hvad man skal være opmærksom på, når man færdes på nettet. Der arbejdes med temaet på alle årgange. Der skal arbejdes med materialet fra Red barnet.

  Skolebestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøder arbejde med, hvordan bestyrelsen får taget emnet op med kontaktforældrene, så forældrene bliver en del af og tager ansvar for børnenes brug af mobiltelefoner og brug af de sociale medier.

  Der skal være kontaktforældremøde i marts.

  Med udgangspunkt i gældende skriv om trafik.

  Trafikudvalg: Katrine - og der er plads til flere.

  Skolepatruljen gør et stor stykke arbejde. Der har været enkelte episoder, hvor skolepatruljens anvisninger ikke bliver anvist. Politiet vil i den kommende periode kommer forbi og være synlig.

  Skoleporten bliver åbnet om morgenen, så der ikke bliver skabt prop foran porten.

  Der arbejdes på en aftale om, at der i en testperiode kan skabes en gå/cykelsti gennem frilandsmuseet ved bagindgangen. Det kræver et netværk af forældre, der vil stå ved porten 7.30 – 8.00 og låse porten op og i. Drøftelse om hvad skaber det af nye muligheder og udfordringer. Trafikudvalget undersøger sagen.

  Obs på at Fyrrevang bliver lukket, hvilken kan give en ekstra belastning på Bredevej og skolepatruljen.

  Den kommunale mad -og måltidspolitik.  Drøftelse af om der er behov for, at skolebestyrelsen udarbejder et princip på dette område, og om et princip vil kunne dæmme op for de udfordringer, der blev beskrevet især af udskolingens lærere. .

  Helle går i dialog med Kantinen (Kian) om reduktion af de sukkerholdige drikke.

  Den nuværende kommunale mad- og måltidspolitik er fin og SFO, klub og skolen bruger denne ift. de ting der serveres.

  Orientering fra skoleråd og dialogmøde.

  Skoleråd: onsdag den 26. september kl. 19.00: Martin E. H og Suzanne

  Skolerådet skal stille med repræsentanter til forskellige poster i kommunen, og de blev næsten fordelt.

  På andre skoler er der udvalg, der består af forældre, som ikke nødvendigvis sidder i bestyrelsen

  Ønske om at skolebestyrelserne går sammen om at gøre BUU opmærksom på ting, der ikke fungerer på flere/alle skoler, når der er møde med politikkerne

  Skoledialog 3. oktober kl. Martin E.H. og Suzanne

  Politikkerne (BUU) er blevet gjort opmærksom på, at processen omkring høringssvar ofte er for kort og på de forkerte tidspunkter i processen

  Oplæg fra politiet omkring regler vedr. skolepatruljerne. Der har været flere skolepatruljer i kommunen, der har oplevet ubehagelige episoder

  Orientering fra formanden om skolebestyrelsens redigeringsdel i intra.

  Orientering skoleledelse

  Der er aftalt møde i økonomiudvalget d. 16/11 kl. 7.30.

  Det store elevråd: Michael og Susanne bliver tovholdere for elevrådet resten af dette skoleår.

  4. oktober fejrede vi skolens 81 års fødselsdag, hvor Danske Hospitalsklovne fik overrakt 25.000, som blev samlet ind til markedsdagen.

  Klubben har inviteret kontaktforældrene for mellemtrinnet til dialogmøde i klubben den 8. november 17.00 – 18.00 med temaerne – tilmelding til Mini Ol og fastholdelse af børnene i 5. og 6. klasserne i klubben.

  Den 8. november 18.30 er der infomøde for kommende børnehaveklasseforældre

  Orientering medarbejderrepræsentanter

  Der er stadig en frustration over de udfordringer, som kantinen giver.

  Motionsdagen: Mange elever deltager ikke, fordi de har ”skader” eller er taget på ferie.

  Orientering elevrepræsentanter

  Mange henvendelser til formanden omkring ”skum” til 9. klassernes sidste skoledag.

  Evt.

  Der skal aftales et møde i januar, hvor skoleleder og formand laver udkast til en præsentation, der kan bruges ved bestyrelsens besøg på forældremøderne.

  Skolebørn – et online magasin lavet af forældre foreningen. Martin sender link til seneste udgave rundt til bestyrelsen

  Trivselsmålingen fra foråret 2018, hvordan er den blevet behandlet? Aftalt som punkt på et senere møde.

  Der blev aftalt, at bestyrelsen på et senere møde skal drøfte sommerens resultater ved afgangsprøverne.

  Tak for i dag.

  Hvis du har spørgsmål/kommentarer til mødets mål eller dagsorden, kontakt Susanne Carlsen eller Suzanne Bojang inden mødet.

  Husk:

  Eksisterende principper: Kontaktforældre, budgetlægning, Skolehjemsamarbejde, Sponsorater, trafikafvikling, vikardækning, antimobbestrategi.

  Arbejdet med principper. Hvilken rækkefølge.

  Sponsorater, SFO- tilmelding i ferier

  Skolebestyrelsen og kontakt forældrenetværket

  Økonomiudvalg: Martin E.H./evt. William og Michael – Økonomi skal på november mødet

  Høringssvars ansvarlig:

  Forslag om forældrekaffe en gang om måneden, hvor SB og ledelsen står til rådighed for forældrene

  Princip for 9. klassernes sidste skoledag

  Regnskabsopfølgning.

  Forretningsorden. Drøfte og evt. justere og beslutte. – Udsættes til senere

  Spilleregler for bestyrelsen – Udsættes til senere

 • 16-08-2018

  Referat skolebestyrelsesmøde den 16. august 2018

  Mødekalender:

  Vi holder fast i de planlagte datoer, da vi erfaringsmæssigt ved, at det er svært at finde nye datoer, hvor alle kan.

  Skolebestyrelsens deltagelse i forældremøder.

  0.kl –  Simon

  1. kl  - Jonas

  2. kl – Kenneth  - Helle

  3. kl – SB er på kursus

  4. kl – Suzanne

  5. kl – Martin V.

  6. kl – Suzanne

  7. kl – Suzanne

  8. kl – Suzanne

  9. kl – Suzanne

  Simon eller Martin har en skabelon til oplæg som sendes til alle

  Fordeling af udvalg: Drøftes videre på næste møde, hvor de forskellige udvalg præsenteres.

  Skoleråd:

  Skoledialog:

  Tovholder trafikudvalg

  Rep. til økonomimøder:

  Drøftelse/input til årshjul.

  På strategidagen skal der arbejdes med følgende, evt i kommende udvalg.

  Vi tager udgangspunkt i de principper, der allerede er på skolen samt i de principper, der er lovkrav.

  Principperne opdateres i forhold til skolens praksis og den kurs bestyrelsen ønsker fremover.

  Vi drøfter principper på strategidagen under temaet ”arbejdsgrundlag”

  Forretningsorden

  Organisationsoverblik for LTK skolevæsen og for vores skole

  Principper

  Sponsorater

  SFO tilmelding til ferier, hvordan kan vi få forældrene med på tilmeldingsproceduren

  Susanne og Suzanne laver en skitse til strategidagen, alle SB medlemmer er velkommen til at komme med emneforslag.

  Orientering skoleledelse herunder

  Første høringsrunde vedrørende forslag til LTK budget 2019 – 2022. Materiale sendes ud til SB den 27/8. Der skal laves høringssvar med aflevering den 12. september. Der er borger informationsmøde den 6. september.

  Det har været en god skolestart, alle elever er landet. Vi har fået ansat nye lærere og pædagoger både kort før sommerferien og til 1. august.

  Orientering medarbejderrepræsentanter

  Der har været god energi i opstartsugen. De mange nye medarbejdere er faldet godt ind i teamene.

  Hele personalegruppen har været på ryste sammen tur på ”mystery hunt” på kastellet.

  Orientering elevrepræsentanter

  Der er kommet nye skolepatruljer (7. kl. årgang) Den tidligere patrulje har holdt kursus for de nye.

  Evt.

  Planlægning af medarbejdernes dag den 5. okt. Skolebestyrelsesmedlemmer opfordres til at være med i tidsrummet 7.25 – 8.00