Gå til hovedindhold
Du er her:

Skolens værdier og politikker

På Kongevejens Skole arbejder vi for at give eleverne gode og meningsfyldte skoledage, hvilket er omdrejningspunktet for vores planlægning og udvikling.

Mellemtrin olympiade

Vores pædagogiske praksis udspringer således fra vores kerneopgave - skolens fundament. Dit barn vil gennem sit skoleliv møde kerneopgaven som fundament for udvikling og praksis – og barnet vil møde værdierne i undervisningen, i SFO og klub.

Hele skolen skal være et godt sted at være. Vi vil være en skole, der udviser tillid og respekt, hvilket er fundamentale elementer i vores tilgang til elever, forældre og i vores daglige samarbejde. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere udviser tillid og respekt for vores faglige viden og fundament. Vi arbejder professionelt og for os er faglig udvikling tæt forbundet med trivsel.

Kongevejens Skole kan og vil udvikling – vi vil give vores elever indsigt og udsyn, så de med robusthed og vedholdende tilgang forlader skolen, som et handlekraftigt og nysgerrigt ungt menneske med lyst til at gå videre ud i ungdomslivet. Hos os bliver man mødt af professionelle voksne, der med omsorg og forventning vil opnå noget med eleverne. Alle elever skal udfordres passende og opleve sig selv som en værdifuld del af fællesskabet – det er et fælles ansvar, som vi forventer, at forældrene tager aktivt del i.

Skolens fødselsdag

På Kongevejens skole ønsker at udfordre eleverne i såvel skolens undervisningsdel som fritidsdel.

Vi vil stimulere og støtte elevernes læring dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative kompetencer samt alsidige personlige udvikling.

Vi ønsker at værne om fællesskabet. Vi vil give den enkelte elev kompetencer til at indgå i fællesskabet i det nære og også til at kunne glide ind i det store demokratiske fællesskab og bidrage som både samfundsborger og menneske.

Vi vil sikre, at eleverne trives og har lyst til at lære mere, og at alle oplever Kongevejens Skole som en attraktiv skole, hvor der er engagement og arbejdsglæde.

Se hvad vi gør

 • Mad- og måltidspolitik

  Mad og måltidspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

  Skolen får leveret frisklavet mad hver dag fra skolekantine.dk

  Bestilling og betaling sker på Internettet.

  Opret en konto ved at klikke her: Opret konto

  Sæt penge på kontoen ved at vælge "Indsæt i menuen"

  Bestil maden ved at vælge "Bestil" i menuen.

  Det er muligt at tilmelde sig "automatisk bestilling" og "automatisk optankning" - hvis man gør det, så kommer skolemaden helt af sig selv.

 • Rygepolitik

  Skolen er røgfri - både for elever såvel som for lærere.

Trafikpolitik

 • Formål og mål

  At gå eller cykle til skole er godt for både sundhed, gode trafikvaner og så er det i høj grad med til at udvikle børnenes selvstændighed – især hvis de er selvtransporterende.

  Vejen til og fra skole er en stor del af det at gå i skole, men også i undervisningen bliver gode trafikvaner nødvendige i takt med, at børnene rykker op i klassetrinnene, og har brug for at kunne transportere sig til udflugter, gymnastik mm. i skoletiden.

  På Kongevejens Skole ønsker vi at styrke de gode trafikvaner og medvirke til, at børnene er alderssvarende trafiksikre. Derfor har vi en trafikpolitik.

  Trafikpolitikken er rammen for skolens engagement i gode trafikvaner og den alderssvarende trafiksikkerhed, der skal sikres gennem undervisning og aktiviteter - både i skoletiden og i SFO- og Klubtid.

  Trafikpolitikken er samtidig med til at støtte og oplyse forældrene i deres ansvar ift. at sikre de gode trafikvaner og den alderssvarende trafiksikkerhed.

  Kongevejens Skole har en meget høj andel af børn, der bliver kørt til skole i bil. Transport med bil er forældrenes valg, og der kan selvsagt være mange grunde til, at familier ikke har andre muligheder.

  Trafikpolitikken indeholder en målsætning om at styrke børnenes trafikvaner og - kundskaber ved at øge selvtransporten til skole og dermed reducere andelen af børn, der transporteres i bil, med baggrund i at en tidlig træning i at gå eller cykle til skole sikrer bedre trafikvaner.

  Derfor er det målet, at andelen af børn der køres til skole i bil kun udgør 15 procent i 2020, mod næsten 30 procent i 2016.

 • Selvtransporterende børn

  Træning giver rutine og overblik og er den bedste vej til sikre trafikanter. Skolens mål er derfor, at flere elever går eller cykler i skole, og at alle kommer sikkert ud og hjem fra ekskursioner. Skolen forventer at:

  • forældrene træner skolevejen med deres barn til fods og på cykel
  • forældrene hjælper deres barn med at finde den sikreste vej til skole, selvom det ikke nødvendigvis er den hurtigste
  • forældrene hjælper deres barn til selv at gå eller cykle i skole, når de er modne til det
  • forældrene følger skolepatruljernes anvisninger og lærer deres barn at gøre det samme
  • forældrene bakker op om gå- og cyklistprøver i de pågældende klassetrin
  • forældrene støtter op om skolens målsætning om selvtransport og trafikkampagner
  • forældre, der afleverer og henter i bil, kører og hensynsfuldt parkerer lovligt
  • forældrene tager hensyn til og er rollemodeller for alle skolens børn i trafikken.

  Skolen sørger for at:

  • alle forældre til nye elever modtager skolens trafikpolitik
  • alle forældre til indskolingselever modtager to foldere fra Rådet for Sikker Trafik: ”Foden på egen pedal” og ”Klar til skolestart”
  • skolepatruljerne får den rette oplæring og støtte til at udføre deres opgave
  • eleverne deltager i gå- og cyklistprøver
  • alle medarbejdere er fortrolige med Rådet for Sikker Trafiks retningslinjer for at færdes med børn i flok.
 • Færdselsundervisning på alle klassetrin

  Aktiviteter der understøtter bedre trafikvaner gennem gåture og cykling skal
  tænkes ind i undervisningstiden samt SFO- og Klubtid. Dernæst er det ifølge
  folkeskoleloven obligatorisk at undervise i færdsel gennem hele skoleforløbet.
  Derfor er det skolens mål, at færdsel indgår på alle klassetrin.
  Skolen forventer at:

  • forældre bakker op om undervisningen, bl.a. ved at sikre cykel og cykelhjelm til skemalagte aktiviteter mm.
  • forældrene orienterer sig om de behov for trafikkundskaber, der forventes på hvert klassetrin

  Skolen sørger for at:

  • udarbejde et årshjul, der indeholder aktiviteter, kampagner og andre trafik-tiltag for de relevante klassetrin, SFO og klub
  • lærerne og pædagoger tænker færdsel ind i den understøttende undervisning, tværfaglige forløb og temauger samt bevægelse.
 • Færdselskontaktlærere

  Det er vigtigt, at skolen har en færdselskontaktlærer, der kan inspirere til god
  færdselsundervisning og varetage kontakten til politi og kommune. Skolens mål er derfor, at have færdselskontakt-lærer, og at vedkommende er klædt på til
  opgaven. 
  Skolen sørger for at:

  • udnævne en færdselskontaktlærer og støtte vedkommende i sit virke ved blandt andet at prioritere midler til færdselskursus
  • færdselskontaktlæreren deltager i netværksmøder arrangeret af kommune og/eller politi
  • færdselskontaktlæreren tager initiativ og bistår klassernes kontaktlærere ved de praktiske prøver i 1., 3. og 6. klasse
  • færdselskontaktlæreren har kontakten til det lokale politi