Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater fra skoleåret 2019/2020

 • Skolebestyrelsens årsberetning 2019/2020
 • 18-06-2020
 • 30-04-2020

  Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 30. april 2020

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse: Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep. afbud

  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep. afbud Martin Knudsen, elevrådsrep. afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  1. Kvalitetsrapport. hermed kvalitetsrapporten for skolerne.
  Rapporten blev drøftet i BUU den 16. april og behandles i KMB 30. april med henblik på endelig godkendelse. Drøftelse, kommentarer eller spørgsmål til kvalitetsrapport. Se bilag.

  Drøftelse af den samlede kvalitetsrapport for Lyngby Tårbæk Kommune. Som opfølgning på kvalitetsrapporten. Ledelsen og CUP laver en årsaftale hvor der beskrives hvilke indsatsområder der er fokus på. Kongevejens Skole har forsat fokus på trivsel. Der er bevilliget uddannelsesmidler til at kompetenceløfte lærere og pædagoger indenfor arbejdet omkring børn i vanskeligheder. Det er her Kongevejens Skole har fokus på at kapacitetsopbygge. Der er stor fokus på indsatsen omkring læsning og ordblinde, hvor der nu er ansat en læsevejleder til mellemtrinnet. Årsaftalen drøftes på bestyrelsesmøde inden sommerferien.

  Bestyrelsen vil gerne have en status fra den nye læsevejleder til efteråret.
  Kvalitetsrapporten viser også, at der er en markant forskel på drenge og pigers karakter. Det er generelt på landsplan og i LTK og lidt mere specifikt på Kongevejens Skole, at der er forskel i drengene og pigernes præstation
  Dette vil ledelsen drøfte med udskolingen, så vi kan blive klogere på hvorfor. En tilbagemelding på dette tages også op til efteråret.

  2.Skolerådet. Orientering v/ Kenneth og Suzanne

  Der har været møde med borgmesteren, hvor der har været drøftet de udfordringer der er i denne specielle periode.

  Det problematiske omkring opstart af maj-børnene, når der hverken er lokaler eller personalekapacitet.

  Anlægsinitiativer vil blive drøftet på et økonomimøde. Bestyrelsen har opfordret til, at skolerne får et beløb ud som de selv kan prioritere.

  Der er stor bekymring for de ældste elevers trivsel og sociale relationer.

  Klubberne fremtid, når der pt. ikke er et tilbud, hvilket betyder at 3. klasserne ikke bliver meldt ind i FK og 6. klasserne ikke bliver meldt ind i UK, samt at flere forældre vælger at melde deres børn ud.

  Der er planlagt et nyt møde i uge 19.

  3.Der er et princip til behandling.

  a. Forslag til princip om kommunikation mellem skole og hjem i AULA. Princippet vedr. skolehjemsamarbejde er blevet revideret og AULA delen er inkorporeret. Status på principper. Hvilke skal der arbejdes med? Se Bilag

  - Martin og Susanne kigger det igennem og kommer med et forslag til teksten. b. Hvordan skal principper håndteres på hjemmesiden

  - Suzanne, Katrine og Michael kommer med et forslag.

  4. Status på genåbning og fjernundervisning. Skolens erfaring med de fem ugers hjemmeskole + genåbning for 0-5 klasserne samt fortsat hjemmeskole for 6-9 klasserne. Og så noget om de spor skolen allerede er i gang med at lægge ind i fremtiden.
  - Der er kommet god struktur på fjernundervisningen for 6. – 9. klasse. Ledelsen er i tæt dialog med lærerne. Lærerne oplever at eleverne ikke har samme motivation. Forældrene opfordres til at støtte op om børnene så de får mest mulig ud af deres undervisning. Det er en

  udfordring for eleverne at få hurtig hjælp, hvis de går i stå, da lærerne også er i gang med at holde møder/undervisning med de andre elever i mindre grupper.

  For de mindre elever fungerer hverdagen på en anderledes måde med hyppig håndvask og afstand til hinanden. Der er ro omkring mange ting. Børnene nyder de små grupper og der er færre voksenskift og vi får et nyt blik ind i hvordan vi laver skole.

  Personalet er under pres, da deres arbejdsliv også er meget forandret. Det gælder både de lærere og pædagoger, der varetager undervisningen på skolen, og de lærere der her fjernundervisning. Strukturen omkring skemaerne holder også når der skal vikardækkes i teamene. Der er et stort pres i hverdagen, da der er mange små ting der fylder og tingene ændres hele tiden.

  5. Afslutning for 9. årgang.

  Vi afventer hvilke muligheder en evt. yderligere genåbning vil give mulighed for samt at der bliver en ramme som er fælles for alle 9. klasses elever i kommunen.

  6. Evt.

  Høring omkring klubber samt skoledistrikter til næste bestyrelsesmøde. Der er fokus på at opgøre de Corona relaterede udgifter. Bestyrelsen er i gang med at udarbejde et oplæg til brug på forældremøder efter sommerferien.
  Der er udfordringer med trafikken, når der nu hentes børn mellem kl. 13.30 og 14.
  Katrine skriver forslag til bestyrelsens årsberetning.

  Princip vedr. trafik kommer på næste bestyrelsesmøde.

  Hvis du har spørgsmål/kommentarer til mødets mål eller dagsorden, kontakt Susanne Carlsen eller Suzanne Bojang inden mødet.

  Skolebestyrelsens mødedatoer:

  To. 29/8, to. 26/9, to.24/10 Strategidag, to 28/11, to.30/1, to 27/2, to.26/3, to 30/4, to. 28/5, to.18/6. Punkter til kommende møder:

 • 16-04-2020

  Referat skolebestyrelsesmøde

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse: Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep.

  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep referent
  Simon Stig-Gylling, suppleant. - fraværende
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep. afbud
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.afbud Martin Knudsen, elevrådsrep.afbud

  Susanne Carlsen, skoleleder Michael Hassing, viceskoleleder Gitte Grabas, SFO- og klubleder -

  Punkt 1 –

  Intet at bemærke.

  Punkt 2 – åbning af skolen

  Susanne orienterede om arbejdet op til og efter påske med bl.a. at få alle elever og lærer på teams og få al logistik og praktik på plads i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer til åbningen fredag den 17.

  0.-8. klassetrin kører stadig efter nødundervisningsbekendtgørelsen.
  6.-8. har pt kun få lærerressourcer, fordi de fleste lærere er allokeret til 0.-5. klassetrin, der starter op.

  Indskolingslærere kan ikke dække udskolingstrinnene rent fagligt, men fx tager en af klubpædagogerne trivselssamtaler med 8. årgang.

  Cecilie orienterede om, at 9. klassetrin er ok dækket ind på alle fag, kun tysk er pt. udfordret.

  Anbefaling fra bestyrelsen om at lærere – pga. den særlige situation, vi er i pt. - fra og med 6. klasse sætter forældrene c.c. på beskeder til eleverne.

  Punkt 3 – principper

  Trafikprincip – udskudt til 28. maj.

  Forslag om at revidere princippet om skole-hjemsamarbejdet suppleret med en ”brugervejledning” til Aula.Fremgangsmåde tiltrådt. Forslag om at målrette princippet til indskoling, mellemtrin og udskoling. Eventuelle yderligere konkrete kommentarer til princippet sendes til Susanne senest den 3. maj.

  Bilag over principper er opdateret.

  Punkt 4 – timefordelingsplan

  Susanne og Michael orienterede om timefordeling efter justering af folkeskolereform, der bl.a. har som konsekvens, at læringsbåndet i indskolingen ikke kan fortsætte, fordi indskolingen i LTK kun må have 27,75 klokketimer pr uge (politisk besluttet i LTK) og fordi de nye timefordelingsregler spiser alle 27,75 klokketimer. Bestyrelsen bemærker, at det er ærgerligt, at læringsbåndet i indskolingen forsvinder. Skolen arbejder på en model for fortsat at kunne afholde læringssamtaler i indskolingen, hvilket bestyrelsen noterede som en væsentlig prioritering.

  3 fag har minimumstimetal; dansk, historie og matematik. Engelsk styrkes i indskolingen med en lektion om ugen. Håndværk og design skal starte allerede på 3. årgang.

  Timefordelingsplanen blev godkendt.

  Punkt 5 – budgetopfølgning

  Michael orienterede om budgetopfølgning for Q1 20, som ser fornuftig ud.

  ”Corona-udgifter” skal ikke afholdes af skolens budget. Håndtering af ”corona-afledte” udgifter blev drøftet, men den del er der ikke taget stilling til endnu. Skolens ledelse noterede sig ønsket om rettidig omhu ind mod forvaltningen ift. muligheden for at få dækket kommende afledte udgifter.

  Det ser ud til, at de nye 0. klasser ikke starter 1. maj, men det er endnu ikke afklaret hvornår (eller hvordan).

  Bekymring fra klubben ift. klubbens økonomi fordi 6. årgang som vanligt er udmeldt automatisk, men de kommende 4. klasser skulle aktivt have meldt sig ind, hvilket kun er sket i begrænset omfang pga. corona, og det har store konsekvenser for klubbens økonomi.

  Punkt 6 – Årshjulet

  Årshjulet blev besøgt.

  Ønske om i juni at kende så mange datoer for forældremøderne efter sommerferien som muligt, så bestyrelsens – og Susannes - deltagelse kan planlægges i god tid. Møderne ligger slut august/midt september. På sidste møde inden sommerferien gøres status på kendte datoer OG vi bliver enige om de væsentligste budskaber, der skal informeres om til alle, og hvad der er årgangsspecifikke budskaber.

  Suzanne indkalder til forældrerepræsentantmøde, hvor vi laver et oplæg til budskaber til drøftelse på kommende skolebestyrelsesmøde.

  Punkt 7 – rammebesparelse på SFO

  Politisk er besparelsen på SFO i uge 42 blevet lavet om til en rammebesparelse, hvilket er godt, fordi detgiver mere fleksibilitet for SFO’en til at håndtere besparelsen.

  Punkt 8 – Evt.

  Susanne orienterede om, at sprogrejserne ikke kan gennemføres pga. corona og om det økonomiske mellemværende i den forbindelse.

  Læsevejleder ansat pr. 1. maj til mellemtrin og udskoling. Barselsvikar til V-klassen ansat. Drøftelse af ledige stillinger og besættelse heraf.

  Enighed om at gå videre med en symbolsk anerkendelse af hele personalegruppen for den kæmpe indsats, der er leveret for at få den nye skoledag til at fungere.

  Meget positive oplevelser med den konstituerede forvaltningschef.

  Suzanne orienterede om brev fra skolerådet om prioritering af økonomiske ressourcer. Kenneth orienterede om drøftelser med skolerådets formand og borgmesteren om økonomi.

 • 27-02-2020

  Referat Skolebestyrelsesmøde 27. februar 2020

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:
  Suzanne N. Bojang, formand
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep., afbud
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep., afbud
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.
  Martin Knudsen, elevrådsrep. afbud
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder, afbud
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  1. Elevrådet
  Der har været afholdt elevrådsmøde. Emner var udluftning, toiletterne og demonstration den 24. april

  • Klasserne har fulgt et skema hvor de skulle lufte ud i en periode. Der har været CO2 målinger i klasserne. Når der sidder mange elever i klassen, går der ca. 20 – 30 minutter, så er der for meget CO2 i lokalet. Elevrådet har meget fokus på problemet og alle bakker op om forandringerne. På 4. og 5. årgang er der et forsøg med en sky der anviser hvornår man skal lufte ud.
    
  • Toiletterne bliver hurtigt ulækre, da eleverne tisser ved siden af og ikke rydder op efter sig. Problemet er størst på drengetoiletterne. Elevrådet er i gang med at lave plakater.
    
  • Demonstration den 24. april foran Lyngby Rådhus kl. 12.00 – 14.00 om at få flere penge til skolerne. Det fælles elevråd i kommunen har arrangeret. Der sendes information ud på AULA om demonstrationen.

  2. Der er to principper til behandling

  • Anden drøftelse frem mod et princip om trafikafvikling og transport til og fra idræt i Virum Hallen. Martin og Katrine skriver på baggrund af drøftelsen nyt udkast til princip. Herefter kan skolen lave handlingsplan.
    
  • Forslag til princip om kommunikation mellem skole og hjem i AULA blev drøftet. Der er udarbejdet et dokument om anvendelsesstrategi for Aula og Meebook for forældre på KO. Bestyrelsen ønsker at ledelsen skal udarbejde et diskussionsoplæg til et princip, som indeholder en tydelig retning for kommunikation mellem skole og hjem.
    
  • Status på principper. Hvilke skal der arbejdes med?
   Ledelsen laver et oplæg om timefordelingsplanen, som kan danne grundlag for en drøftelse og på den baggrund skal der udarbejdes et princip for fordeling af ekstra ressourcer.

  3. Orientering om handleplan for elever med ordblindhed
  Ordblinde testen kan kun gennemføres fra 1. marts og frem til sommerferien. Inden eleven testes skal eleverne igennem et før test forløb Handleplanen har også fokus på hvordan forældre, eleven og skolen kobles sammen. Skolen skal tilbyde hjælp til ordblinde børn. Erfaringen viser at mange børn, hvor man er bekymret for ordblindhed ofte mangler træning.

  4. Orientering om testplan for kommunale læsetests og obligatoriske nationale læsetests
  Centralt har politikerne besluttet at de obligatoriske test er sat på pause. De kommunale obligatoriske test skal gennemføres. Det er blandt andet ordlæseprøven i 1. klasse, sætningslæseprøve 2 i 3. klasse, staveprøve 3 i 5. klasse og tekstforståelse i 7. klasse.

  5. Skateboards i skolegården eller andet på hjul er af sikkerhedsmæssige grunde p.t ikke en mulighed. Det bakker bestyrelsen op om.

  6. Lukket punkt

 • 01-30-2020

  Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 30. januar 2020

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:
  Suzanne N. Bojang, formand, afbud
  Kenneth Børgesen, næstformand
  Jonas Pyndt, forældrerep. afbud
  Martin E. Hansen, forældrerep.
  Martin Villumsen, forældrerep.
  Jane Mathiesen, forældrerep.
  Katrine Krone, forældrerep
  Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrådsrep.
  Martin Knudsen, elevrådsrep.
  Susanne Carlsen, skoleleder
  Michael Hassing, viceskoleleder
  Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  1. Lukning af SFO og klub i uge 42 og fælles pasning fra 2020. Politisk beslutning.
  Det betyder en besparelse på en stilling i hverdagen.
  Skolebestyrelsen er undrende over, at bestyrelserne ikke er blevet hørt i processen.

  2. Årsregnskab 2019
  Skolen kom ud af 2019 med et samlet underskud på 967.000, hvilket er et flot resultat, da året startede med
  minus på 600.000 og i sommers så ud til at det ville eskalere. Målet er at underskuddet skal mindskes i 2020.
  Der er lavet en plan vedrørende genbesættelse af ledige stillinger, medarbejdere på vej på pension og medarbejdere som
  ønsker nedsat tid. Der har været meget fokus på at mindske brug af vikarer, så det i stedet har været teamet der har
  påtaget sig opgaven.

  3. Der er tre principper til behandling. Princip for kontaktforældre, princip for klassedannelse på 0. årgang samt
  trafikafvikling og transport.
  a. Forslag til princip for kontaktforældre.
  Godkendt med små justeringer.
  Derudover er der lavet en guide til kontaktforældre samt et årshjul for skolens arrangementer
  b. Forslag til princip for klassedannelse på 0. årgang.
  Godkendt med små justeringer.
  c. Første drøftelse frem mod et princip om trafikafvikling og transport til og fra idræt i Virum Hallen.
  Martin E og Katrine laver et oplæg til princip som skal diskuteres på mødet slut februar.
  d. Status på principper drøftet

  4. Tilbagemelding fra møde med kantinen.
  Kantinen vil meget gerne afprøve nye tiltag og er meget lydhør for nye forslag. Der er aftalt følgende justeringer
  Der må ikke være drikkevarer tilsats sukker. Der er kommet nye typer af juice. Dog må det eksisterende lager sælges ud.

  5. Elevrådet
  • Sidste skoledag for 9. klasserne. Der er opbakning om princippet som blev besluttet sidste år. Alle er enige om, at det
  skal være en god dag for alle på skolen.
  • Fælleselevråd i LTK har planer om en demonstration i april for at gøre opmærksom på, at skolerne har brug for flere
  penge, da skolerne har underskud.

  6. Kvalitetsrapport 2019. Drøftelse og udtalelse fra skolebestyrelsen.
  Følgende er fundet interessant i rapporten:
  Signifikant forskel i resultaterne mellem piger og drenge – det må vi undersøge nærmere
  Gode læseresultater i 1. klasse, hvorfor daler det i 3.,5 og 7. klasse? Dette vil vi gerne undersøge nærmere og arbejde
  videre med. Der er allerede sat forskellige tiltag i gang.
  Gode resultater i trivselsmålingen - vi vil stadig have fokus på det systematiske arbejde med trivsel. Der kommer snart en
  ny trivselsmåling, hvor vi kan dykke længere ned i resultaterne
  Skolens løfteevne er 0,3, hvilken er en stigning med 0,1. Det er et flot resultat
  Skolebestyrelsen noterer, at det er nogle flotte resultater og vi bakker op om de indsatser som skolen allerede har sat i
  gang. Der ønskes, at der kigges nærmere på hvorfor der er så stor forskel på pigernes og drengenes resultater.

   

 • 11-28-2019

  Bestyrelsesmøde, Kongevejens Skole

  Torsdag d. 28.11. 2019 kl. 17:00 – 20:00, Mødelokale v/ skoleledelsens kontor, hovedbygningen

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  • Suzanne N. Bojang, formand
  • Kenneth Børgesen, næstformand
  • Jonas Pyndt, forældrerep.
  • Martin E. Hansen, forældrerep. Afbud
  • Martin Villumsen, forældrerep. Afbud
  • Jane Mathiesen, forældrerep.
  • Katrine Krone, forældrerep. Afbud
  • Simon Stig-Gylling, suppleant. Afbud
  • Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  • Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  • Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep. Afbud
  • Martin Knudsen, elevrådsrep. Afbud
  • Susanne Carlsen, skoleleder
  • Michael Hassing, viceskoleleder
  • Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)

  Dagsordenspunkt med hvem, hvordan, hvad

  Opsamling på strategidag v/ Suzanne Bojang

  Der har været afholdt forældrebestyrelsesmøde, hvor kommunikation har været drøftet. Der skal fremadrettet forud for en strategidag være en tydelig forventningsafstemning.

  Der er tre principper til behandling. Princip for kontaktforældre, princip for klassedannelse på 0. årgang og princip for klassedannelse på 7. årgang.

  • Forslag til princip for kontaktforældre. Drøftet og givet input. Skal besluttes på næste møde
  • Forslag til princip for klassedannelse på 7. årgang. Besluttet med få rettelser i forhold til kommentar.
  • Forslag til princip for klassedannelse på 0. årgang. Drøftet og givet input. Det diskuteres videre med 0. klasses teamet og kommer på bestyrelsesmøde igen til beslutning.

  Budgetopfølgning pr. 1.11.2019.

  Det forventes at skolen samlet kommer ud med 1,5 mill i underskud.

  Forslag til budget 2020 er fremlagt. Budget for 2020 er besluttet.

  Elevrådet v. Susanne.

  Det store elevråd er fuldtalligt og meget engageret.

  Elevrådet arbejder med temaet ”Respekt”. Hvordan man arbejder med respekt overfor hinanden.

  Der er kommet nye basket kurve i skolegården

  Vi er udfordret på udearealerne. Der er byggeplads i en del af skolegården og græsset er lukket.

  Tilbagemelding fra møde med kantinen

  Udskydes, da der ikke har været afholdt møde. Forventes at være afholdt inden næste møde.

   Invitation til forældrearrangement om digitaldannelse d. 16. januar 2020. Susanne N. udarbejder invitation.

 • 09-26-2019

  Referat fra skolebestyrelsesmødet den 26.9. 2019 kl. 17:00 – 20:00

  Deltagere, Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  • Suzanne N. Bojang, formand
  • Kenneth Børgesen, næstformand
  • Jonas Pyndt, forældrerep. - afbud
  • Martin E. Hansen, forældrerep.
  • Martin Villumsen, forældrerep.
  • Jane Mathiesen, forældrerep. - afbud
  • Katrine Krone, forældrerep - afbud
  • Simon Stig-Gylling, suppleant. - fraværende
  • Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  • Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  • Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.
  • Martin Knudsen, elevrådsrep.
  • Susanne Carlsen, skoleleder
  • Michael Hassing, viceskoleleder (referent)
  • Gitte Grabas, SFO- og klubleder - afbud

  Forberedelse: 

  Læs dagsorden og bilag. Meddelelser fra udvalg samt andre skal komme skriftligt i Skolebestyrelsens mappe på Intra senest den 21.9

  Ansøgning om forkortelse af skoledagen ansøgningsfrist 1.11.2019. 

  Bestyrelsen giver skoleledelsen mandat til at ansøge kommunalbestyrelsen om en kortere skoledag. 

  Budgetopfølgning pr. 1.9.2019 og tiltag for at mindske underskud for 2019. 

  Budgetopfølgningen pr. 1.9 desværre viser, at skolen har et betydeligt underskud. Ledelsen arbejder, efter tidligere udmeldt plan, på at reducere underskud.30 min.

  Fotografering

  Bestyrelsens arbejde i skoleråd omkring budget til skolerne og et ønske om flere penge til skolerne. 

  Der er dialogmøde med forvaltningen, skolebestyrelser og skoleledelser 2.10.19. Bestyrelsen planlægger at afgive et fælles høringssvar med øvrige bestyrelser.

  Forslag til princip for skolerejser i 9. klasse. Se bilag.

  Beslutning. Princip godkendt af skolebestyrelsen.

  Dagsorden til strategidagen. Bilag. 

  Dagsorden til strategidagen blev godkendt. Ledelsen udarbejder et overblik over skolen nuværende principper og evt. manglende principper jf. paragraf. 44 stk.2.

  Forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021.

  Beslutning. Bilag. Godkendt.

  Elevrådet. 

  • Velkommen i bestyrelsen til Martin, der er ny næstformand i elevrådet. Martin vil fremover deltage i bestyrelsesmøderne.
  • Henvendelse fra politiet med en henstilling til eleverne om at overholde færdselsloven, når de er i trafikken.
  • Evaluering af 9. klassernes sidste skoledag. Alle årgange melder tilbage, at det var en god og tryg oplevelse.
  • Der kigges på cykelparkeringen til udskolingseleverne. Vi har for få parkeringspladser til udskolingselevernes cykler.
  • På torsdag holdes skolens fødselsdag i skolegården. I den forbindelse holder formand og næstformand tale for eleverne. Samtidig overrækkes overskuddet fra markedsdagen til Børnecancerfonden.

  Tilbagemelding fra møde med kantinen. 

  Udsat, da mødet endnu ikke har været afholdt.

  Tilbagemelding fra oplæg om digital dannelse ved Søren Østergaard.

  Stillingtagen til om det skal arrangeres på Kongevejens Skole. Det blev aftalt at SU forsøger at lave en aftale op et oplæg for forældre i løbet foråret 2020.

  Evt. 

  • Medarbejdernes dag er fredag den 4.10.19. Bestyrelsen deltager i det lille arrangement i skolegården fra 7.30-8.00.
  • Der skal aftales et budgetmøde med økonomiudvalget før næste bestyrelsesmøde. SU og MH indkalder.
  • Aula, skolernes nye kommunikationsplatform, der skal erstatte skoleintra, går i luften fra uge 43. Her på skolen har vi valgt at udskyde opstarten for forældrene til tirsdag den 5.11. Der afholdes et fyraftens-møde 12.11 fra 16.30-17.30. Skolen skriver info til forældrene i uge 41.
  • Henvendelse fra en forælder omkring afviklingen af morgentrafikken.

  Hvis du har spørgsmål/kommentarer til mødets mål eller dagsorden, kontakt Susanne Carlsen eller Suzanne Bojang inden mødet.

  Skolebestyrelsens mødedatoer:

  To. 29/8, to. 26/9, to.24/10 Strategidag, to 28/11, to.30/1, to 27/2, to.26/3, to 30/4, to. 28/5, to.18/6.

  Punkter til strategidag: Revidering af beskrivelse af kontaktforældrenes rolle

 • 08-29-2019

  Referat den 29. august 2019 Skolebestyrelsesmøde Kongevejens Skole

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse:

  • Suzanne N. Bojang, formand
  • Kenneth Børgesen, næstformand
  • Jonas Pyndt, forældrerep.
  • Martin E. Hansen, forældrerep. afbud
  • Martin Villumsen, forældrerep.
  • Jane Mathiesen, forældrerep.
  • Katrine Krone, forældrerep
  • Simon Stig-Gylling, suppleant. Afbud
  • Casper Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  • Cecilie Willemoës, bestyrelsesmedlem, medarbejderrep.
  • Magnus Jeppe Lindboe Bjarnarson, bestyrelsesmedlem, elevrep.
  • Martin Knudsen, elevrådsrep. Afbud
  • Susanne Carlsen, skoleleder
  • Michael Hassing, viceskoleleder
  • Gitte Grabas, SFO- og klubleder (referent)
  •  

  Bestyrelsens deltagelse ved følgende forældremøder.

  • 0. kl. Kenneth Børgesen
  • 1. kl. Jane
  • 2. kl. Katrine evt Jonas
  • 3. kl. Katrine – obs 12/9
  • 4. kl. Jane
  • 5. kl. Suzanne
  • 6. kl. Martin, Jonas obs 3/9
  • 7. kl. (har været afviklet)
  • 8. kl. Katrine
  • 9. kl. Suzanne

  Emner er blandt andet trafikafviklingen om morgenen.

  Klubbens forældremøde den 10/9

  Årets første bestyrelsesmøde skal ligge tidligere efter skolestart. På strategidagen arbejdes der videre med indholdet som skolebestyrelsen vil præsentere til forældremøderne.

  Oplægget som Jane har lavet skal kommenteres og evt. justeres.

  Bestyrelsens arbejde i skoleråd omkring budget til skolerne og et ønske om flere penge til skolerne.

  Serviceloftet i LTK er overskredet. Bestyrelsesrepræsentanter blev bedt om at komme med spareforslag.

  Alle skolebestyrelserne i Skolerådet er gået sammen om at lave et fælles høringssvar, hvor man gør opmærksom på, at det ikke kan fortsætte med besparelser, hvis kvaliteten skal bibeholdes.

  Der er skrevet til ”skole og forældre” som nu igangsætter en underskrifts indsamling på landsplan målrettet politikkerne.

  LTK er en kommune som er ”rig”, men der skal alligevel spares. Skolerne præsterer gode karakterer og fine resultater i trivsels undersøgelser, mens bygningerne forfalder, og der er meget få midler til at drive skolen for. Både specialundervisningen og alm. undervisning er underfinansieret. Hvis skolestrategien skal lykkes, skal der tilføres midler.

  Skolerådet arbejder videre på det politiske niveau.

  På Intra før sommerferien blev der sendt en opsamling ud om skolerådets arbejde.

  Budgetopfølgning pr. 1.8.2019 og tiltag for at mindske underskud for 2019.

  Skolen er blevet bedt om at overholde budgetterne. Skolen startede 2019 med at have et underskud. I forbindelse med 2 opsigelser er det lykkedes at fordele timerne internt samt at lave en deltidsstilling, så det ikke er 2 fuldtidsstillinger, der er genbesat. Det betyder at økonomien er på rette vej, og vi vil i løbet af 2019 indhente en del, men vi når ikke at rette det helt op i dette kalenderår. Vi forventer at komme i balance igen i foråret 2020.

  Der er stor opmærksomhed på vikarbudgettet.

  Forslag til princip for skolerejser i 9. klasse. (se bilag)

  • Folkeskoleloven giver mulighed for skolerejser som finansieres af eleverne/forældre selv. 
  • Skolen opfordrer til skolerejsen, som giver stor værdi.
  • Det er en tradition på skolen gennem 15 år, at 9. klasserne tager afsted til Berlin og Paris via deres sproghold. 
  • Franskholdet bor privat, og der er udveksling med den franske klasse, når de besøger Danmark. 
  • Opfordring til, at der nedsættes en styregruppen blandt forældrene til indsamling af penge til turene, så turprisen holdes nede.
  • Dette skrives ind i principperne.
  • Princippet sættes til beslutning i bestyrelsen den 28. september 2019

  Beslutning Input til indhold på strategidag

  • Justering af skolebestyrelses oplæg til forældremøderne. 
  • Kommunikation ift AULA Kontaktforældrenes rolle 
  • Skolens nye hjemmeside 
  • Genbesøg og opdatering af skolens principper 
  • Kommunikation fra bestyrelsen til de øvrige forældre

  Elevrådet

  Der er startet et nyt skoleår med valg af repræsentanter til elevrådet. Årets møder er planlagt.

  Emner de kommende møder

  • Valg af formand og næstformand 
  • Evaluering af 9. klassernes sidste skoledag 
  • Trafikafvikling omkring skolen også i skoletiden 
  • Elevrådsdag i februar

                  Skolebestyrelsen opfordrer til, at der er kontinuitet i elevrådets repræsentant i bestyrelsen.

                  At næstformanden får erfaring i bestyrelsesarbejdet.

  Sikker skolevej. Trafikforsøget gennem Frilandsmuseet. Ved Katrine.

  Der laves et brev om trafikforsøget som sendes ud til alle kontaktforældrene, så de kan fortælle om det på forældremøderne.

  Kongevejens skole (Katrine) er inviteret til at deltage på trafik Bazar i Allerød, hvor vi skal dele vores erfaringer om de gode tiltag, der er arbejdet med.

  Kantinen. Invitation af kantinebestyrer.

  Hvilket udbud kan kantinen lave indenfor de rammer/principper, der er på området?. Jane og Michael inviterer ejeren til et møde.

  Opfølgning på digital dannelse samt det videre forløb

  Det nuværende 7. klasser har ikke været igennem forløbet. Der er planlagt et møde i efteråret, når de nye klasser er dannet.

  Nuværende 8. klasser har ikke været igennem forløbet, da ingen forældre meldte sig til mødet i foråret

  Nuværende 9. klasser – kun 1 klasse har været igennem

  Skolebestyrelsesrepræsentanterne må adressere overfor forældrene på kommende forældremøder, hvor vigtigt det er, at de bakker op om møderne med vigtige temaer. Specielt Digital forståelse er et emne, som udskolingseleverne og deres forældre skal have viden om.

  Alle medarbejdere skal have et oplæg om teknologiforståelse den 7. november

  Børnene skal arbejde med emnet 2 halve dage (november og marts)

  Evt.

  Hvorfor må udskolingseleverne forlade skolen i spisepausen? – Punktet tages op på et bestyrelsesmøde.

  Bestyrelsens honorar. Skal vi donere det til skolen, som et statement. Suzanne modtager gerne henvendelser fra SB- medlemmerne, om der er stemning for det.

  Hvordan kan vi få viden med udgangspunkt i de data, der er til rådighed og arbejde aktivt med resultaterne? Når data er til rådighed, tages det med på bestyrelsesmøderne, når det er aktuelt.

  Klubben holder forældremøde den 10/9 om børnenes mobiltelefoner og skærmbrug. Der kommer tydeligere regler, som kan håndhæves af pædagogerne, og som forældrene kan bakke op om.

  Hvis du har spørgsmål/kommentarer til mødets mål eller dagsorden, kontakt Susanne Carlsen eller Suzanne Bojang inden mødet..

  Skolebestyrelsens mødedatoer:

  To. 29/8, to. 26/9, to.24/10 Strategidag, to 28/11, to.30/1, to 27/2, to.26/3, to 30/4, to. 28/5, to.18/6.

  Punkter til strategidag: Revidering af beskrivelse af kontaktforældrenes rolle