Gå til hovedindhold

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Træ
 • Praktisk info

  Kongevejens skole

  Kongsvænget 10, 2830 Virum Tlf.45284130
  E-mail: kongevej@ltk.dk
  Web: www.kongevejensskole.dk

  Skoleleder: Susanne Carlsen susca@ltk.dk
  Viceskoleleder: Michael Hassing (mhh@ltk.dk)
  Pædagogisk afdelingsleder: Marianne Manicus (mhans@ltk.dk)
  Praktikkoordinator: Gitte Kobbernagel Krusbæk (gitt4872@ltkedu.dk)

  Formand for skolebestyrelsen: Suzanne Nielsen Bojang

 • Facts om skolen

  Afdelingsopdelt skole:
   

  • Indskoling: 0. klasse – 3. klasse
  • Mellemtrin: 4. klasse – 6. klasse
  • Udskoling: 7. klasse – 9. klasse

  Ca. 750 elever, 50 lærere og 25 pædagoger

  Klasseorganisering: Fast klasselokale til alle klasser

  Interaktive smartboards i alle lokaler
   

  Fysisk opdeling:
   

  • Indskolingen: Indskolingshuset
  • Mellemtrin: 2. sal i hovedhuset
  • Udskoling: 1. sal i hovedhuset
 • Præsentation af Kongevejens Skole som uddannelsessted for kommende lærere

  Kongevejens Skole er kendetegnet ved en meget engageret lærergruppe, der har en bred alderssammensætning og høj faglighed. Vi har et bredt samarbejde både i årgangsteam, afdeling, fagteam og i hele lærergruppen. Lærergruppen er åben for praktikanter, og lærerne er altid villige til at hjælpe, hvis der er brug for det.
   

  Kongevejens Skole har fem grundlæggende værdier, som skolens udvikling skal bygge på:

  • Dialog
  • Anerkendelse af mangfoldighed
  • Engagement baseret på kreativitet og refleksion
  • Helhed
  • Innovation

  Kongevejens Skoles udviklingsplan indeholder endvidere følgende indsatsområder:

  Professionelle læringsfællesskaber herunder:

  • SAL (Systemisk analyse af læringsmiljø)
  • AL (Aktionslæring)
  • Microteaching og didaktisk teamrefleksion. Systematisk videofilmning af undervisningspraksis med Sviwl-robot og efterfølgende analyse og didaktiske refleksionssamtaler i teams.
  • Læringssamtaler og feedback med elever
  • Observation og feedbacksamtaler som en del af skolens modtagelse af nyansatte
  • Undervisningsdifferentiering og holddeling
  • Synlig læring
  • Læringsmålsstyret undervisning
  • Klasseledelse
  • Ugentlig trivselstime i alle klasser

  Som uddannelsessted vil ovenstående principper og indsatsområder, i det omfang det er relevant, danne grundlag for vores samarbejde med læreruddannelsen.

  Vi har uddannede vejledere i læsning, matematik, naturfag, engelsk samt inklusion.
  I lærergruppen har vi det som mål at være gode til at dele viden og erfaringer fra undervisningspraksis.
  Vi er meget glade for og interesserede i at være uddannelsessted for lærerstuderende, da det giver etnyt liv og nye idéer til lærergruppen. Det er berigende at have praktikanter, fordi de får stillet de spørgsmål, der gør, at vi reflekterer over vores egen praksis.

  Vi påtager os ansvaret som uddannelsessted og forpligtiger os til at inddrage de studerende i en række forskellige sammenhænge, så de får kompetencer til at varetage de forskellige funktioner som lærer. Vi ønsker at bidrage aktivt til, at de studerende får den viden og de færdigheder, som vi gerne ser, at en nyuddannet og kommende kollega har.

  På Kongevejens Skole har vi stor erfaring med pædagoger i undervisningen - særligt i indskolingen, hvor lærere og pædagoger har en samarbejdstradition, der rækker mere end ti år tilbage. Som en fast del af årgangsteamet er pædagogerne med i undervisningen på afdelingerne. Der er som udgangspunkt tilknyttet mindst en pædagog til hvert årgangsteam i mellemtrin og udskoling. I indskoling er der en primærpædagog tilknyttet hver enkelt klasse.

  På Kongevejens Skole dannes nye klasser i starten af 7.klasse. Vi har gode erfaringer med klassedeling - både fagligt og socialt.
   

  Muligheder for praksissamarbejde:

  Lærere, elever og ledelse indgår, som en selvfølgelighed, i praksissamarbejde med lærerstuderende og deres undervisere, og vi byder gerne ind med forslag fra vores praksis, som vi kan samarbejde om.
  På skolens hjemmeside kan man hente en pjece med relevante informationer til brug under praktikken.
   

  Praktiske forhold:

  De studerende kontaktes, så vidt muligt, i god tid inden påbegyndelse af praktik af praktikkoordinatoren i et velkomstbrev med henblik på invitation til intromøde.
  Herefter følges op med skriftlig information om aktuelle praktiklærere samt disses skema som afsæt for intromødet eller dette afklares sammen med de pågældende praktiklærere på selve mødet.

  Intromødet:

  • Introduktion til Kongevejens Skole/den enkelte afdeling/ledelse v. praktikkoordinator
  • Generel forventningsafstemning med udgangspunkt i skolens uddannelsesplan
  • Børne- og straffeattester indhentes
  • Introduktion til platforme, orientering om årsplaner, aftaler i forhold til undervisningens indhold, form og organisering
  • Opsamling herunder fastlæggelse af fælles relevante læreropgaver, som alle bør deltage i
  • Rundvisning på skolen- Ved praktikkoordinator
  • Rammesætning mellem den enkelte praktikgruppe og praktiklærer(e) i forhold til udarbejdelse skema - herunder undervisningslektioner/observationslektioner, fastlæggelse af vejledningstimer, møder (skole/hjem/team/andet) samt specifik forventningsafstemning

  Praktikkoordinator sørger for, at de studerende oprettes i skolens system, som de således kan bruge på lige fod med skolens øvrige personale.  Information om den enkelte studerende, herunder Cpr.nr, indhentes ved intromødet, så de studerende efterfølgende kan oprettes og tilknyttes skolen.

  Praktikperioderne indlægges i skolens årskalender, så alle er bekendt med, hvor og hvornår, der er praktikgrupper på den enkelte afdeling – herunder også hvor mange grupper/studerende, det drejer sig om.
  De studerende præsenteres/bydes officielt velkommen i den første uge, hvor de er på skolen. Praktikperioden afsluttes med en evaluering af hele praktikforløbet med praktikgrupperne og praktikkoordinator.

 • Forventningerne til praktikkens parter

  Praktik er som bekendt et fag i læreruddannelsen, der skal afsluttes med en eksamen med karakter efter 7-trinsskalaen. Desuden evalueres praktikforløbet med praktiklærer og praktikkontaktlæreren.
   

  Studerende:
   

  Det forventes, at:

  • du læser om skolen på hjemmesiden inden første møde
  • du deltager i hele arbejdsdagen på lige fod med din praktiklærer/praktiklærere. Almindeligvis slutter arbejdsdagen kl.16, og du kan kun forvente at planlægge evt. erhvervsarbejde herefter. Der kan forekomme arbejde efter kl.16, f.eks. skole-hjem, forældremøder eller andre arrangementer med elever. Der er 100 % mødepligt til praktikken.
  • du udover undervisningen deltager i møder, hvor det er naturligt (f.eks. forældremøder, lærermøder, afdelingsmøder, teammøder, SAL-møder, fagteammøder mm.)
  • du deltager i skole/hjem samarbejde
  • du deltager i skole/hjem samtaler
  • du deltager i gang- og gårdvagter
  • du deltager i tilsynsopgaver (f.eks. møder i klassen kl. 7.50 til første lektion)
  • du er villig til at indgå i konfliktløsning.
    

  Dine mål i praktikken er, at du alene- og i samarbejde med andre:

  • planlægger (skriftligt) og gennemfører målstyret undervisning
  • varetager andre læreropgaver
  • reflekterer over og begrunder faglige og pædagogiske tiltag
  • indgår i skolens daglige virksomhed

  For at dette kan lykkes, har vi følgende forventninger til:

  Dit engagement:

  • at du har gjort dig tanker om, hvorfor du vil være lærer
  • at du har sat dig ind i mål og CKF (indholdsområder og kompetencemål) for den konkrete praktikperiode
  • at du har overvejet og formuleret i praktikplanen, hvilke ønsker og udfordringer du gerne vil have indfriet i praktikperioden
  • at du forholder dig interesseret, spørgende og undersøgende til det pædagogiske arbejde
  • at du overholder aftaler
  • at du tjekker din KP-mail samt Aula dagligt
  • at du overholder regler omkring syge- og raskmelding
  • at du overholder tavshedspligten
  • at du tager ansvar for din praktik
  • at du er bevidst om din rolle som professionel voksen
  • at du gør brug af koordinator/praktikkontaktlærer/praktiklærer, når du har brug for det
    

  Din forberedelse:

  Vi forventer:

  • at du i god tid aftaler møde med praktiklærerne inden praktikstart
  • at du responderer på mails fra skolen, lærerne og koordinatoren
  • at du har overvejet praktikkens mål og indhold - i forhold til klassens årsplan
  • at du i god tid afleverer din undervisningsplan til praktiklæreren
  • at du er forberedt til møder, undervisning og vejledning
  • at du forbereder dig til vejledningstimerne og laver dagsorden til disse (sendes til din praktiklærer senest dagen før)
  • at du er fleksibel og samarbejdsvillig i samarbejdet med din praktikgruppe
  • ved praktik i grupper, at du er villig til at fordele undervisningen imellem jer
  • ved praktik i grupper, at du superviserer/evaluerer med dine medstuderende

  Før praktikkens start skal du tage kontakt til skolens praktikansvarlige og aftale første besøgsdag omkring det videre forløb i forhold til planlægning af praktikperioden.
   

  Undervisningsplan:

  Vi forventer, at du udarbejder en overordnet undervisningsplan, som sendes til praktiklæreren senest 14 dage inden praktikstart.
   

  Undervisningsplanen skal indeholde:

  • formål/mål
  • undervisningsindhold/forløbsbeskrivelse
  • differentieringsovervejelser
  • overvejelser/refleksioner over de givne kompetencemål i faget praktik i relation til dit undervisningsforløb

  Du kan altid stille spørgsmål til din praktiklærer/kontaktlærer og koordinator om alt mellem himmel og jord.
   

  Vejledningstimer:

  Vi forventer:

  • at du, inden gennemførelsen af undervisningen, aftaler med praktiklæreren hvilke fokusområder, du ønskes observeret på. Disse fokusområder danner grundlag for dagsordenen til vejledningstimerne
  • at du som studerende/praktikgruppe er ansvarlig for at udarbejde dagsordenen til hver enkelt vejledningstime
  • at du sender dagsordenen til praktiklæreren senest dagen før vejledningen i Aula

  Vejledningstimerne er altså konkret vejledning til dig/praktikgruppen. Det er en struktureret samtale med fast dagsorden. Det er her, man efterbehandler og reflekterer over planlagt og gennemført undervisning.
  Det er IKKE i disse timer, man skal forberede undervisning.
   

  Skriftlighed:

  Det er et krav, at du i høj grad bruger skriftlighed i din praktik. Vi forventer:

  • at du skriver logbog jævnligt, herunder registrering og vurdering af medstuderendes undervisning. Praktiklogbogen er med til at fastholde episoder, overvejelser og refleksioner, - det vil sige empiriindsamling fra din praktik- Benyt Praktikportalen
  • at du arbejder med din portfolio i din praktik, som dokumentation for forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af din praktik til brug for professionshøjskolens bedømmelse
  • at du udarbejder skriftlige undervisningsplaner
  • at du udarbejder timeplaner
  • at du/praktikgruppen udarbejder dagsorden til vejledningstimerne
    

  Rollemodel:

  Du skal tage højde for, at du er rollemodel for eleverne.

  Vi forventer:

  • at du møder til tiden, er klar når timen begynder og ikke forlader klassen, før timen er slut
  • at du er opmærksom på dit sprog og tænker over, hvordan du taler
  • at du har en passende påklædning og hygiejne
  • at du følger Kongevejens Skoles regelsæt både skrevne som uskrevne regler
  • at du ikke ryger på Kongevejens Skoles område
    

  Skolen & Praktiklærer/team:

  • Praktikkoordinator afholder velkomstmøde, laver rundvisning på skolen og præsenterer de studerende for skolen generelt. Koordinatoren byder de studerende velkommen på skolen, når de påbegynder praktikken og sørger for, at de studerende annonceres på skolens intranet eller i skolens personalerum
  • Praktiklærerne samarbejder, støtter, udfordrer og vejleder undervejs i praktikken og afklarer forventninger
  • Praktiklæreren tager initiativ til i dialog med praktikanten at udforme et skema for praktikken og en plan for vejledning og deltagelse i anden relevant praktikaktivitet
    

  Læreruddannelse & KP-praktiklærer:

  • Er på forkant med info om praktik, navne på studerende, deres fag m.m. og oplyser praktikskolen om dette i rimelig tid
  • Tager initiativ til mødested til dialog om praktikken på alle niveauer og mellem alle parter
  • At KP-underviseren, hvor det giver mening, samarbejder med skolen om praktikundervisning
  • At KP-underviseren deltager i trepartssamtalen
    

  Fælles for alle 3 praktikperioder vil følgende gælde i forhold til kompetenceområderne:
   

  Didaktik:

  ”Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende”

  • Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner, og hvis det passer ind, vise skriftlige års-, forløbs- og lektionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser.
  • Praktiklæreren vil via systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser og vejlede under hensyn til praktikniveau.
  • Praktiklæreren vil i vejledningstimerne tage initiativ til refleksioner over de observationer, der er lavet.
  • Praktiklæreren vil i samarbejde med den studerende sætte mål for den enkelte.
    

  Klasseledelse:

  ”Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen”

  • Praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis vise, hvordan vi selv organiserer og rammesætter undervisningen i praksis i en klasse med elever med forskellige forudsætninger.
  • Praktiklæreren/teamet vil i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at rammesætte undervisningen i klassen for på den måde at udvikle praksis.
    

  Relationsarbejde:

  ”Den studerende kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrunde, målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning”

  • Praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis vise og vejlede i, hvordan man som lærer kommunikerer med elever i undervisningen – både verbalt og nonverbalt; observation af studerende og videooptagelser kan indgå i arbejdet.
  • Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at etablere en kontakt til forældrene - primært i relation til den undervisning, den studerende har planlagt og vil gennemføre.
    

Kompetencemålene for praktikken

Kompetenceområde

Kompetencemål

Didaktik:
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Klasseledelse:
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

Relationsarbejde:
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.