Gå til hovedindhold
Du er her:

Velkommen til Udskolingen

I denne periode udvikler eleverne sig til at blive endnu mere selvstændige og ansvarlige i deres egen læringsproces.

Eleverne går nu ind i sidste fase i folkeskolen. I denne periode udvikler de sig til at blive endnu mere selvstændige og ansvarlige i deres egen læringsproces.

Når vi slipper eleverne i slutningen af 9.klasse, skal alle elever være klar og rustet til at kunne navigere i det fremtidige ungdomsliv, som på samme tid er spændende, sjov, svær og udfordrende. 

I udskolingen gør vi

 • Prøveplan maj/juni 2023

  De skriftlige og mundtlige prøver 2023.

   

  Tirsdag, den 2. maj

  kl. 9.00-12.30 - FP9 Dansk, skriftlig fremstilling   

  Onsdag, den 3. maj 

  kl. 9.00-10.00 - FP9 Matematik uden hjælpemidler

  kl. 10.00-13.00 - FP9 Matematik med hjælpemidler   

  Torsdag den 4. maj

  kl. 9.00-10.00 - FP9 Dansk, retskrivning

  kl. 10.00-10.30 - FP9 Dansk, læsning   

  Mandag den 8. maj

  kl. 9.00-12.00 - FP9 Engelsk udtræksfag

   

  Tirsdag den 9. maj

  kl. 9.00-12.00 - FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag

   

  Onsdag den 10. maj

  kl. 9.00-12.00 - FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag

   

  Torsdag den 11. maj

  kl. 9.00-10.00 - FP9 Biologi udtræksfag

  kl. 9.00-10.00 - FP9 Geografi udtræksfag

  kl. 9.00-10.00 - FP9 Fysik/kemi udtræksfag

  De mundtlige og praktiske prøver

  De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden mandag den 22. maj til onsdag den 21. juni 2023. Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 9. juni 2023.

  De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse (det vil sige de bundne prøver og udtræksprøver) samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 16. juni 2023.

  Beskikkede censorer i håndværk og design, madkundskab, billedkunst og musik bliver udsendt i perioden 6. juni – 8. juni 2023. Beskikkede censorer i dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, idræt, historie, samfundsfag, kristendomskundskab samt fælles prøven i fysik/kemi, biologi og geografi bliver udsendt i perioden 12. juni – 15. juni 2023.

  Karakterer i de obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige de bundne prøver og udtræksprøver) samt prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse for den enkelte elev skal være indberettet elektronisk til Børne- og Undervisningsministeriet senest fredag den 16. juni 2023. Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet senest onsdag den 21. juni 2023.

   

  PDF-version

 • Sociale mål

  I udskolingen arbejder vi med følgende sociale mål: 

  • At indgå positivt og inkluderende i ungefællesskaber 
  • At respektere hinanden og reflektere over egen indvirkning på både nære og digitale fællesskaber
  • At lytte til og turde handle på egne grænser – både i det nære og det virtuelle rum
 • Trivsel

  I udskolingen arbejder vi fortsat forebyggende med alle klasser. Trivselsarbejdet er i udskolingen stadigvæk helt centralt for videreudviklingen af klassernes fællesskab. Dette arbejde er en del af den fagopdelte undervisning såvel som i vores trivsels-og bevægelsestimer.

  Alle udskolingsklasser har en ugentlig trivselstime, hvor vi arbejder for at nå ovenstående mål. Forløbene i trivselstimen kan omhandle adfærd på nettet, kærester, alkohol, rygning, vores kropssprog, vores sprog, klassesamtaler samt gode, gammeldags lege og aktiviteter, som kan være med til at skabe fællesskaber.

 • Overgangen fra mellemtrinnet til udskolingen

  Vi oplever, at eleverne glæder sig til at skulle i udskolingen og være en del af "de store".

  Naturligvis vil det også give sommerfugle i maven at skulle begå sig i et nyt læringsmiljø og fællesskab. Det synes vi er rigtig sundt.

  I slutningen af 6.klasse afholdes forældremøde, hvor der holdes oplæg om udskolingen.

  I samme periode sker en vigtig overlevering fra det afgivende team til det modtagende team.

  Vi er naturligvis bevidste om, at eleverne i denne alder kan være i en periode, hvor man kan være usikker og mange ting synes svært. Vi opfordrer derfor til, at eleverne skal komme til os, hvis de er bekymrede. Så vil vi tale med dem og hjælpe dem.

  Der kan være elever, som har en svær og utryg overgang til udskolingen. I disse situationer vil vi i tæt samarbejde med hjemmet sætte indsatser i gang, der kan hjælpe eleven bedst muligt.

  I starten af 7.klasse bruger vi god tid på at lære eleverne at kende ved hjælp af sociale aktiviteter, klassesnakke samt samtale med den enkelte elev.

 • Særligt for afdelingen

  Computere i undervisningen

  Vi anbefaler, at eleverne medbringer deres egen computer til undervisningen. Har man ikke sin egen computer, kan skolen stille én til rådighed. Mange af vores undervisningsmaterialer er på digitale fagportaler. Derudover samarbejder eleverne mere og mere via Onedrive. I klasserne er der mulighed for, at eleven kan låse sin computer ind i eget skab. Vi har en forventning om at eleven medbringer opladet computer til timerne.

  Idrætsturneringer

  For elever, der er vilde med sport, er der mulighed for at deltage i idrætsturneringer på tværs af kommunerne, bl.a. Ekstrabladets skolefodboldturnering. Holddeling i matematik I matematik laves tre hold på årgangen. I samarbejde med matematiklærerne vælger eleven sig ind på et af de tre hold afhængig af, hvor meget lærerstyring den enkelte elev har behov for.

  Årgangsuge

  I perioden mellem sommerferien og efterårsferien lægges en alternativ uge, hvor det normale skema bliver brudt op. Hvert lærerårgangsteam er på årgangen i denne uge. Ugen kan bruges til fagdage, trivselsdage, projektdage, tværfaglige forløb m.m. Ved at kunne være sammen på tværs af årgangen ønsker vi at styrke elevernes oplevelse af fællesskab.

  Valgfag

  Det første halvår udbyder skolen valgfag, hvor vi hvert år bestræber os på at udbyde fag, som adskiller sig fra den daglige undervisning. Fagene kan fx være drama, musik, foto, sport og sundhed. Eleverne vælger sig ind på ét valgfag, som begynder i starten af året og afsluttes med en hel uge inden jul. Igennem valgfaget skabes der mulighed for, at eleverne kan indgå nye relationer og udvide deres bekendtskabskreds i afdelingen.

  Projektopgave

  Hvert år har årgangene minimum et tværfagligt, innovativt projektforløb, som alle er forberedende til den innovative projektopgave i 9.klasse. Projektopgavernes formål er at dokumentere et reelt problem eller behov samt løse eller tilfredsstille behovet, så der skabes værdi. Projektopgaven ligger efter afsluttet valgfag.

  Praktik

  I 8. og 9. klasse har eleverne mulighed for at komme i praktik i løbet af skoleåret. Eleven skal selv finde en praktikplads og skal huske at spørge klasselæreren til råds med henblik på planlægningen. Der vil være nogle uger i årsplanen, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at tage i praktik.

  Parathedsvurdering

  Vi har et tæt samarbejde med UU-nord, som kommer ud til eleverne og vejleder dem om fremtidige uddannelsesvalg. I efteråret i 8. og 9.klasse skal vi vurdere, om eleverne er uddannelsesparate i forhold til deres uddannelsesønske efter 9.klasse. Eleverne bliver vurderet ud fra fire ben; de praksisfaglige, de faglige, de personlige og de sociale forudsætninger.

 • Særligt for 7. klasse

  Klassedeling

  I udskolingen er vi glade for vores klassedeling i 7.klasse. Vi oplever, at eleverne gennemgår en personlig udvikling, når de skal begå sig i nye læringsfællesskaber. Derudover får klassedelingen skabt et fantastisk årgangsfællesskab, hvor venskaber ses på kryds og tværs af klasserne. Vi oplever årgangen som en stor skoleklasse. Det ses bl.a. på lejrskolen, sprogrejsen og ved projektarbejde.

  Klassedelingen er en længerevarende proces, hvor årgangsteamet arbejder tæt sammen for at danne og udvikle tre nye, velfungerende klasser. Eleverne starter i deres stamklasse fra mellemtrinnet.

  I perioden fra sommerferien til efterårsferien arbejdes der henimod at bryde klasserne op og lave tre nye, blandede klasser. Blandt andet fokuserer vi på samarbejde og trivsel i den føromtalte årgangsuge. Dette gør vi for at styrke elevernes indbyrdes relationer på tværs af klasserne. Vi oplever, at eleverne indgår i nye sociale konstellationer samt i nye læringsfællesskaber.

  Før skolestart afholdes et overleveringsmøde, hvor de afgivende lærere overleverer relevant viden om eleverne og klasserne til det kommende lærerteam på 7. årgang. Derved sikrer vi, at brugbar og vigtig viden ikke går tabt ved afdelingsskiftet.

  I slutningen af september afholdes ”hilse på-samtaler”, hvor forældre, elever og lærere kan mødes og drøfte klassedeling og nye indtryk. Eleverne får ligeledes mulighed for at ønske et antal klassekammerater, som de gerne vil danne klasse med.

  Vi bestræber os meget på, at alle elever følges med mindst en ønsket klassekammerat i den ny klasse. Op til efterårsferien meldes nye klasser ud og herefter starter arbejdet med at styrke nye relationer og sammenhold. I hele klassedelingsprocessen er det for os meget vigtigt, at skole og hjem arbejder sammen om at understøtte elevens trivsel. Det kan vi gøre ved at tale positivt om klassedelingen og ved at bakke op herom.

  Skolepatrulje

  Eleverne kan melde sig til at stå skolepatrulje. De tilmeldte elever bliver lært op i det. Det er en super vigtig opgave at løse, da det hjælper vores elever i alle aldre til at komme sikkert i skole. De deltagende elever bliver belønnet med en tur til Tivoli.

 • Særligt for 8. klasse

  Karakterer

  I 8. klasse begynder eleverne at få karakterer. Der gives karakterer to gange om året samt i projekter, afleveringer, læseprøver m.m.

  Lejrskole

  I foråret i 8. klasse tager hele årgangen på lejrskole et sted i Danmark. Her har eleverne rig mulighed for at være sammen på tværs af klasserne.

  Introkurser til EUD og HTX

  Gennem samarbejde med UU-Nord planlægges introkurser/besøgsdage på EUD og HTX.

 • Særligt for 9. klasse

  Sprogrejse til Berlin eller Paris

  I foråret i 9.klasse tager tyskholdene til Berlin og franskholdene til Paris. I Berlin bor eleverne på hostel. I Paris bliver eleverne indlogeret hjemme hos franske skoleelever. De franske elever kommer også på besøg i Danmark, hvor de bliver indlogeret hos de danske elever.

  Besøgsdage på ungdomsuddannelser

  Eleverne har gode muligheder for at komme på besøg på diverse ungdomsuddannelser, inden de skal træffe deres endelige valg af uddannelse efter 9. klasse. Der er mulighed for to besøgsdage.

  Skole-hjem-samarbejdet

  Vi bruger intra: opslagstavlen, ugeplaner og tilmelding til arrangementer. Vi ønsker at lære eleverne, at de selv skal følge med i ugeplaner, skemaet ved skemaændringer samt meddelelser på opslagstavlen. Det skal blive en daglig vane at få tjekket intra. Hjemmet kan også følge med på intra, men vi opfordrer til, at man blot husker sit barn på at gå på intra.

  Elev- og årsplaner bliver udgivet på Meebook.

 • Forældremøder og samtaler på årgangene:

  7. årgang

  • et fælles forældremøde inden klassedeling
  • hilse på-samtaler inden klassedeling
  • et forældremøde i den enkelte klasse lige efter klassedeling
  • efterfølgende spiseaften på Klubben
  • skole/hjem-samtaler efter jul
  • elevarrangement efter jul

  8. årgang

  • et forældremøde i efteråret
  • et forældremøde om blå mandag i foråret (Skole-Socialforvaltning-Politi (SSP))
  • skole/hjem-samtaler i forbindelse med Uddannelsesparatheds- vurdering (UPV)
  • Gallafest for 8.+9.årgang torsdag i uge 10

  9. årgang 

  • et forældremøde i efteråret
  • et infomøde for elever og forældre om sprogrejsen efter jul
  • skole/hjem-samtaler i forbindelse med Uddannelsesparatheds- vurdering
  • Gallafest for 8.+9.årgang torsdag i uge 10
 • Afsluttende karakterer