Gå til hovedindhold

Referater fra skoleåret 2018/2019

 • Skolebestyrelsens årsberetning

  Skolebestyrelsens årsberetning – skoleåret 2018/2019

  Skolebestyrelsen skal årligt – jf. folkeskolelovens § 44 – aflægge beretning om sit arbejde for det forgangne skoleår.

  Interesserede er meget velkomne til at stille spørgsmål, komme med synspunkter eller stille forslag til det fremtidige arbejde i Skolebestyrelsen.

  Skolebestyrelsens arbejde

  Da den tiltrådte skolebestyrelse overvejende bestod af nye medlemmer, brugte bestyrelsen de først møder til at få afklaret, hvordan vi skulle samarbejde og hvilke temaer, vi gerne ville have på agendaen i denne bestyrelse. Skolebestyrelsens motto er fortsat; Høj kvalitet i læringen og trivsel på tværs af fag og i hele skoleforløbet.

  I indeværende skoleår har bestyrelsen kontinuerligt været optaget af skolens økonomi, herunder råderummet ift. at kunne sikre et godt læringsmiljø for alle elever på skolen. Skoleområdet står atter for at skulle igennem nedskæringer i en allerede meget stram økonomi. Det finder bestyrelsen naturligvis uholdbart. Kongevejens Skole har på flere områder et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, og lærere og pædagoger er pressede i hverdagen ift. at sikre trivsel og undervisning af høj kvalitet. Derfor har Skolebestyrelsen sammen med de fleste andre skoler i kommunen igangsat et arbejde, der skal sikre flere midler til skolerne og som får sat skolernes økonomi på den politiske dagsorden i kommunen.

  Bestyrelsen besluttede i overensstemmelse med tidligere prioriteringer, at digital dannelse skulle være på agendaen for alle bestyrelsesmøder i skoleåret 2018/2019. Bestyrelsen besluttede desuden, at initiativet omkring Digital Dannelse fra Red Barnet, som var rettet imod lærere og elever, skulle udvides til også at omfatte kontaktforældre og forældre. 

  Denne beslutning har udkrystalliseret sig i endnu et oplæg fra Red barnet i marts, som var rettet mod kontaktforældrene, således at de kunne bringe emnet op til diskussion på forårets forældremøder. Skolebestyrelsen planlægger endnu et foredrag i det kommende skoleår om Digital Dannelse fra Red Barnet, som skal være målrettet alle forældre.

  I maj og juni har der været afviklet et forsøg med en alternativ skolevej via Frilandsmuseets jorde – fra bagindgangen på I.C. Modewegsvej til skolens parkeringsplads. I gennemsnit har ca. 160 skolebørn dagligt brugt den alternative skolevej, hvor frivillige forældre har taget en stor tørn med at være gatekeepere fra morgenstunden. Skolebestyrelsen har den 6. juni 2019 besluttet at arbejde for en permanent ordning, så skolevejen kan være åben fra foråret til efterårsferien. Der pågår nu en dialog med Nationalmuseet om præmisserne for den permanente ordning, ligesom der er lavet aftale med Nordsjællands Politi om at besigtige trafikafviklingen i krydset I.C. Modewegsvej/indgangen til Åbrinken/indgangen til P-pladsen. Yderligere info, herunder om lågevagter efter sommerferien, følger asap.

  Skolebestyrelsen vil i øvrigt anbefale alle forældre at læse om trafik omkring Kongevejens skole på skolens hjemmeside. Her er både skolens trafikpolitik samt anvisninger for sikker trafikafvikling om morgenen.

  I løbet af året har skolebestyrelsen drøftet skolekantinens sortiment med skolekantinen og elevrådet. Der er en udfordring i forhold til, at en skolekantine ifølge kommunens madpolitik skal sælge ”sunde varer”, mens at både det, der efterspørges af eleverne og det, som skolekantinen løber rundt af, også er f.eks. de sukkerholdige drikke.

  Elevrådet er kommet med ideer til flere varme retter og øvrigt sortiment, og skolekantinen har taget imod ideerne og lavet det, som har kunnet lade sig gøre. Der har også været drøftet andre emner - f.eks. har eleverne efterspurgt, at maden holdes bedre varm, hvilket kantinen har løst. Generelt synes eleverne ikke, at det er en god ide at fjerne alle sukkerholdige/usunde varer fra skolekantinen, da de store elever så vil gå andre steder hen og handle. 

  Skolen har ikke økonomi til at understøtte skolekantinen, som drives af et privat firma, og kantinen er der derfor kun, så længe det økonomisk løber rundt for dem. Skolebestyrelsen fortsætter dialogen med kantinen og elevrådet i næste skoleår.

  Tidligt på året bragte Berlingske en artikel om en tidligere konflikt på Kongevejens Skole. Skolebestyrelsen valgte på den baggrund at bede skolens ledelse om at redegøre for skolens politik ved udadreagerende elever. Skoleledelsen benyttede anledningen til at få samlet og dokumenteret hvordan der generelt arbejdes med trivsel, og hvilke udviklende interventioner der er for børn, som har behov for det. Der er blevet redegjort for de akutte strategier, der arbejdes med i specifikke situationer, og hvordan ressourcer anvendes og prioriteres i henholdsvis trivselsarbejdet og de akutte situationer. Skolebestyrelsen fandt redegørelsen tilfredsstillende og har tillid til, at der arbejdes professionelt med sådanne svære situationer på Kongevejens Skole.

  Kommunikation

  Bestyrelsen har i år fået udsendt to nyhedsbreve via Intra. ”Nyt fra bestyrelsen” opsummerer det, der drøftes og besluttes på bestyrelsesmøderne, og det er et tiltag vi er fortsat med i dette skoleår. Samtidig udsender vi beslutningsreferater efter hvert bestyrelsesmøde via Intra.

  Bestyrelsen har i det forgangne skoleår udarbejdet følgende princip:

  • Princip for 9. klasses sidste skoledag

  Mødeaktivitet og øvrigt engagement

  Skolebestyrelsen har gennem skoleåret afholdt 1 strategidag samt 8 ordinære møder.

  Bestyrelsen har desuden været repræsenteret på skolens fødselsdag med en tale og er kommet med indlæg om bestyrelsens arbejde på klasse-forældremøder. Derudover har bestyrelsen deltaget i skoleråd og skoledialog, som er fora, hvor skolebestyrelsens repræsentanter mødes med andre skolebestyrelser i kommunen og med kommunale politikere i Børne- og Ungdomsudvalget. I dette skoleår har Kongevejens Skoles været repræsenteret i Skoleråd og Skoledialog ved Martin Engelhardt Hansen og Suzanne Bojang.

  På markedsdagen var bestyrelsen repræsenteret sammen med lærere og ledelse i sodavandsboden, og på ”Medarbejdernes dag” den 5. oktober var der en kærkommen lejlighed til at påskønne alle de medarbejdere, der er sammen med vores børn og yder en indsats for deres læring og trivsel hver dag. Denne fejring deltog skolebestyrelsen i for tredje år i træk med croissanter til alle skolens medarbejdere fra morgenstunden.

  Høringssvar

  I skoleåret 2018/2019 har bestyrelsen afgivet følgende høringssvar til kommunen:

  Høringssvar vedr. principper for skoleindskrivning og optagelse i skole med start 2019

  Skolebestyrelsens høringssvar understregede behovet for en maksimal klassekvotient på 23 elever ved skolestart, pga. det optag der sædvanligvis sker i løbet af de første år.

  Høringssvar til Budget 2019

  Skolebestyrelsen svarede at det råderum, der skal til for at kunne sikre/opretholde kvaliteten i undervisningen, for nuværende er alt for stramt. Dernæst markerede vi en bekymring for manglende midler over flere år og afslutningsvist opfordrede vi kraftigt til, at der sikres mere fleksibilitet i råderummet på skolen.

  Supplerende høringssvar budget 2019

  Skolebestyrelsen bad om flere midler til IT-udstyr og inklusionsarbejdet, hvor der opleves et for stort spænd mellem midler og opgave.

  Høringssvar Klassedannelse 2019

  Kommunen fremsendte to høringer om klassedannelsen 2019/2020. Begge svar fra Skolebestyrelsen omhandlede en alt for høj klassekvotient på 25 elever. Ved den anden høring bad kommunen os vælge mellem en model, hvor den politisk fastlagte kvotient blev overtrådt, eller en model med et fjerde spor, som kommunen selv pointerede, var umuligt pga. skolens fysiske forhold. Da det ikke gav mening at svare direkte på dette, bad vi om, at hvis man øgede kvotienten over de 23, som vi talrige gange har udbedt os, så udløste det et ekstra årsværk til årgangen. Dermed kunne man sikre flere timer, hvor de store klasser kunne deles mellem flere lærere og undervisningen kunne gennemføres i ordentlig kvalitet.

  Skolebestyrelsen har ikke modtaget direkte kommentarer til vores høringssvar, ligesom vi desværre må konstatere, at der ikke er blevet lyttet til et eneste af vores input. Det er naturligvis dybt utilfredsstillende og har afstedkommet, at vi i langt højere grad fremover vil henvende os direkte til politikerne i udvalget og til Det Grønne Område.

  Høringssvar og udtalelser er - ligesom bestyrelsens nyhedsbreve, skolens principper mv. - tilgængelige på skolens hjemmeside.

  Skolebestyrelsens kompetence

  Skolebestyrelsens opgave er at føre tilsyn med skolen i alle forhold af skolens virksomhed. Skolebestyrelsen kan i den anledning stille spørgsmål til skolens ledelse omkring alle dele af skolens virke.

  I bestyrelsesregi er der gennem tiden udarbejdet en række principper iht. Folkeskoleloven og herudover formuleret principper, hvor bestyrelse og skoleledelse finder det hensigtsmæssigt. Skolen agerer inden for rammerne af disse principper.

  Skolebestyrelsens sammensætning

  Bestyrelsen består af syv forældrevalgte medlemmer, tre forældrevalgte suppleanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Herudover deltager skoleleder Susanne Carlsen, viceskoleleder Michael Hassing og SFO- og klubleder Gitte Grabas i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret.

  På Kongevejens skole har den nyvalgte bestyrelse valgt at følge gængs praksis om, at suppleanter har mulighed for at deltage i og bidrage til bestyrelsesarbejdet på lige fod med ordinære medlemmer.

  Fra den tidligere bestyrelse genopstillede to bestyrelsesmedlemmer. Der indtrådte derfor fem nye bestyrelsesmedlemmer (forældrerepræsentanter) samt to nye suppleanter i skolebestyrelsen ved dette skoleårs start. Bestyrelsen konstituerede sig ved første ordinære skolebestyrelsesmøde.

  Den nytiltrådte bestyrelse bestod herefter af følgende medlemmer:

  Forældrerepræsentanter:

  Suzanne Bojang (bestyrelsesformand, forælder til barn i 6.B)

  William Eduard Jørgensen (næstformand, forælder til børn i 4.B og 8.Z)

  Kenneth Quistgaard Børgesen (forælder til barn i 2.C)

  Martin Villumsen (forælder til barn i 5.A)

  Martin Engelhardt Hansen (forælder til barn i 2.A og majbarn på BLÅ)

  Helle Petri (forælder til barn i 2.A)

  Suppleanter:

  Katrine Krone (forælder til børn i 5.C og 2.A)

  Jane Skaftved Mathiesen (forælder til børn 3.A og 0.C)

  Simon Stig-Gylling (forælder til barn i 3.B)

  Medarbejderrepræsentanter:

  Casper Dalsgaard, lærer på mellemtrinnet

  Cecilie Willemöes, lærer i udskolingen

  Medarbejderrepræsentanter er valgt for en 1-årig periode.

  Elevrådsrepræsentanter:

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, 8.Z

  Martin Knudsen, 7.Y

  Elevrepræsentanter vælges blandt elevrådets repræsentanter og er valgt for en 1-årig periode.

  I løbet af skoleåret er Helle Petri samt William Eduard Jørgensen igen udtrådt af bestyrelsen, og Katrine Krone samt Jane Skaftved Mathiesen er indtrådt i bestyrelsen som bestyrelsesmedlemmer. Kenneth Børgesen varetager nu hvervet som næstformand for bestyrelsen.  Bestyrelsen har således pt. kun en suppleant.

  Der skal lyde en stor tak til alle, der har været en del af bestyrelsen i den forgangne valgperiode for deres indsats og bidrag i bestyrelsen.

  Henvendelser til Skolebestyrelsen

  Henvendelse til de forældrevalgte i Skolebestyrelsen kan ske gennem mail/telefon (se info under bestyrelsens menu på skolens hjemmeside og på Forældreintra). Herudover kan der rettes henvendelse til skolens administration og ledelse på telefon 45 28 41 30.

  I årets løb har der været meget få forældrehenvendelser. De henvendelser, der har været, har handlet om de trafikale forhold omkring skolen. Se mere om trafikforsøget under afsnittet ”Skolebestyrelsens arbejde”.

  Vores skoleleder Susanne Carlsen tager i samarbejde med sit lærerteam løbende drøftelser med forældre, hvis der er behov for det.

  Elevtal

  Der har igennem en årrække været et stigende antal elever. Aktuelt er elevtallet opgjort i juni 2019 til 731 elever. Til sammenligning var tallet 749 i 2018, 745 i 2017, 725 elever i 2016, og i 2015 var det 719.

  Elevtallet kan til enhver tid ses her: http://kongevejensskole.skoleporten.dk/sp/228129/school/pupilnumbers

  Skolen har et elevtal pr. klasse der spænder fra 21 til 28 elever.

  I dette skoleår er Lyngby-Taarbæk kommune gået tilbage til en fast opdeling af skoledistrikt, og således har man ikke kunne regulere fordelingen af de nye Maj-børn, som man tidligere har set. Det betyder at der i år starter hhv. 25, 25 og 26 børn i de tre nye maj-klasser. Skolen har i år måttet afvise alle børn, der ønskede optagelse, men som ikke havde krav på at komme på Kongevejens skole.

 • 06-06-2019

  Referat Skolebestyrelsesmøde den 6. juni 2019

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  Kenneth Børgesen, næstformand, afbud

  Jonas Pyndt, forældrerep. afbud

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, forældrerep.

  Katrine Krone, forældrerep

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.

  Martin Knudsen, elevrådsrep. afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Start tid

  Dagsordenspunkt med hvem, hvordan, hvad

  Drøftelse og godkendelse af skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2018/19 ved Formanden.

  Rettelser sendes til Katrine senest onsdag den 12/6, som laver det færdigt. Årsberetning sendes ud inden sommerferien.

  Orientering om Dialogmøde med politikere samt møde med skolerådet omkring økonomi og den politiske situation. Ved formanden.

  Skoledialogmøde er repræsentanter for BUU som mødes med en repræsentant fra skolelederne, en repræsentant fra medarbejderne samt skolebestyrelsesformændene.

  Der efterlystes en prioriterede liste over, hvornår den enkelte skole kan forvente at de forskellige mindre renoveringer forventes færdige. Der er ikke afsat penge til projekterne, da der generelt skal spares.

  Der blev talt om de manglende ressourcer til børnene med særlige behov og at det går ud over alle børnene i klasserne.

  Der må ikke bruges flere penge, da serviceloftet er nået.

  Formanden og næstformanden deltog. Det er bestyrelsernes oplevelse, at politikkerne ikke lytter og at hørringsvarene virker som spild af tid.

  Referat af skolerådsmødet: Der deltog 4 bestyrelsesmedlemmer fra Kongevejens Skole. Der blev diskuteret skoleudviklingsstrategi. Der er ikke sat penge af til udvikling.

  Orientering om planlægning af skoleåret 2019/20. Ved SU

  Der meldes ud til klasserne den 19. juni om næste års lærere. Der afholdes kontaktforældremøder for enkelte klasser inden.

  Der er pt. 3 ledige stillinger, hvoraf den ene er en barselsstilling.

  Vi skal overgå til AULA. Der kommer til at være en lang periode hvor systemet skal bygges op, da AULA ikke er en kopi af intra. I efteråret er der kun fokus på AULAs implementering.

  Det er endnu ikke afklaret, hvornår computerne til mellemtrinnet og udskolingen er klar.

  Trafikforsøget Frilandsmuseet. Ved Katrine.

  En stor succes. En folkemængde der vandrer i flok. Der har været stor forældreopbakning. Der er enkelte (forældre) der ikke overholder reglerne og cykler på parkeringspladsen. Pilesystemet på asfalten virker. Skolepatruljerne oplever, at der er mindre pres på dem ved de andre skoleveje.

  Der arbejdes på at forlænge ordningen til efterårsferien.

  Skolebestyrelsens mødedatoer næste skoleår:

  To. 29/8, to. 26/9, to.24/10 strategidag, to 28/11, to.30/1, to 27/2, to.26/3, to 30/4, to. 28/5, to.18/6.

  Den 31/10 flyttes til 24/10. Dette er foreløbige datoer da vi ikke kender alle fællesmøder for ledelsen.

  Strategidagen flyttes til 24./10. Der laves et årshjul med datoerne så der planlægges hvilke emner der ligger bedst strategisk. Skolens sekretær indkalder i kalenderen.

  Opsamling digital dannelse. Ved SU.

  Der har været forældremøder på de fleste årgange og med stor succes Der mangler opbakning fra 6, 7. og 8. årgang, hvor der ikke er afholdt forældremøder. Bestyrelsen opfordrer kontaktforældrene til at melde tilbage, hvis de har brug for hjælp til at arrangere møder med indhold. Det er vigtigt at møderne afholdes, da forældrene skal være med til at diskutere børn, sociale medier og digital dannelse.

  Nyt fra medarbejderne

  Udskolingen: Der er mange udskolingselever der holder ferie op til efterårsferien og juleferien. Der er desværre ikke nok opfølgning fra forældrene, så eleverne kommer uforberedt tilbage fra ferierne.

  Nyt fra Elevrådet

  Sidste skoledag gik rigtig fin og alle overholdte reglerne både omkring skum og til revyen. 8. klasserne serverede morgenmad for 9. klasserne – et nyt tiltag som var en succes.

  Der er en 3. klasses elev som pt samler underskrifter ind, da de ønsker at køre på løbehjul i pauserne. Elevrådet tager problematikken op til august.

  Nyhedsbrev fra bestyrelsen nedlægges. Der laves i stedet en kort tekst på intra forsiden. Der udvælges på mødet, hvem der leverer teksten som sendes til Susanne skolens sekretær.

  Evt.

  Kantinen: de store springer over i køen, det påtales af lærerne. Det tages også op i elevrådet. Bestyrelsen beder også kantinen om at hjælpe med at håndhæve køkulturen.

 • 05-02-2019

  Referat af skolebestyrelsesmødet den 2. maj 2019 kl. 17- 19.00

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  William E. H. Jørgensen, næstformand (Ønsker at udtræde af bestyrelsen), afbud

  Jonas Pyndt, forældrerep.

  Kenneth Børgesen, forældrerep.

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep., afbud

  Katrine Krone, forældrerep., afbud

  Jane Mathiesen, forældrerep., afbud

  Simon Stig-Gylling, suppleant,

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep., afbud

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. , afbud

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep., afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder, afbud

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder, afbud

  Spisning kl. 17-17.20. Sandwich. Valg af referent

  Valg af ny næstformand idet William ønsker at udtræde af bestyrelsen. Såvel Jane som Katrine er nu forældrerepræsentanter og ikke længere suppleanter.

  Det blev aftalt at Kenneth Børgesen træder ind som næstformand i bestyrelsen som erstatning for William Jørgensen.

  Input til skolebestyrelsens skriftlige årsberetning for skoleåret 2018/19. Beretning skal være færdig inden sommerferien.

  Suzanne laver en skabelon/udkast til årsberetningen og sender den ud til bestyrelsen til bemærkning, tilføjelser og ændringer.

  Kantinen. Sund mad ved Jane.

  Drøftelse af tilbagemeldingen fra Jane Mathiesen. Det blev aftalt, at Kian (ejer) og June (daglig leder) bliver inviteret til en drøftelse af udbud, økonomi og lignende i det nye skoleår.

  Orientering om Aula

  Orientering om skolens arbejde med forberedelse af AULA, der for alvor går i luften 1.august.. AULA er en ny kommunikationskanal i folkeskoler og daginstitutioner, der skal erstatte blandt andet SkoleIntra.

  Den første kommunikation til forældre om AULA kommer i løbet af de næste uger.

  Markedsdagen. Hvilket godt formål skal der samles ind til? Skolen har forslag.

  Bestyrelsen overlader beslutningen til elevrådet. Bestyrelsen stiller op med en bod ved markedsdagen, hvor der skal sælges vand og sodavand.

  Evt.

  Aftalt at datoen (6.6.19 kl. 17) for næste møde sendes ud sammen med referatet af dette møde.

  Det nye forsøg med skolevej gennem Frilandsmuseet.

  Aftalt at formand og den nye næstformand deltager i skoledialog den 7.5.19

  Bestyrelsen vil at afgive høringssvar om budget 2020. Martin Hansen er tovholder og udarbejder udkast.

 • 04-25-2019

  Referat af skolebestyrelsesmøde den 25. april 2019 kl. 17- 19. Mødet er flyttet fra den 28/3.

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  William E. H. Jørgensen, næstformand Afbud

  Helle Petri, forældrerep. Udtrådt

  Jonas Pyndt, forældrerep. Afbud

  Kenneth Børgesen, forældrerep.

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, suppleant,

  Katrine Krone, suppleant, Afbud

  Simon Stig-Gylling, suppleant, Afbud

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep. Afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Pædagogisk afdelingsleder Marianne Manicus deltager i dette møde.

  Spisning kl. 17-17.20

  Skoleledelsen svarer på brev fra bestyrelsen vedr. udadreagerende elever.

  Skoleledelsen fremlagde hvordan skolen arbejder med børn, der ikke er i trivsel. Herunder børn med udadreagerende adfærd.

  Digital dannelse. Tilbagemelding fra udvalg. Se bilag

  .

  Orientering fra trafikudvalg om projekt. Se bilag.

  Orientering fra møde med elevrådet vedr. ønsker til udvalg i kantinen ud fra kommunens mad og måltidspolitik. Se bilag. Punktet drøftes på bestyrelsesmødet den 2. maj.

  Orientering bestyrelsen. Tilbagemelding fra skolerådsmøde.

 • 01-31-2019

  Referat skolebestyrelsesmøde den 31. januar 2018 kl. 17-20

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  William E. H. Jørgensen, næstformand

  Helle Petri, forældrerep.

  Jonas Pyndt, forældrerep.

  Kenneth Børgesen, forældrerep.

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, suppleant,

  Katrine Krone, suppleant,

  Simon Stig-Gylling, suppleant, afbud

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Hvem afløser Helle, når Helle udtræder af bestyrelsen pr. 1. april? Herunder Helles udvalg.

  Katrine Krone bliver forældrerepræsentant, Jane overtager udvalget omkring kommunikation med kantinen.

  Orientering ved MH og SU: Regnskabsopfølgning pr. 31.12.2018. Årsresultat 2018.

  Vi kommer samlet ud af 2018 med et underskud på ca. 218.000. Undervisningsdelen har et underskud på 500.000 mens SFO og klub samlet har et lille overskud. Forklaringen er dels et højt sygefravær med blandt andet langtidssyge. Der har også været behov for at ansætte lærere til særlige opgaver samt overlap i forbindelser med barsler, så klasserne ikke har skulle have unødige skift af lærere.

  Skolebestyrelsen ønsker at arbejde for at skaffe flere økonomiske ressourcer til skolen. Hvordan gør vi det?

  Ønske om at mobilisere flere forældre, så der laves en strategi for at gøre opmærksom på skolernes behov for flere ressourcer, hvis kvaliteten skal bibeholdes og øges. Skolebestyrelsen nedsætter et udvalg og indbyder andre forældre til at deltage. Udvalget er pt. Suzanne, Martin EH, Jonas og William.

  Digital dannelse. Tilbagemelding fra udvalg.

  Digital dannelse udvalg: Suzanne, Helle, Martin V, William og Michael, Susanne C.  Planlægger den 28.marts 2019

  Klarhed over kontaktforældrenes rolle i forhold til at udbrede materialet.

  En tretrins raket

  kontaktforældrene inviteres til ”uddannelse” sammen med bestyrelsen den 28. marts 2019. Red Barnet kommer og holder oplæg med dilemmakort. Kontaktforældrene får en pakke med, som de skal arbejde med til forældremøderne.

  Kontaktforældrene opstarter debat på forældremøderne i foråret 2019

  Kontaktforældrene skal melde tilbage på hvordan det er gået i klasserne.

  Udvalget holder møde igen snart

  Præsentation af liste over større ønsker til skolen, som der kan arbejdes videre med ift. fundraising.

  Mørklægningsgardiner i pigegymnastiksalen

  Modernisering af skoletorvet

  2 små multibaner bag klubben, pris ca. 350.000

  Jane vil gerne være tovholder på fundraisings projektet. Der må meget gerne være flere forældre der kan byde ind og være med.

  Beslutning: forslag til princip for 9. klassernes sidste skoledag. Bilag.

  Det overordnede tema har været respekt og hvordan respekterer vi hinandens grænser. Det samlede elevråd har ønsket skum i skumzonen. Der har været gode forhandlinger med ledelsen. Herunder, at der ikke skal være dødslister, mudderhul mm, så alle får en god dag. Der er også aftalt, at revyen skal have et løft, så det bliver sjovt for alle på den gode måde. Skolen ønsker, at 9. klasserne skal efterlade et godt indtryk af sig selv, både individuelt og som årgang,

  Forhandlingerne er næsten færdigt og princippet ligger næsten klart. Bestyrelsen bakker op om princippet.

  Tilbagemelding fra trafikudvalg om projekt, hvor der åbnes for cykler og gående gennem frilandsmuseet.

  Der er en del forældre, som gerne vil være med til at stå vagter ved lågerne. Politiet har været ude og kigge og har intet at bemærke ift parkeringspladsen ved IC Modvigsvej.

  Kommentarer fra skolens MED udvalg: Bekymring om at børnene færdes på parkeringspladsen, når personalet skal parkere. De børn der skal parkere ved klubben, hvordan kommer de fra parkeringspladser over til klubbens skure.

  Beslutning, Udvalget får mandat til at gå videre med projektet.

  Tilbagemelding fra skolepatrulje, som oplever at mange forældre taler i telefon i afleveringssituation, og det skaber farlige situationer

  Forslag om gå busser, hvor en større elev står på et opsamlingssted fx 7.45 og følger en gruppe af mindre elever til skolen, for at mindske trafikken af biler ved skolen. Hvordan arbejdes der videre med at undersøge hvad der skal til for at forsøget kan iværksættes pr. 1.8.2019

  Trygfonden har udviklet app mv.

  NNE vores nye nabo generer meget trafik på Bredevej og flere parkerede biler på Kongsvænget. Katrine og Martin EH går i dialog med dem.

  Input til ny kommunal skolestrategi pr. 1.8.2020 Drøftelse.

  Input til skolestrategi med udgangspunkt i slides fra Center for undervisning og pædagogik.

  Der planlægges et ekstraordinært bestyrelsesmøde for de forældrevalgte, hvor emnes tages op.

  Tilbagemelding fra møde med elevrådet vedr. ønsker til udvalg i kantinen ud fra kommunens mad og måltidspolitik. Mødet med elevrådet blev udskudt, ny dato undervejs. Jane deltager som bestyrelsesrepræsentant

  Bestyrelsen ønsker, at elevrådet skal komme med forslag til indhold i kantinen.

  Der er dialog med bestyrelsen, kantinen vil meget gerne justere indholdet efter ønsker

  Personalet i kantinen oplever desværre, at der er nogle forældre, der kommer med nedladende kommentar overfor personalet vedr. udbuddet i kantinen. Bestyrelsen opfordrer alle til at vi behandler hinanden med respekt.

  I forbindelse med, at Jane overtager kommunikationen med kantinen, bliver udfordringen omkring salg til eleverne i timerne, samt prisniveauet nævnt.

  Orientering bestyrelsen. Der har været afholdt et møde for de forældrevalgte. Bestyrelsen har bedt om en redegørelse vedr. hvordan skolen håndterer udadreagerende børn, kommunikation om dette mm. På næste bestyrelsesmøde fremlægger ledelsen, hvordan skolen håndterer det.

  Orientering elevrepræsentanter. Der har været møde om 9. klassernes sidste skoledag.

  Orientering medarbejderrepræsentanter.

  Vil i fremtiden orientere om hvilke aktiviteter, der foregår på skolen.

  Evt. Revidering af folkeskolereform vil få betydning for kommende skoleårs timefordelingsplan.

  Punkt til næste møde: Spisefrikvarterets længde.

 • 11-29-2018

  Referat skolebestyrelsesmøde den 29. november 2018

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  William E. H. Jørgensen, næstformand

  Helle Petri, forældrerep.

  Jonas Pyndt, forældrerep. afbud

  Kenneth Børgesen, forældrerep. afbud

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, suppleant, afbud

  Katrine Krone, suppleant, afbud

  Simon Stig-Gylling, suppleant, afbud

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Digital dannelse. Tilbagemelding fra oplæg med Red barnet. Input til kontaktforældremødet i foråret. Hvordan kan forældrene understøtte elevernes digitale dannelse og brug af teknologi?  Nedsættelse af tovholdergruppe for at arrangere mødet d. 28.3 Evt. oplægsholder fra Red Barnet.  Klarhed over kontaktforældrenes rolle i forhold til at udbrede materialet.

   Digital dannelse udvalg: Planlægger den 28.marts 2019. Suzanne, Helle, Martin V, William og Susanne C

  Orientering Regnskabsopfølgning pr. 30.10.2018.

  Skolen forventer ikke at komme ud af 2018 med overskud.

  Beslutning. Budget 2019. økonomiudvalg har forberedt punkt sammen med ledelsen.

  Budgetforslag 2019 godkendt. Som udgangspunkt skal pengene bruges på de områder, hvor de er tildelt centralt fra.

  Beslutning. Ferieplan for skoleåret 2019/2020. Forslag til ferieplan

   Der er 199 skoledage samt et aftenarrangement med mødepligt. Der er endvidere 5 lukkedage for SFO og klub. Godkendt (det er ikke de korrekte datoer der er sendt ud i bilaget)

  9. klassernes sidste skoledag. Udkast til program/oplæg til princip for 9. klassernes sidste skoledag.

  - Drøftelse om værdier og indhold på dagen

  - Skal nu drøftes i elevrådet og med udskolingslærerne. Herefter laves et oplæg til princip som skal besluttes i skolebestyrelsen.

  Tilbagemelding fra trafikudvalg om projekt hvor der åbnes for cykler gennem frilandsmuseet.

  Projektet skal omkring MED udvalget inden trafikudvalget får mandat til at gå videre. Punktet tages på mødet i januar, hvor delelementer i projektet skal diskuteres. Uddybende spørgsmål sendes til Katrine inden mødet.

  Nyt fra skolebestyrelsen.  Deltagelse i BUU møde d. 6.12 (Suzanne, Martin N og Martin V)

  Skolestrategien skal justeres. Opstart på dette sker på BBU 6.12. Skolerådet ønsker at der skal laves en helt ny skolestrategi.

  Ønske fra skolerådet om at listen over bygge og vedligeholdelsesprojekter over skolerne bliver offentliggjort, så bestyrelserne kan se hvor langt byggesagerne er i proces og prioritering

  Skolerådet vil gerne udfordre politikkerne på størrelsen af det beløb der kan bruges pr elev.

  Tilbagemelding fra dialog med kantinen om at reducere sukkerholdige drikke.

  Kantinen vil meget gerne samarbejde om hvilke drikkevarer der skal være i udvalget. Elevrådet skal være med til at ønske ud fra kommunens mad og måltidspolitik. Der bliver solgt ud af lageret nu og ikke indkøbt nye ting. Dog vil der i overgangsperioden stadig blive solgt capri sonne.

  Orientering elevrepræsentanter

  Gåbusser, hvor en større elev står på et opsamlingssted fx 7.45 og følger en gruppe af mindre elever til skolen, for at mindske trafikken af biler ved skolen

  Cykelskure, der er et stort ønske fra de store elever om at få et knallertskur med lås, så de små elever ikke sidder på og få væltet dem over sig

  Alle mellemtrinsklasser skal flytte deres cykler til de rigtige steder

  Toiletter, der er stadig mange dårlige oplevelser med klammetoiletter. Forslag om en toiletpatrulje eller duksene, som tjekker op på om toiletterne er fine (samle småting op, ikke rengøring)

  Digital opførelse, elevrådsrepræsentanterne har været med til evaluering

  Orientering medarbejderrepræsentanter

  Medarbejderne oplever at forældrene henvender sig til lærerne om kantinen.

  Multibane, det er stadig et stort ønske

  Udskolingen, de to dage med digital dannelse. Eleverne vidste allerede meget. Materialet fra Red Barnet var ikke stort nok. Mange elever vidste mere end lærerne.

  Evt.

  Bestyrelsen ønsker at skolen laver en liste med ønsker om projekter. Bestyrelsen vil gerne i kontakt med forældre, der har erfaring med fundraising og som har lyst til at hjælpe med at søge midler.

  Der skal laves et nyhedsbrev fra bestyrelsen til de andre forældre. Indlæggene laves af de forskellige tovholdere og samles af formanden. Næste deadline for indlæg er 10. december.

  Stadig et ønske om at der laves forældrekaffe en gang om måneden, hvor bestyrelsen og ledelsen er til rådighed for spørgsmål og diskussion

  Artikel fra magasinet skolebørn: ”Det kan skolebestyrelsen gøre”

 • 10-25-2018

  Referat Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 17:00 – 20:00.

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  Suzanne N. Bojang, formand

  William E. H. Jørgensen, næstformand (fraværende)

  Helle Petri, forældrerep.

  Jonas Pyndt, forældrerep.

  Kenneth Børgesen, forældrerep.

  Martin E. Hansen, forældrerep.

  Martin Villumsen, forældrerep.

  Jane Mathiesen, suppleant (afbud)

  Katrine Krone, suppleant

  Simon Stig-Gylling, suppleant (fraværende)

  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.

  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.

  Ida Marie Dibbern Aage, bestyrelsesmedlem, elevrep. (fraværende)

  Susanne Carlsen, skoleleder

  Michael Hassing, viceskoleleder

  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Digital dannelse. Orientering fra skoleledelsen om kick off for personalet d. 30.10.kl. 17-19.00. Der er mulighed for at skolebestyrelsens medlemmer deltager.

  Eleverne skal arbejde i temadage den 20. og 21. nov. Målet for dagene er, at eleverne får indblik i og forståelse for forskellige kommunikationsformer på nettet, hvilke konsekvenser de kan have og hvad man skal være opmærksom på, når man færdes på nettet. Der arbejdes med temaet på alle årgange. Der skal arbejdes med materialet fra Red barnet.

  Skolebestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøder arbejde med, hvordan bestyrelsen får taget emnet op med kontaktforældrene, så forældrene bliver en del af og tager ansvar for børnenes brug af mobiltelefoner og brug af de sociale medier.

  Der skal være kontaktforældremøde i marts.

  Med udgangspunkt i gældende skriv om trafik.

  Trafikudvalg: Katrine - og der er plads til flere.

  Skolepatruljen gør et stor stykke arbejde. Der har været enkelte episoder, hvor skolepatruljens anvisninger ikke bliver anvist. Politiet vil i den kommende periode kommer forbi og være synlig.

  Skoleporten bliver åbnet om morgenen, så der ikke bliver skabt prop foran porten.

  Der arbejdes på en aftale om, at der i en testperiode kan skabes en gå/cykelsti gennem frilandsmuseet ved bagindgangen. Det kræver et netværk af forældre, der vil stå ved porten 7.30 – 8.00 og låse porten op og i. Drøftelse om hvad skaber det af nye muligheder og udfordringer. Trafikudvalget undersøger sagen.

  Obs på at Fyrrevang bliver lukket, hvilken kan give en ekstra belastning på Bredevej og skolepatruljen.

  Den kommunale mad -og måltidspolitik.  Drøftelse af om der er behov for, at skolebestyrelsen udarbejder et princip på dette område, og om et princip vil kunne dæmme op for de udfordringer, der blev beskrevet især af udskolingens lærere. .

  Helle går i dialog med Kantinen (Kian) om reduktion af de sukkerholdige drikke.

  Den nuværende kommunale mad- og måltidspolitik er fin og SFO, klub og skolen bruger denne ift. de ting der serveres.

  Orientering fra skoleråd og dialogmøde.

  Skoleråd: onsdag den 26. september kl. 19.00: Martin E. H og Suzanne

  Skolerådet skal stille med repræsentanter til forskellige poster i kommunen, og de blev næsten fordelt.

  På andre skoler er der udvalg, der består af forældre, som ikke nødvendigvis sidder i bestyrelsen

  Ønske om at skolebestyrelserne går sammen om at gøre BUU opmærksom på ting, der ikke fungerer på flere/alle skoler, når der er møde med politikkerne

  Skoledialog 3. oktober kl. Martin E.H. og Suzanne

  Politikkerne (BUU) er blevet gjort opmærksom på, at processen omkring høringssvar ofte er for kort og på de forkerte tidspunkter i processen

  Oplæg fra politiet omkring regler vedr. skolepatruljerne. Der har været flere skolepatruljer i kommunen, der har oplevet ubehagelige episoder

  Orientering fra formanden om skolebestyrelsens redigeringsdel i intra.

  Orientering skoleledelse

  Der er aftalt møde i økonomiudvalget d. 16/11 kl. 7.30.

  Det store elevråd: Michael og Susanne bliver tovholdere for elevrådet resten af dette skoleår.

  4. oktober fejrede vi skolens 81 års fødselsdag, hvor Danske Hospitalsklovne fik overrakt 25.000, som blev samlet ind til markedsdagen.

  Klubben har inviteret kontaktforældrene for mellemtrinnet til dialogmøde i klubben den 8. november 17.00 – 18.00 med temaerne – tilmelding til Mini Ol og fastholdelse af børnene i 5. og 6. klasserne i klubben.

  Den 8. november 18.30 er der infomøde for kommende børnehaveklasseforældre

  Orientering medarbejderrepræsentanter

  Der er stadig en frustration over de udfordringer, som kantinen giver.

  Motionsdagen: Mange elever deltager ikke, fordi de har ”skader” eller er taget på ferie.

  Orientering elevrepræsentanter

  Mange henvendelser til formanden omkring ”skum” til 9. klassernes sidste skoledag.

  Evt.

  Der skal aftales et møde i januar, hvor skoleleder og formand laver udkast til en præsentation, der kan bruges ved bestyrelsens besøg på forældremøderne.

  Skolebørn – et online magasin lavet af forældre foreningen. Martin sender link til seneste udgave rundt til bestyrelsen

  Trivselsmålingen fra foråret 2018, hvordan er den blevet behandlet? Aftalt som punkt på et senere møde.

  Der blev aftalt, at bestyrelsen på et senere møde skal drøfte sommerens resultater ved afgangsprøverne.

  Tak for i dag.

  Hvis du har spørgsmål/kommentarer til mødets mål eller dagsorden, kontakt Susanne Carlsen eller Suzanne Bojang inden mødet.

  Husk:

  Eksisterende principper: Kontaktforældre, budgetlægning, Skolehjemsamarbejde, Sponsorater, trafikafvikling, vikardækning, antimobbestrategi.

  Arbejdet med principper. Hvilken rækkefølge.

  Sponsorater, SFO- tilmelding i ferier

  Skolebestyrelsen og kontakt forældrenetværket

  Økonomiudvalg: Martin E.H./evt. William og Michael – Økonomi skal på november mødet

  Høringssvars ansvarlig:

  Forslag om forældrekaffe en gang om måneden, hvor SB og ledelsen står til rådighed for forældrene

  Princip for 9. klassernes sidste skoledag

  Regnskabsopfølgning.

  Forretningsorden. Drøfte og evt. justere og beslutte. – Udsættes til senere

  Spilleregler for bestyrelsen – Udsættes til senere

 • 08-16-2018

  Referat skolebestyrelsesmøde den 16. august 2018

  Mødekalender:

  Vi holder fast i de planlagte datoer, da vi erfaringsmæssigt ved, at det er svært at finde nye datoer, hvor alle kan.

  Skolebestyrelsens deltagelse i forældremøder.

  0.kl –  Simon

  1. kl  - Jonas

  2. kl – Kenneth  - Helle

  3. kl – SB er på kursus

  4. kl – Suzanne

  5. kl – Martin V.

  6. kl – Suzanne

  7. kl – Suzanne

  8. kl – Suzanne

  9. kl – Suzanne

  Simon eller Martin har en skabelon til oplæg som sendes til alle

  Fordeling af udvalg: Drøftes videre på næste møde, hvor de forskellige udvalg præsenteres.

  Skoleråd:

  Skoledialog:

  Tovholder trafikudvalg

  Rep. til økonomimøder:

  Drøftelse/input til årshjul.

  På strategidagen skal der arbejdes med følgende, evt i kommende udvalg.

  Vi tager udgangspunkt i de principper, der allerede er på skolen samt i de principper, der er lovkrav.

  Principperne opdateres i forhold til skolens praksis og den kurs bestyrelsen ønsker fremover.

  Vi drøfter principper på strategidagen under temaet ”arbejdsgrundlag”

  Forretningsorden

  Organisationsoverblik for LTK skolevæsen og for vores skole

  Principper

  Sponsorater

  SFO tilmelding til ferier, hvordan kan vi få forældrene med på tilmeldingsproceduren

  Susanne og Suzanne laver en skitse til strategidagen, alle SB medlemmer er velkommen til at komme med emneforslag.

  Orientering skoleledelse herunder

  Første høringsrunde vedrørende forslag til LTK budget 2019 – 2022. Materiale sendes ud til SB den 27/8. Der skal laves høringssvar med aflevering den 12. september. Der er borger informationsmøde den 6. september.

  Det har været en god skolestart, alle elever er landet. Vi har fået ansat nye lærere og pædagoger både kort før sommerferien og til 1. august.

  Orientering medarbejderrepræsentanter

  Der har været god energi i opstartsugen. De mange nye medarbejdere er faldet godt ind i teamene.

  Hele personalegruppen har været på ryste sammen tur på ”mystery hunt” på kastellet.

  Orientering elevrepræsentanter

  Der er kommet nye skolepatruljer (7. kl. årgang) Den tidligere patrulje har holdt kursus for de nye.

  Evt.

  Planlægning af medarbejdernes dag den 5. okt. Skolebestyrelsesmedlemmer opfordres til at være med i tidsrummet 7.25 – 8.00