Gå til hovedindhold
Du er her:

Generelle informationer

Se ferieplanen for skoleåret, vores ringetider, ordensregler og skolens nøgletal

Skolegård i regnvejr
Skolegård i regnvejr
 • Ferieplan for skoleåret 2023/24

  Ferieplan Kongevejens Skole skoleåret 2023/2024
   

  Sommerferie

  Lørdag den 24. juni 2023 - søndag den 13. august 2023

   

  Første skoledag

  Mandag den 14. august 2023        

   

  Efterårsferie Uge 42

  Mandag den 16. oktober 2023 – søndag den 22. oktober 2023

  SFO og klub åben

   

  Juleferie

  Fredag den 22. december 2023 - onsdag den 3. januar 2024

  SFO og klub åben den 22. december 2023

  SFO og klub lukket den 27. – 30. december 2023

  SFO og klub lukket tirsdag den 2. januar 2024

  SFO og klub åben den onsdag 3. januar 2024

   

  Vinterferie Uge 7

  Mandag den 12. februar 2024 - søndag den 18. februar 2024

  SFO og klub åben

   

  Påskeferie

  Mandag den 25. marts 2024 – mandag den 1. april 2024

  SFO og klub åben den 25. – 27. april 2024

   

  St. Bededag

  Fredag den 26. april 2024

  SFO og klub åben

   

  Kristi Himmelfartsferie

  Torsdag den 9. maj 2024 – fredag den 10. maj 2024

  SFO og klub lukket fredag den 10. maj 2024

   

  2. pinsedag

  Mandag den 20. maj 2024

    

  Grundlovsdag

  Onsdag den 5. juni 2024

   

  Sommerferie 2024

  Lørdag den 29. juni 2024 – 11. august 2024
  SFO og Klub er åben i ugerne 27, samt 31 og 32
  Fællespasning SFO og Klub Lundtofte i ugerne 28, 29 og 30

  De nævnte dage inklusive. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående.

 • Notat - Skoleudviklingssamtale forår 2023

  Kongevejens skole

  Formålet med skoleudviklingssamtalen

  Fra dette skoleår 2022/23 er skoleudviklingssamtalen obligatorisk jf. Folkeskoleloven. Formålet med skoleudviklingssamtalen er at skabe ramme for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen i et samarbejde mellem skolens ledelse og forvaltningen, hvor vi sammen stiller skarpt på skoles situationsbillede og skoleudvikling. Intentionen er at styrke den fælles viden og forståelse af skolens udfordringer, udviklingsområder og de udviklingsindsatser, der iværksættes fremadrettet. Skoleudviklingssamtalen skal tage afsæt i, hvordan elevernes læring, dannelse og trivsel bedst styrkes i skole og SFO.

  I dette skoleårs udviklingssamtaler, skal vi som det fælles have fokus på to af indsatserne fra ”Den kommunale redegørelse”:

  • Udvikling af skolens læringsmiljø med henblik på, at alle elever modtager undervisning tættest muligt på almenområdet

  • Fokus på undervisningsformer og -indhold, som sigter på at øge elevernes trivsel (med udgangspunkt i Center for Ungdomsforsknings forskning om tempo, præstation og psykologisering)

   

  Fra skolen deltager:

  Susanne Carlsen, Michael Hassing, Louise Strømvig og Gitte Grabas

  Fra CUP deltager:

  Mette Rønø (skolechef)

  Louise Hjorth-Jensen (skolekonsulent)

  Mødeleder: Mette Rønø

  NOTAT

  Ledelsen gennemgik indsatser i skoleåret 2022/2023 med udgangspunkt i skoleplanen. Omkring juletid mødes ledelse og personale om en midtvejsevaluering, hvor der bliver kigget på data og indsatsområder blive justeret til, så de bedst muligt imødekommer de behov, der er på skolen.

  Trivsel

  Eleverne trives generelt godt på skolen og alle årgangsteam arbejder med trivselsundersøgelsen. På skolen er man optaget af at blive klogere på, hvordan man gennem forudsigelighed og struktur kan skabe ramme for et mere roligt liv i og uden for skolen med færre forstyrrende impulser. Der samles viden om området ved at hente inspiration fra Frederiksberg kommune, hos psykolog Susan Hart og Gro Emmertsen Lund. I skoleåret 2023/2024 vil der på skolen blive arbejdet med dette ved i første omgang at have fokus på den gode opstart af timen.

  Ungeprofilundersøgelsen bruges som data i trivselsarbejdet, hvor SSP-teamet kigger resultaterne igennem og finder indsatsområder sammen med de relevante årgangsteam.

  I skoleåret 2023/2024 vil skolen være undersøgende på brugen af digitale enheder på skolen, så en mere bevidst brug af digitale enheder i højere grad kan understøtte elevernes trivsel i og uden for skolen.

  Lejrskolerne på 5. og 8. årgang er mobilfri.

  Den røde tråd i danskfaget

  På Kongevejens skole er der fokus på at gøre den røde tråd i danskundervisningen mere tydelig. Dansklærerne samarbejder om denne indsats, hvor der også er fokus på den røde tråd i ordblindeundervisningen.

  Indsats for elever i ufrivilligt skolefravær og den tidlige opsporing

  Der er udviklet et tilbud til elever i ufrivilligt skolefravær, hvor der er et bånd hen over ugen på to timer, som elever kan møde ind i. Her samarbejder en lærer og pædagog om at få eleverne trygt tilbage i skolen. Indsatsen går både på at være sammen med eleverne i ”Båndet”, men også på at være sparringspartner for lærere, pædagoger og forældre når eleverne er klar til at komme tilbage i klasserne. ”Båndet” er blevet til gennem et samarbejde med Heldagsskolen, der har gode erfaringer med denne model. Elever, der er tilknyttet ”Båndet” har en handleplan, og der er et særlig tæt skole/hjem-samarbejde omkring disse elever. Et udviklingsspor, som skolen er optagede af omkring denne gruppe elever, er tidligere opsporing. Skolen ønsker at lykkes bedre med at få øje på tidlige tegn på, at eleverne kan udvikle ufrivilligt skolefravær, i håbet om, at eleverne ikke når at være hjemme i længere perioder, inden den begynder at vende tilbage til skolen. Dette vil kræve et samarbejde med forældrene om at få øje på de tidlige tegn, da skolens ledelse oplever, at disse tegn i første omgang viser sig i hjemmet. Kongevejens skole vil i skoleåret 2023/2024 have fokus på styrket forældrekontakt og har allerede arbejdet med dette område ved at udvikle en fælles skabelon for forældremøder.

Ordensregler

 • Sneregler

  På den første rigtige sne-dag – skal alle lærere være gårdvagt i både 10- pausen og frokostpausen.

  På alle andre dage med sne, har den normale gårdvagt og bagvagten tilsyn i frikvartererne sammen.

  Aftaler med børnene:

  • Man skal være gode ved hinanden og respektere nedenstående regler
  • Der må ikke kastes med sne i skolegården
  • Der må ikke kastes med is-klumper
  • Man må ikke give hinanden en ”vasker

  Indskolingseleverne må lege med sne på græsboldbanen bag indskolingshuset.

  Eleverne fra mellemtrinnet og udskolingen må lege med sne på boldbanen, hvis denne er åben.

  Når boldbanen er lukket, skal dette respekteres.

 • Frikvarter

  Vi ønsker, at vores frikvarterer skal være en god og tryg pause for vores elever. Vi er mange børn samlet på vores arealer, og vi har derfor formuleret følgende enkle retningslinjer.

  Vi ønsker, at vi er en samlet skole og har derfor skabt mulighed for at være sammen på tværs.

  Indskoling

  • Man må være  bag indskolingshuset på legepladsen og foran indskolingshuset i skolegården.
  • Der er ingen boldspil, skateboard, rulleskøjter og løbehjul på flisearealet.

  Mellemtrin

  • Man være i skolegården og på boldbane.
  • Tante/onkel- ordningen understøttes med, at dem der er det, må være bag indskolingshuset

  Udskoling

  • Man må være i skolegården og på boldbane
  • Man må forlade skolens område i 12- frikvarteret.

  Regler for alle – sikkerheden er vigtig

  • Man må IKKE klatre i træer på Kongevejens Skole.
  • I skolegården må man først bruge skateboard, rulleskøjter/sko, løbehjul, mooncars o.lign efter klokken 12.00
  • Man udviser hensyn og følger de voksne anvisninger.

  Tilsyn: 

  Der er tilsyn i gården, bag indskolingshuset og på skolens boldbane. Vagterne cirkulerer igennem frikvartererne på hele skolens område.